Home

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-02-2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:469, 20-002575-18

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-02-2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:469, 20-002575-18

Gegevens

Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak
17 februari 2021
Datum publicatie
17 februari 2021
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:469
Formele relaties
Zaaknummer
20-002575-18

Inhoudsindicatie

De verdachte is ter zake van opzetheling veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden. Het hoger beroep is bij akte beperkt. Ingevolge artikel 423, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering heeft het hof ter zake van de niet aan zijn oordeel onderworpen poging tot doodslag in vereniging, diefstal in vereniging met bedreiging met geweld en het voorhanden hebben van wapens een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaren en 6 maanden bepaald. Ten aanzien van de overige tenlastegelegde feiten is de verdachte vrijgesproken.

Uitspraak

Parketnummer: 20-002575-18

Uitspraak : 17 februari 2021

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, van 23 juli 2018 in de in eerste aanleg gevoegde strafzaken, parketnummers 03-704591-15 en 03-720712-16, tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1988,

thans verblijvende in [PI] .

Hoger beroep

Bij vonnis waarvan beroep is de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 tenlastegelegde onder parketnummer 03-704591-15 en het onder parketnummer 03-720712-16 onder 1 primair en subsidiair tenlastegelegde vrijgesproken. De rechtbank heeft de overige tenlastegelegde feiten bewezenverklaard en deze als volgt gekwalificeerd:

-

handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet Wapens en Munitie, meermalen gepleegd (parketnummer 03-704591-15, feit 3);

-

diefstal, gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt (parketnummer 03-704591-15, feit 4);

-

diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel (parketnummer 03-704591-15, feit 5 primair);

-

medeplegen van poging tot doodslag (parketnummer 03-720712-16, feit 1 meer subsidiair);

-

diefstal door twee of meer verenigde personen, vergezeld van bedreiging met geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken (parketnummer 03-720712-16, feit 2);

-

diefstal door twee of meer verenigde personen, vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken (parketnummer 03-720712-16, feit 3).

De rechtbank heeft de verdachte strafbaar verklaard en hem veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 jaren, met aftrek van voorarrest.

Voorts is bij voormeld vonnis als volgt beslist op de vorderingen tot schadevergoeding van de benadeelde partijen:

-

de [benadeelde partij 1] is niet-ontvankelijk verklaard in de vordering tot schadevergoeding en de benadeelde partij is veroordeeld in de kosten van de verdachte, tot op de dag van het vonnis begroot op nihil (parketnummer 03-704591-15, feit 1);

-

de vordering van de [benadeelde partij 2] is hoofdelijk toegewezen tot een bedrag van € 10.000,00 ter zake van immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 mei 2016 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van de verdachte in de kosten van deze procedure van de benadeelde partij, daaronder begrepen de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging, tot op de dag van het vonnis begroot op nihil. De schadevergoedingsmaatregel is opgelegd tot een bedrag van € 2.500,00 (parketnummer 03-720712-16, feit 1 meer subsidiair);

-

de vordering van de [benadeelde partij 3] is hoofdelijk toegewezen tot een bedrag van € 49.520,00 (€ 34.520,00 aan materiële schade en € 15.000,00 aan immateriële schade), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 mei 2016 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van de verdachte in de kosten van deze procedure van de benadeelde partij, daaronder begrepen de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging, tot op de dag van het vonnis begroot op nihil. De vordering is voor het overige afgewezen. De schadevergoedingsmaatregel is opgelegd tot een bedrag van € 49.520,00 (parketnummer 03-720712-16, feit 1 meer subsidiair);

-

de vordering van de [benadeelde partij 4] is hoofdelijk toegewezen tot een bedrag van € 2.950,44 (€450,44 aan materiële schade en € 2.500,00 aan immateriële schade), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 mei 2016 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van de verdachte in de kosten van deze procedure van de benadeelde partij, daaronder begrepen de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging, tot op de dag van het vonnis begroot op nihil. De schadevergoedingsmaatregel is opgelegd tot een bedrag van € 2.950,44 (parketnummer 03-720712-16, feit 2);

-

de vordering van de [benadeelde partij 5] is toegewezen tot een bedrag van € 7.126,92 (€5.162,92 aan materiële schade en € 2.000,00 aan immateriële schade), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16 maart 2016 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van de verdachte in de kosten van deze procedure van de benadeelde partij, daaronder begrepen de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging, tot op de dag van het vonnis begroot op nihil. De schadevergoedingsmaatregel is opgelegd tot een bedrag van € 7.126,92

(parketnummer 03-720712-16, feit 3).

Ten slotte heeft de rechtbank bij het vonnis waarvan beroep de schorsing van het bevel tot voorlopige hechtenis opgeheven met ingang van het wijzen van het vonnis.

