Home

Domeinreglement NWO 2021

Geldig vanaf 1 november 2021
Geldig vanaf 1 november 2021

Domeinreglement NWO 2021

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-11-2021]

1. Inleiding

Bestuursreglement NWO 2017 Artikel 2.4 – Bevoegdheden raad van bestuur met betrekking tot de domeinen

2. De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de domeinbegroting en het domeinreglement.

Bestuursreglement NWO 2017 Artikel 6.5 – Domeinreglement

Het domeinbestuur stelt een domeinreglement vast na goedkeuring van de raad van bestuur. In het domeinreglement worden de werkzaamheden vastgelegd, alsmede de wijze waarop deze werkzaamheden binnen het betreffende domein worden uitgevoerd. Het domeinreglement verklaart de Gedragscode belangenverstrengeling NWO van toepassing. Het domeinreglement is in overeenstemming met de wet, dit reglement en de bevoegdhedenregeling NWO als bedoeld in artikel 2.5.

Artikel 1.1. – Begripsbepalingen

In dit bestuursreglement wordt verstaan onder:

  1. NWO: De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, zoals genoemd in artikel 2 van de wet

  2. Bestuursreglement: Bestuursreglement NWO 2017

  3. Bevoegdhedenregeling: Bevoegdhedenregeling NWO

  4. Raad van bestuur: de raad van bestuur NWO, zoals bedoeld in artikel 2 van het bestuursreglement

  5. Domeinbestuur: het bestuur van het domein als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, onder b, jo. artikel 6.3 van het bestuursreglement

  6. Wet: Wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 1.2. – Juridische grondslag

1.

Dit reglement is een domeinreglement zoals bedoeld in artikel 6.5 van het Bestuursreglement.

2.

Indien en voor zover een bepaling uit dit reglement in strijd is met de wet, het bestuursreglement en/of de bevoegdhedenregeling blijft de betreffende bepaling buiten werking.

3.

Dit domeinreglement is op 15 oktober 2021 vastgesteld door het domeinbestuur Toegepaste en Technische Wetenschappen, op 8 oktober 2021 door het domeinbestuur Sociale en Gedragswetenschappen en op 4 oktober 2021 door het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen (goedgekeurd door de raad van bestuur op 7 juli 2021).

Artikel 1.3. – Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 1.4. – Intrekking oude reglementen

2. Het wetenschappelijk werkterrein

2.1. Grenzen wetenschappelijk werkterrein

2.2. Missie van de domeinen (samengevoegd)

3. Domeinbestuur

Artikel 3.1. – Bevoegdheden domeinbestuur

Artikel 3.2. – Samenstelling domeinbestuur, benoeming en portefeuilleverdeling

Artikel 3.3. – Besluitvorming en vergaderwijze

Artikel 3.4. - Persoonlijke belangen en Stemprocedure

4. Domeindirecteur

Artikel 4.1. – Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden domeindirecteur

Artikel 4.2. - Brochure (Call for proposals)

5. Advisering aan het domeinbestuur inzake strategie en beleid

5.1. Adviesraad: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

6. Advisering aan het domeinbestuur inzake het (primaire) subsidieproces

Artikel 6.1. - Commissies belast met de beoordeling van subsidieaanvragen

7. Advisering aan het domeinbestuur inzake onderzoeksprogramma’s

Artikel 7.1. – Voorbereidingscommissie (het opstellen van een programma)

Artikel 7.2. – Programmacommissie (het uitvoeren van programma activiteiten)

8. Stuurgroep: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden