Home

Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022

Geldig van 22 maart 2022 tot 7 april 2022
Geldig van 22 maart 2022 tot 7 april 2022

Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 07-04-2022 met twk t/m 01-01-2022 ]

Aanhef

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • de Pw BES: de Pensioenwet BES;.

  • de Wfm BES: de Wet financiële markten BES;

  • de Wwft BES: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES;

  • DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;

  • Verordening (EG) 1338/2001: verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PbEG 2001, L 181/6), laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 44/2009 van de Raad van 18 december 2008 (PbEG 2009, L 17/1);

  • Verordening (EU) 1210/2010: verordening (EU) nr. 1210/2010 van het Europese Parlement en de Raad van 15 december 2010 betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie (PbEU 2010, L 339/1).

Artikel 2. Wet op het financieel toezicht [Nog niet in werking]

Als belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht gestelde regels worden aangewezen de medewerkers van DNB werkzaam in het expertisegebied accounttoezicht of specialistisch toezicht, alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden, van de organisatieonderdelen van DNB die zijn belast met de uitvoering van het toezicht op de naleving van de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 3. Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling [Nog niet in werking]

Als belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling gestelde regels worden aangewezen de medewerkers van DNB werkzaam in het expertisegebied accounttoezicht of specialistisch toezicht, alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden, van de organisatieonderdelen van DNB die zijn belast met de uitvoering van het toezicht op de naleving van de Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Artikel 4. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en Sanctiewet 1977 [Nog niet in werking]

Artikel 5. Wet toezicht trustkantoren 2018 [Nog niet in werking]

Artikel 6. Verordening (EG) 1338/2001, Verordening (EU) 1210/2010 en artikel 9a van de Bankwet 1998 [Nog niet in werking]

Artikel 7. Pw BES , Wfm BES en Wwft BES [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]