Home

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Omgevingswet aan te vullen met regels over de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in de Omgevingswet

Artikel 1.1. ( Omgevingswet )

[Wijzigt de Omgevingswet.]

Hoofdstuk 2. Intrekking en wijziging van andere wetten

Paragraaf 2.1. Intrekken van de Wet geluidhinder

Artikel 2.1. (Intrekken wet geluidhinder )

Paragraaf 2.2. Wijziging van andere wetten

Artikel 2.2. ( Algemene douanewet )

Artikel 2.3. ( Algemene wet bestuursrecht )

Artikel 2.4. ( Wet milieubeheer )

Hoofdstuk 3. Overgangsrecht

Artikel 3.1. (algemeen overgangsrecht hoofdstuk 11 Wet milieubeheer )

Artikel 3.2. (overgangsrecht geluidproductieplafonds)

Artikel 3.2a. (overgangsrecht geluidproductieplafonds langs overgedragen wegen en lokale spoorwegen)

Artikel 3.3. (overgangsrecht geluidsanering Wet milieubeheer )

Artikel 3.4. (algemeen overgangsrecht Wet geluidhinder )

Artikel 3.5. (overgangsrecht wegen Wet geluidhinder en invoering geluidproductieplafonds langs provinciale wegen)

Artikel 3.6. (overgangsrecht industrieterreinen Wet geluidhinder en invoering geluidproductieplafonds rondom industrieterreinen)

Artikel 3.6a. (overgangsrecht spoorwegen Wet geluidhinder )

Artikel 3.6b. (overgangsrecht in verband met actualisatie basisregistratie Kadaster)

Artikel 3.7. (vangnetbepaling)

Hoofdstuk 3a. Overige bepalingen

Artikel 3a.1. (wijziging Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1. (internetpublicatie, voorhang en andere totstandkomingsvereisten Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet en Aanvullingsregeling geluid Omgevingsrecht )

Artikel 4.2. (inwerkingtreding)

Artikel 4.3. (citeertitel)