Home

Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders

Geldig vanaf 12 september 2020
Geldig vanaf 12 september 2020

Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 12-09-2020]

Aanhef

Artikel 1. Tijdelijke toelage luchtverkeersleiders

1.

Een Tijdelijke toelage luchtverkeersleiders (TTLVL) ad € 1.000,– bruto per maand wordt toegekend aan luchtverkeerleiders van het Commando luchtstrijdkrachten behorende tot de vakgroep 13A4 Officieren Luchtverkeersleiding of 13A5 Burger Luchtverkeersbeveiliging die de initiële opleiding tot luchtverkeersleider succesvol hebben afgerond en

  1. geplaatst zijn op een functie waaraan de categorie 13A4 of 13A5 is toegekend;

  2. die niet geplaatst zijn op een functie waaraan de categorie 13A4 of 13A5 is toegekend, maar wel aantoonbaar als nevenarbeid operationele luchtverkeersleidingtaken uitoefenen.

2.

Een TTLVL, ter hoogte van het bedrag (bruto per maand) in de van toepassing zijnde bijlage A, B of C behorend bij dit besluit, wordt toegekend aan assistent luchtverkeerleiders van het Commando luchtstrijdkrachten behorende tot de vakgroep 13A3 Onderofficieren Luchtverkeersleiding die de initiële opleiding tot assistent luchtverkeersleider succesvol hebben afgerond en

  1. geplaatst zijn op een functie waaraan de categorie 13A3 is toegekend;

  2. die niet geplaatst zijn op een functie waaraan de categorie 13A3 is toegekend, maar wel aantoonbaar als nevenarbeid operationele luchtverkeersleidingtaken uitoefenen.

3.

Een TTLVL ad € 1.000,– bruto per maand wordt toegekend aan assistent luchtverkeerleiders van het Commando luchtstrijdkrachten behorende tot de vakgroep 13A3 Onderofficieren Luchtverkeersleiding die in aanvulling op de initiële opleiding tot assistent luchtverkeersleider de opleiding tot vluchtinformatieverstrekker succesvol hebben afgerond en

  1. geplaatst zijn op een functie waaraan de categorie 13A3, en de functiecode assistent area of assistent centre supervisor zijn toegekend;

  2. die niet geplaatst zijn op een functie waaraan de categorie 13A3 is toegekend, maar wel aantoonbaar als nevenarbeid in de hoedanigheid van vluchtinformatieverstrekker operationele luchtverkeersleidingtaken uitoefenen.

4.

De toekenning van de TTLVL geschiedt met ingang van de eerste dag dat de luchtverkeersleider voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen.

5.

De TTLVL eindigt op dag dat de luchtverkeersleider niet meer voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen.

6.

De TTLVL maakt deel uit van de berekeningsgrondslag pensioenen als bedoeld in artikel 23a, tweede lid onder b, tabel 3 onder f. van het Inkomstenbesluit militairen (variabel pensioengevend).

Artikel 2. Toelage naar evenredigheid

De TTLVL bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b, tweede lid onder b en derde lid onder b, wordt naar evenredigheid van de opgedragen omvang van de nevenarbeid toegekend.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2019.

Artikel 4. Citeertitel

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C