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

Bij akte van 6 augustus 2018 is namens de verdachte tijdig partieel hoger beroep ingesteld, te weten tegen de bewezenverklaring van de feiten 4 en 5 primair in de zaak met parketnummer 03-704591-15, tegen de bewezenverklaring van de feiten 2 en 3 in de zaak met parketnummer 03-720712-16, alsmede tegen de strafmaat van het eindvonnis.

Bij akte van 17 december 2018, te weten voordat de zaak ter terechtzitting was aangebracht op 18 december 2018, is namens de verdachte het hoger beroep ingetrokken voor wat betreft feit 2 in de zaak met parketnummer 03-720712-16.

Bij akte van 2 augustus 2018 heeft de officier van justitie tijdig partieel hoger beroep ingesteld, te weten tegen de vrijspraken van de feiten 1 en 2 in de zaak met parketnummer

03-704591-15, alsmede tegen de strafmaat van het eindvonnis.

Gelet op het bovenstaande richt het hoger beroep zich aldus enkel tegen de feiten 1, 2, 4 en 5 primair en subsidiair in de zaak met parketnummer 03-704591-15 en feit 3 in de zaak met parketnummer 03-720712-16.

Al hetgeen hierna wordt overwogen en beslist heeft uitsluitend betrekking op dat gedeelte van het beroepen vonnis dat aan het oordeel van het hof is onderworpen, met dien verstande dat het hof hierna tevens voor de overige, door de rechtbank bewezenverklaarde feiten, gelet op artikel 423, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, na te melden beslissing zal nemen.

Aangezien de vorderingen tot schadevergoeding van de benadeelde partijen [benadeelde partij 2] en [benadeelde partij 3] gekoppeld zijn aan het onder 1 meer subsidiair bewezenverklaarde in de zaak met parketnummer 03-720712-16 en de vordering tot schadevergoeding van de [benadeelde partij 4] gekoppeld is aan het onder 2 bewezenverklaarde in de zaak met parketnummer 03-720712-16, zijn deze vorderingen ook niet aan het oordeel van het hof onderworpen. De beslissing van de rechtbank op deze vorderingen is derhalve onherroepelijk, evenals de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep en in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Standpunt advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis van de rechtbank, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende:

-

zal bewezen verklaren hetgeen aan de verdachte is tenlastegelegd onder 1, 2, 4 en 5 primair in de zaak met parketnummer 03-704591-15 en hetgeen aan hem in de zaak met parketnummer 03-720712-16 onder 3 is tenlastegelegd;

-

de verdachte, ten aanzien van alle feiten tezamen (derhalve ook ten aanzien van de feiten onder 1 meer subsidiair en 2 in de zaak met parketnummer 03-720712-16 en feit 3 in de zaak met parketnummer 03-704591-15) zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaren, met aftrek van voorarrest;

-

de vordering tot schadevergoeding van de [benadeelde partij 1] zal toewijzen tot een bedrag van € 26.244,85;

-

de vordering tot schadevergoeding van de [benadeelde partij 5] zal toewijzen tot een bedrag van € 7.126,92 (bestaande uit € 5.126,92 aan materiële schade en € 2.000,00 aan immateriële schade);

-

bij de hiervoor vermelde vorderingen van de benadeelde partijen de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen voor het bedrag van de vordering.

Standpunt verdediging

De verdediging heeft bepleit dat het hof de verdachte zal vrijspreken van hetgeen hem in de zaak met parketnummer 03-704591-15 onder 1, 2, 4 en 5 primair en hetgeen hem in de zaak met parketnummer 03-720712-16 onder 3 ten laste is gelegd. Met betrekking tot het onder 5 subsidiair tenlastegelegde in de zaak met parketnummer 03-704591-15 heeft de verdediging zich gerefereerd aan het oordeel van het hof. Voorts heeft de verdediging een strafmaatverweer gevoerd. Ten slotte heeft de verdediging met betrekking tot de vorderingen tot schadevergoeding van de benadeelde partijen [benadeelde partij 1] en [benadeelde partij 5] zich op het standpunt gesteld dat het hof deze benadeelde partijen niet-ontvankelijk zal verklaren in de vorderingen.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal – voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen – worden vernietigd omdat het niet te verenigen is met de hierna te geven beslissing.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen – tenlastegelegd dat:

Zaak met parketnummer 03-704591-15:

Zaak met parketnummer 03-720712-16:3.hij op of omstreeks 16 maart 2016 in de gemeente Brunssum tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 5, in elk geval een of meer horloge(s) en/of 3, in elk geval een of meer baren zilver en/of 5000 euro en/of 1500 Zwitserse franken en/of een muntverzameling en/of een hoeveelheid sieraden, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 5] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn/haar mededader(s),

opzetheling.

BESLISSING

Vordering van de [benadeelde partij 1] .

Vordering van de [benadeelde partij 5]