Home

Tijdelijke vrijstelling voor het behandelen van bonenzaden bestemd voor export naar EU lidstaten, 2023

Geldig van 29 maart 2023 tot 1 april 2023
Geldig van 29 maart 2023 tot 1 april 2023

Tijdelijke vrijstelling voor het behandelen van bonenzaden bestemd voor export naar EU lidstaten, 2023

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-04-2023]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2023]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend het gebruik van Lumiderm VG voor het behandelen van bonenzaden bestemd voor export naar EU lidstaten die vrijstelling verleend hebben voor de uitzaai van met Lumiderm VG behandelde bonenzaden.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 1 juli 2023.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift Lumiderm VG (12280N) [Nog niet in werking]