Home

Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee

Geldig vanaf 1 januari 2018
Geldig vanaf 1 januari 2018

Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2018]

Convention of Facilitation of International Maritime Traffic

Preambule

The Contracting Governments:

Desiring to facilitate maritime traffic by simplifying and reducing to a minimum the formalities, documentary requirements and procedures on the arrival, stay and departure of ships engaged in international voyages;

Have agreed as follows:

Article I

The Contracting Governments undertake to adopt, in accordance with the provisions of the present Convention and its annex, all appropriate measures to facilitate and expedite international maritime traffic and to prevent unnecessary delays to ships and to persons and property on board.

Article II

Article III

Article IV

Article V

Article VI

Article VII

Article VIII

Article IX

Article X

Article XI

Article XII

Article XIII

Article XIV

Article XV

Article XVI

Annex

SECTION 1. DEFINITIONS AND GENERAL PROVISIONS

A. Definitions

B. General provisions

C. Systems for the electronic exchange of information

D. Illicit drug trafficking

E. Control techniques

SECTION 2. ARRIVAL, STAY AND DEPARTURE OF THE SHIP

A. General

B. Contents and purpose of documents

C. Documents on arrival

D. Documents on departure

E. Consecutive calls at two or more ports in the same State

F. Completion of documents

G. Errors and amendments in documentation and penalties therefor

H. Special measures of facilitation for ships calling at ports in order to put ashore sick or injured crew members, passengers, persons rescued at sea or other persons for emergency medical treatment

SECTION 3. ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERSONS

A. Arrival and departure requirements and procedures

B. Measures to facilitate clearance of passengers, crew and baggage

C. Special facilities for marine transport of elderly and disabled passengers

D. Facilitation for ships engaged on cruises and for cruise passengers

E. Special measures of facilitation for passengers in transit

F. Measures of facilitation for ships engaged in scientific services

G. Further measures of facilitation for foreigners belonging to the crews of ships engaged in international voyages – shore leave

SECTION 4. STOWAWAYS

A. General Principles

B. Preventive measures

C. Treatment of the stowaway while on board

D. Deviation from the planned route

E. Disembarkation and return of a stowaway

SECTION 5. ARRIVAL, STAY AND DEPARTURE OF CARGO AND OTHER ARTICLES

A. General

B. Clearance of cargo

C. Freight containers and pallets

D. Cargo not discharged at the port of intended destination

E. Limitation of shipowner’s responsibilities

SECTION 7. MISCELLANEOUS PROVISIONS

A. Bonds and other forms of security

B. Services at ports

C. Emergency assistance

D. National facilitation committees

Appendix 1

Appendix 2. Arrival and departure of persons

Appendix 3. Form of Stowaway Details referred to in Recommended Practice 4.6.2

Appendix 4. IMDG Code, Amendment 33-06, chapter 5.4 on Documentation

Appendix 5

Appendix 6. Simpler shipping marks 9

Annex

Appendix 7

Final Act of the International Conference on Facilitation of Maritime Travel and Transport, 1965

Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee

Preambule

Artikel I

Artikel II

Artikel III

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Artikel XV

Artikel XVI

Bijlage

DEEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN

A. Begripsomschrijvingen

B. Algemene bepalingen

C. Systemen voor de elektronische uitwisseling van informatie

D. Illegale handel in verdovende middelen

E. Controletechnieken

DEEL 2. AANKOMST, VERBLIJF EN VERTREK VAN HET SCHIP

A. Algemeen

B. Inhoud en betekenis van de documenten

C. Documenten bij aankomst

D. Documenten bij vertrek

E. Achtereenvolgens aandoen van twee of meer havens in dezelfde Staat

F. Gereedmaken van documenten

G. Fouten en wijzigingen in de documentatie en daarvoor geldende boeten

H. Bijzondere faciliterende maatregelen voor schepen die een haven aandoen teneinde zieke of gewonde bemanningsleden, passagiers, op zee geredde personen of andere personen aan wal te laten gaan voor een spoedeisende medische behandeling

DEEL 3. AANKOMST EN VERTREK VAN PERSONEN

A. Voorschriften en procedures bij aankomst en vertrek

B. Maatregelen ter vergemakkelijking van het in- en uitklaren van bagage en de douanebehandeling van passagiers en bemanning

C. Bijzondere voorzieningen voor het vervoer over zee van oudere of gehandicapte passagiers

D. Faciliterende maatregelen voor cruiseschepen en passagiers van cruiseschepen

E. Bijzondere faciliterende maatregelen voor passagiers op doorreis

F. Faciliterende maatregelen voor schepen die wetenschappelijke diensten uitvoeren

G. Overige faciliterende maatregelen voor buitenlanders die deel uitmaken van de bemanning van schepen die internationale reizen maken – walverlof

DEEL 4. VERSTEKELINGEN

A. Algemene beginselen

B. Preventieve maatregelen

C. Behandeling van de verstekeling aan boord

D. Afwijking van de geplande route

E. Ontscheping en terugzending van een verstekeling

DEEL 5. AANKOMST, VERBLIJF EN VERTREK VAN LADING EN ANDERE ARTIKELEN

A. Algemeen

B. De in- en uitklaring van lading

C. Vrachtcontainers en pallets

D. Lading die niet wordt gelost in de haven van bestemming

E. Beperking van de verantwoordelijkheid van de reder

DEEL 7. DIVERSE BEPALINGEN

A. Borgstellingen en andere vormen van zekerheid

B. Dienstverlening in havens

C. Noodhulp

D. Nationale vereenvoudigingscommissies

Aanhangsel 1

Aanhangsel 2. Aankomst en vertrek van personen

Aanhangsel 3. Formulier voor gegevens van de verstekeling bedoeld in Aanbevolen werkwijze 4.6.2

Aanhangsel 4. IMDG-Code, Wijziging 33-06, hoofdstuk 5.4 inzake documentatie

Aanhangsel 5

Aanhangsel 6. Eenvoudiger verzendingsmerken 18

Bijlage

Aanhangsel 7