Home

Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • beroepsziekte: een ernstige aandoening die vermeld is op de bij deze regeling behorende Lijst beroepsziekten, opgenomen in de bijlage;

 • Deskundigenpanel: Deskundigenpanel beroepsziekten als bedoeld in de artikelen 4 en 15;

 • gevaarlijke stof: een stof die vermeld is op de bij deze regeling behorende Lijst beroepsziekten, opgenomen in de bijlage;

 • ISBG: stichting Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen, gevestigd te ’s-Gravenhage;

 • Bureau Lexces: Bureau Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten, ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, gevestigd te Bilthoven;

 • minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • nabestaanden:

  1. de langstlevende van de echtgenoten;

  2. bij ontstentenis van de onder a bedoelde persoon, de minderjarige kinderen, tot wie de overledene in familierechtelijke betrekking stond;

  3. bij ontstentenis van de onder a en b bedoelde personen, de personen met wie de overledene in gezinsverband leefde;

  4. bij ontstentenis van de onder a, b en c bedoelde personen, de erfgenamen, bedoeld in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, mits een verklaring van erfrecht wordt overgelegd;

 • opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie de zelfstandige zonder personeel arbeid in Nederland verricht of heeft verricht krachtens een overeenkomst, waarop Nederlands recht van toepassing is of was, niet zijnde een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

 • SVB: Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • uitkeringslasten: de kosten van het aantal tegemoetkomingen dat is uitgekeerd;

 • uitvoeringskosten:

  1. kosten die door de SVB zijn gemaakt bij het uitvoeren van deze regeling; en

  2. vergoedingen die door de SVB aan het ISBG worden verstrekt voor de advisering ten behoeve van deze regeling;

 • werkende: werknemer of zelfstandige zonder personeel;

 • werkgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie de werknemer arbeid in Nederland verricht of heeft verricht krachtens een Nederlandse publiekrechtelijke aanstelling of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waarop Nederlands recht van toepassing is of was;

 • werknemer: degene die voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon arbeid in Nederland verricht of heeft verricht krachtens een Nederlandse publiekrechtelijke aanstelling of een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waarop Nederlands recht van toepassing is of was;

 • zelfstandige zonder personeel: degene die zonder werknemer, werkgever of opdrachtgever te zijn, voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon arbeid in Nederland verricht of heeft verricht krachtens een overeenkomst, waarop Nederlands recht van toepassing is of was.

2.

In deze regeling wordt met echtgenoot gelijkgesteld de geregistreerde partner en de persoon die op grond van artikel 1, derde lid, onder a, en vierde tot en met zevende lid, van de Algemene Ouderdomswet en de daarop berustende bepalingen, mede als zodanig wordt aangemerkt.

3.

In deze regeling wordt niet als echtgenoot aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie de echtgenoot gehuwd is.

Artikel 2. Arbeid aan, op of in een schip of luchtvaartuig

Arbeid die wordt verricht aan, op of in schepen of luchtvaartuigen die op het moment van de arbeid hun thuishaven hadden in Nederland, wordt ook aangemerkt als in Nederland verrichte arbeid.

Artikel 3. Verhouding tot aansprakelijkheid

Hoofdstuk 2. Het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming

Artikel 4. Recht op een tegemoetkoming

Artikel 5. Recht op tegemoetkoming nabestaanden

Artikel 6. Hoogte tegemoetkoming. Algemeen

Artikel 7. Hoogte tegemoetkoming. Arbeid voor de werkgever of opdrachtgever verricht buiten Nederland

Hoofdstuk 3. Het geldend maken van het recht op tegemoetkoming

Artikel 8. Aanvraag tegemoetkoming

Artikel 9. Overlijden na aanvraag tegemoetkoming

Artikel 10. Informatieverplichtingen aanvraag tegemoetkoming

Hoofdstuk 4. Betaling en terugvordering

Artikel 11. Uitbetaling

Artikel 12. Herziening, intrekking en terugvordering

Artikel 13. Indexering van bedragen

Hoofdstuk 5. Uitvoering en financiering

Artikel 14. Uitvoeringsorgaan

Artikel 15. Rol ISBG, Bureau Lexces en Deskundigenpanel bij advisering

Artikel 16. Samenwerkingsovereenkomst tussen de SVB en het ISBG en overeenkomst tussen het ISBG en het Bureau Lexces in samenspraak met de SVB

Artikel 17. Raming baten en lasten

Artikel 18. Betaling periodiek voorschot aan de SVB

Artikel 19. Afrekening

Hoofdstuk 6. Wijziging van diverse regelingen

Artikel 20. Wijziging Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

Artikel 21. Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014

Artikel 22. Wijziging Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 23. Overgangsbepaling Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE

Artikel 24. Evaluatie

Artikel 25. Inwerkingtreding

Artikel 26. Citeertitel

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten