Home

Parket bij de Hoge Raad, 03-03-2009, BG9135, 00750/07 B

Parket bij de Hoge Raad, 03-03-2009, BG9135, 00750/07 B

Gegevens

Instantie
Parket bij de Hoge Raad
Datum uitspraak
3 maart 2009
Datum publicatie
4 maart 2009
ECLI
ECLI:NL:PHR:2009:BG9135
Zaaknummer
00750/07 B

Inhoudsindicatie

Herstelbeschikking. Als gevolg van een administratief verzuim is niet onder de aandacht van de HR gekomen dat tijdig schriftuur is ingediend. De beschikking van 19 juni 2007 nr 00750/07B waarin de belanghebbende n-o is verklaard dient daarom hersteld te worden. HR trekt die beschikking in en doet de zaak vervolgens af op de voet van art. 81 RO.

Conclusie

Nr.00750/07 B

Mr. Machielse

Zitting 6 januari 2009

Conclusie inzake:

[Belanghebbende = verdachte]

1. De Rechtbank 's-Hertogenbosch heeft op 8 december 2006 de vordering van de officier van justitie tot onttrekking aan het verkeer van een in beslag genomen scooter toegewezen.

2. Mr. G.J.B.C. Maton, advocaat te 's-Hertogenbosch, heeft cassatie ingesteld en een schriftuur ingezonden, houdende één middel van cassatie.

3.1. Het middel klaagt dat de beschikking van de rechtbank ontoereikend is gemotiveerd omdat uit de beschikking niet kan blijken dat aan de voorwaarden voor onttrekking aan het verkeer is voldaan. Niet kan blijken van enigerlei relatie met enig strafbaar feit.

3.2. De beschikking houdt onder meer het volgende in:

"De beoordeling

De scooter is op 2 september 2005 door de politie Brabant-Noord onder [belanghebbende] in beslag genomen. Na technisch onderzoek aan de scooter is gebleken dat de schetsplaat met daarop het Voertuig Identificatie Nummer in zijn geheel was verwijderd en het motornummer was bewerkt zodat de identiteit van de scooter niet kon worden vastgesteld. Het ongecontroleerde bezit van de scooter is derhalve in strijd met de wet, zodat de scooter vatbaar is voor onttrekking aan het verkeer."

3.3. Uit de stukken van het geding is af te leiden dat klager door de kinderrechter in de rechtbank te 's-Hertogenbosch op 7 februari 2006 is vrijgesproken van de tenlastegelegde opzet/schuldheling. De vrijspraak is niet nader gemotiveerd. Verdachte was, zo blijkt uit de stukken, door de politie aangetroffen, rijdende op een Gilera scooter zonder kenteken- of verzekeringsplaat.

3.4. Art. 36d Sr heeft de volgende inhoud:

"Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn bovendien de aan de dader of verdachte toebehorende voorwerpen van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang, welke bij gelegenheid van het onderzoek naar het door hem begane feit, dan wel het feit waarvan hij wordt verdacht, zijn aangetroffen, doch alleen indien de voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten, dan wel tot de belemmering van de opsporing daarvan."

Artikel 3.6.3 Voertuigreglement luidt aldus:

Artikel 5.6.1 Voertuigreglement heeft de volgende inhoud:

"1. Bromfietsen moeten voldoen aan de volgende eisen:

a. het voertuig is in overeenstemming met de op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs en in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens;

b. het identificatienummer is op een vast voertuigdeel ingeslagen en is goed leesbaar;

(...)"

Het eerste lid, aanhef en onder c, van artikel 5.1.1. Voertuigreglement luidt:

"1. Het is de bestuurder van een voertuig verboden daarmee te rijden en de eigenaar of houder verboden daarmee te laten rijden, indien het voertuig:

(...)

c. niet voldoet aan de in de afdelingen 2 tot en met 17 van dit hoofdstuk ten aanzien van de bouw of inrichting van voertuigen van de categorie waartoe het voertuig behoort, gestelde eisen."

Overtreding van art. 5.1.1. eerste lid is volgens artikel 8.1. Voertuigreglement een strafbaar feit.

3.5. Het rijden met de in beslag genomen scooter is een strafbaar feit. De rechtbank heeft vastgesteld dat de scooter niet aan de wettelijke eisen voldoet en dat het bezit ervan in strijd is met de wet.

In aanmerking genomen dat het een feit van algemene bekendheid is dat voertuigen die zijn voorzien van een vals of onleesbaar gemaakt VIN-nummer geheel of gedeeltelijk van diefstal of een soortgelijk misdrijf afkomstig plegen te zijn, dat het ongecontroleerde bezit van dergelijke voertuigen afbreuk doet aan een effectieve voorkoming en bestrijding van met gestolen voertuigen bedreven handel en dat daarvan tevens een bevorderende werking op diefstal van bijvoorbeeld scooters als de onderhavige uitgaat, is het ongecontroleerde bezit van de onderhavige scooter in strijd met het algemeen belang.(1)

4. Het middel faalt. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging aanleiding behoort te geven.

5. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

1 HR 21 november 2000, LJN AA8406; HR 12 november 2002, NJ 2003, 595; HR 11 november 2003, LJN AL6178; HR 9 december 2003, NJ 2004, 154.