Home

Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelinstallaties

Geldig van 20 mei 2022 tot 24 mei 2022
Geldig van 20 mei 2022 tot 24 mei 2022

Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelinstallaties

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 24-05-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2028]

Aanhef

Artikel 1. Begripsbepaling [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • intelligente verkeersregelinstallatie: verkeersregelinstallatie die kan communiceren met voertuigen en verkeersdeelnemers en de wegbeheerder de mogelijkheid biedt om verkeerstromen efficiënter te regelen;

  • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

  • ontvanger: een gemeente of een provincie;

  • specifieke uitkering: specifieke uitkering als bedoeld in artikel 4.

Artikel 2. Kaderbesluit subsidies I en M [Nog niet in werking]

Artikel 3. Doel [Nog niet in werking]

Deze regeling heeft tot doel om de landelijke invoering van uniforme intelligente verkeersregelinstallaties in Nederland te versnellen om daarmee bij te dragen aan de beleidsdoelen van bereikbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en slimme duurzame verstedelijking.

Artikel 4. Kosten die in aanmerking komen voor een specifieke uitkering [Nog niet in werking]

Artikel 5. Kosten die niet in aanmerking komen voor een specifieke uitkering [Nog niet in werking]

Artikel 6. Voorwaarde [Nog niet in werking]

Artikel 7. Plafond en wijze van verdeling [Nog niet in werking]

Artikel 8. Hoogte van de specifieke uitkering [Nog niet in werking]

Artikel 9. Begrotingsvoorbehoud [Nog niet in werking]

Artikel 10. Aanvraag tot verlening [Nog niet in werking]

Artikel 11. Verlening [Nog niet in werking]

Artikel 12. Afwijzingsgronden [Nog niet in werking]

Artikel 13. Voorschotverlening [Nog niet in werking]

Artikel 14. Verplichtingen ontvanger [Nog niet in werking]

Artikel 15. Verantwoording [Nog niet in werking]

Artikel 16. Vaststelling [Nog niet in werking]

Artikel 17. Intrekking en wijziging voor vaststelling [Nog niet in werking]

Artikel 18. Intrekking en wijziging na vaststelling [Nog niet in werking]

Artikel 19. Terugvordering [Nog niet in werking]

Artikel 20. Evaluatie [Nog niet in werking]

Artikel 21. Inwerkingtreding en verval [Nog niet in werking]

Artikel 22. Citeertitel [Nog niet in werking]