Home

Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020

Geldig van 24 april 2020 tot 1 mei 2020
Geldig van 24 april 2020 tot 1 mei 2020

Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-05-2020]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2021]

Aanhef

De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun directie, bureau of programma betreffen ondermandaat verleend aan:

  1. de plaatsvervangend hoofddirecteur;

  2. de directeur van de directie Dienstverlenen;

  3. de directeur van de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap;

  4. de directeur van de directie Asiel en Bescherming;

  5. de directeur van de directie Juridische Zaken;

  6. de directeur van de directie Strategie en Uitvoeringsadvies;

  7. de directeur van de directie Bedrijfsvoering;

  8. het hoofd Bestuurszaken;

  9. het hoofd van het bureau Chief Information Officer;

  10. de Chief Information Officer.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Als leidinggevende in de zin van paragraaf 1.3 van de CAO Rijk ten aanzien van de onder hen ressorterende functionarissen, wordt aangewezen en volmacht verleend aan de functionarissen, genoemd in de kolommen A en B van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden vermeld in kolom D van die bijlage.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de functionarissen, genoemd in kolommen A en B van bijlage 1 bij dit besluit voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom E van die bijlage.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Bijlage [Nog niet in werking]