Home

Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van vlas tegen bodem- en kiemschimmels, 2022

Geldig van 12 januari 2022 tot 30 april 2022
Geldig van 12 januari 2022 tot 30 april 2022

Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van vlas tegen bodem- en kiemschimmels, 2022

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 12-01-2022 tot 30-04-2022]
[Regeling ingetrokken per 30-04-2022]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Beret Gold 025 FS ter bescherming van de teelt van vlas tegen bodem- en kiemschimmels.

Artikel 2

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 30 april 2022.

Artikel 4

Bijlage Wettelijk Gebruiksvoorschrift Beret Gold 025 FS (11943 N)