Home

Subsidieregeling extra hulp voor de klas

Geldig van 1 augustus 2022 tot 1 januari 2023
Geldig van 1 augustus 2022 tot 1 januari 2023

Subsidieregeling extra hulp voor de klas

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2022 tot 01-01-2023]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2023]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

De Kaderregeling is van toepassing op subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

1.

De minister kan subsidie verstrekken voor een tegemoetkoming in de extra kosten die scholen of instellingen tijdelijk maken om de continuïteit van het onderwijs tijdens de uitbraak van COVID-19 te kunnen waarborgen.

2.

Voor het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn subsidiabel de kosten verbonden aan:

 1. het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs;

 2. het laten geven van gastlessen;

 3. het inzetten van studenten;

 4. de ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen;

 5. het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar;

 6. het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren of docenten en ander personeel; of

 7. het werven, selecteren en organiseren van extra tijdelijke personele inzet.

3.

Voor het hoger onderwijs zijn subsidiabel de kosten verbonden aan:

 1. surveillanten en begeleiders, bijvoorbeeld voor toetsing van studenten;

 2. helpdesk- en servicemedewerkers;

 3. student-assistenten voor begeleiding bij practica;

 4. personele ICT-ondersteuning bij online onderwijs, ondersteuning bij handhaving van de maatregelen ten behoeve van de bestrijding van COVID-19 op de campus, bij het anders inrichten van ruimten waaronder practicaruimten op de campus of bij communicatie- en roosterwerkzaamheden en bij andere werkzaamheden waarbij door de coronacrisis extra inspanningen nodig zijn;

 5. overige functies ter ondersteuning van het onderwijs en onderzoek;

 6. onderwijsvervanging door (student-assistenten en junior-docenten); of

 7. het werven, selecteren en organiseren van extra tijdelijke personele inzet.

4.

Op grond van deze regeling wordt geen subsidie verstrekt voor:

 1. de verbetering van primaire arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van bestaand personeel; of

 2. activiteiten waarvoor de minister reeds op grond van een andere regeling subsidie heeft verstrekt.

Artikel 4. Wijze van aanvragen eerste aanvraagtijdvak

Artikel 4a. Wijze van aanvragen tweede aanvraagtijdvak

Artikel 5. Eisen aan de regio’s in het po en vo voor Europees Nederland eerste aanvraagtijdvak

Artikel 5a. Eisen aan de regio’s in het po en vo voor Europees Nederland tweede aanvraagtijdvak

Artikel 6. Subsidieaanvraag eerste tijdvak

Artikel 6a. Subsidieaanvraag tweede tijdvak

Artikel 7. Subsidieplafonds

Artikel 8. Subsidiebedrag

Artikel 9. Verdeling subsidie

Artikel 10. Subsidieverplichtingen

Artikel 11. Penvoerder

Artikel 12. Vaststelling, betaling en besteding subsidie

Artikel 13. Verantwoording

Artikel 14. Evaluatie

Artikel 15. Inwerkingtreding en vervaldatum

Artikel 16. Citeertitel

Bijlage 1. Maximum-subsidiebedragen mbo-instellingen

Bijlage 2. Maximum-subsidiebedragen ho-instellingen