Home

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Milieu en Wonen van 3 april 2020, nr. IENW/BSK-2020/60060, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de richtlijn omgevingslawaai, de artikelen 2.10, vierde lid, 2.11a, 2.24, eerste en derde lid, 2.25, eerste lid, onder a, onder 1°, 2°, 4° en 9°, en onder b, 2.26, derde lid, 2.27, onder f, 2.28, onder d, 2.29a, 2.43, 3.10, tweede lid, onder b, 4.3, eerste lid, 5.18, eerste lid, 5.52, tweede lid, onder b, en derde lid, 16.1, tweede lid, 16.24a, 16.139, eerste lid, onder a, en tweede lid, onder k, 18.2, zesde lid, 20.1, derde lid, 20.2, eerste en zesde lid, 20.6, eerste lid, 20.10, eerste lid, onder a, 20.14, derde, vierde en vijfde lid, en 22.2, eerste lid, van de Omgevingswet, artikel 59, vierde lid, van de Spoorwegwet, artikel 18, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 4, eerste lid, van de Kaderwet subsidies I en M en de artikelen 3.4, eerste lid, aanhef en onder b, en 3.7 van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 juli 2020, nr. W17.20.0094/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 2 december 2020, nr. IENW/BSK-2020/223591, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, mede uitgebracht namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet

Artikel I. Besluit kwaliteit leefomgeving

[Wijzigt het Besluit kwaliteit leefomgeving.]

Artikel II. Omgevingsbesluit

[Wijzigt het Omgevingsbesluit.]

Artikel III. Besluit activiteiten leefomgeving

Artikel IV. Besluit bouwwerken leefomgeving

Artikel V. Invoeringsbesluit Omgevingswet

Hoofdstuk 2. Wijziging en intrekking andere regelgeving

Artikel VI. (Intrekking besluiten)

Artikel VII. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Artikel VIII. Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

Hoofdstuk 3. Overgangsrecht

Afdeling 3.1. Overgangsrecht Wet geluidhinder

Artikel IX. (Hogere-waardebesluiten)

Afdeling 3.2. Overgangsrecht Wet milieubeheer

Artikel X. (Werking en naleving geluidproductieplafonds)

Afdeling 3.3. Overgangsrecht sanering

Artikel XI. (Bekostiging sanering ten laste rijk)

Artikel XII. (Aanwijzing saneringsprojecten)

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel XIII. Inwerkingtreding

Artikel XIV. Citeertitel