Home

Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Geldig van 27 januari 2024 tot 1 januari 2026
Geldig van 27 januari 2024 tot 1 januari 2026

Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 27-01-2024 tot 01-01-2026]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2026]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvraagtijdvak: een door de minister vastgesteld tijdvak waarin aanvragen voor subsidie op grond van deze regeling kunnen worden ingediend;

 • aanvrager: en hoofdaanvrager of een arbeidsorganisatie die subsidie aanvraagt op grond van deze regeling;

 • activiteiten: alle activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van deze regeling en die zijn opgenomen in een activiteitenplan;

 • activiteitenplan: een plan met activiteiten voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden gebaseerd op een sectoranalyse of bedrijfsanalyse;

 • arbeidsorganisatie: een onderneming als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 6 van de Handelsregisterwet 2007, waarin door werknemers arbeid wordt verricht;

 • bedrijfsanalyse: een analyse waarin inzicht wordt gegeven in de problematiek en oplossingsrichtingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de arbeidsorganisatie, waarop de analyse betrekking heeft;

 • branche: een groep organisaties, die bijdraagt aan gelijksoortige producten of diensten in een sector;

 • brancheorganisatie: een organisatie die de belangen behartigt van leden die tot eenzelfde branche behoren;

 • brutoloon: bruto salaris, inclusief eindejaarsuitkering of een beloning in de vorm van een dertiende maand, zijnde een vast bedrag of percentage van het salaris, dat werknemers als extra loon ontvangen, voor zover dit is geregeld in de geldende cao of arbeidsovereenkomst, exclusief vakantiegeld, exclusief overige vergoedingen, bijzondere beloningen, winst- of prestatieafhankelijke uitkeringen en aanvullende werkgeverslasten;

 • BSN: nummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 • btw: omzetbelasting als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de omzetbelasting 1968;

 • cofinanciering: deel van het activiteitenplan dat niet door deze regeling wordt gefinancierd;

 • cao: een collectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst;

 • duurzame inzetbaarheid: het gemotiveerd, gezond en productief houden van in Nederland werkzame werkenden om hen in staat te stellen tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, binnen of buiten een arbeidsorganisatie betaalde arbeid te verrichten;

 • eerder uittreden: een regeling voor vervroegde uittreding voor in Nederland werkzame werkenden als bedoeld in artikel 32ba, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964;

 • externe adviseur: een adviseur buiten het samenwerkingsverband of de arbeidsorganisatie die wordt ingehuurd door de aanvrager om activiteiten als bedoeld in artikel 13 uit te voeren;

 • externe kosten: kosten die in rekening gebracht worden door derden voor het uitvoeren van subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 13;

 • hoofdaanvrager: een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie of een O&O-fonds, welke deel uitmaakt van een samenwerkingsverband en namens het samenwerkingsverband subsidie aanvraagt op grond van deze regeling;

 • kaderregeling: de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

 • kleine onderneming: een onderneming waarin minder dan 25 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal € 5 miljoen niet overschrijdt, berekend over het laatst afgesloten boekjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag;

 • minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • O&O-fonds: een stichting of vereniging die als doel heeft het optimaliseren van de werking van de arbeidsmarkt en die:

  1. is opgericht bij een bij de minister aangemelde cao;

  2. paritair wordt bestuurd door vertegenwoordigers van een of meer arbeidsorganisaties, waarbij in ieder geval bij een arbeidsorganisatie ten minste 500 werknemers werkzaam zijn, alsmede vertegenwoordigers van een of meer werknemersorganisaties; of

  3. paritair wordt bestuurd door vertegenwoordigers van een of meer werkgeversorganisaties alsmede vertegenwoordigers van een of meer werknemersorganisaties;

 • project: de uitvoering van een sectoranalyse, update van een sectoranalyse of een activiteitenplan;

 • projectperiode: periode die aanvangt op de startdatum van het project en eindigt op de datum waarop het project uiterlijk moet zijn afgerond;

 • samenwerkingsverband: een samenwerking tussen ten minste een of meer werknemersorganisaties en een of meer werkgeversorganisaties in een sector;

 • sector: een sector zoals omschreven in de subsidieaanvraag, die past binnen een of meerdere hoofdcategorieën van de sectorindeling zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling;

 • sectoranalyse: een analyse waarin inzicht wordt gegeven in de problematiek en oplossingsrichtingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector, waarop de analyse betrekking heeft;

 • werkgeversorganisatie: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers, die krachtens haar statuten de belangbehartiging van werkgevers beoogt;

 • werknemersorganisatie: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, die krachtens haar statuten de belangbehartiging van werknemers beoogt;

 • werknemersvertegenwoordiging: de werknemersorganisatie of werknemersorganisaties of de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden.

2.

Voor de toepassing van deze regeling wordt onder werkgeversorganisatie mede verstaan een beroepsorganisatie, zijnde een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van beroepsgenoten, die krachtens haar statuten de belangbehartiging van beroepsgenoten beoogt.

Artikel 2. Toepasselijkheid kaderregeling en benodigde formulieren

1.

Op deze regeling is de kaderregeling van toepassing voor zover daar in de regeling niet van wordt afgeweken.

2.

De formulieren, modellen en formats waarnaar in deze regeling wordt verwezen, zijn door de minister elektronisch beschikbaar gesteld op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Artikel 3. Doel van de regeling

Artikel 4. Subsidieplafond

Artikel 5. Aanvraagtijdvakken

Artikel 6. Rangschikking

Artikel 7. Samenwerkingsverband

Artikel 8. Verplichtingen aanvrager

Hoofdstuk 2. Subsidie sectoranalyse

Artikel 9. Sectoranalyse

Artikel 9a. Update sectoranalyse

Artikel 10. Subsidieaanvraag sectoranalyse

Artikel 10a. Subsidieaanvraag update sectoranalyse

Artikel 11. Subsidieverlening en -vaststelling sectoranalyse

Artikel 11a. Subsidieverlening- en vaststelling update sectoranalyse

Hoofdstuk 3. Subsidie activiteitenplan

Artikel 12. Voorwaarden en cofinanciering

Artikel 13. Subsidiabele activiteiten duurzame inzetbaarheid

Artikel 14. Subsidiabele activiteiten eerder uittreden

Artikel 15. Projectperiode activiteitenplan

Artikel 16. Subsidieaanvraag activiteitenplan door hoofdaanvrager

Artikel 16a. Subsidieaanvraag activiteitenplan door arbeidsorganisatie

Artikel 17. Subsidieverlening activiteitenplan

Artikel 18. Weigeringsgronden

Artikel 19. Subsidiabele kosten

Artikel 20. Niet subsidiabele kosten

Artikel 21. Bevoorschotting en meldingsplicht

Artikel 22. Einddeclaratie en subsidievaststelling

Hoofdstuk 4. Administratie, rapportage en intrekking

Artikel 23. Administratievoorschriften

Artikel 24. Rapportageverplichting

Artikel 25. Intrekking en terugvordering

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 26. Evaluatie van de regeling

Artikel 27. Inwerkingtreding

Artikel 28. Citeertitel

Bijlage behorend bij artikel 1 van de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden