Home

Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020–2022

Geldig van 23 juni 2022 tot 20 juli 2022
Geldig van 23 juni 2022 tot 20 juli 2022

Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020–2022

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

De Minister voor Medische Zorg,

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • clubkadercoach: functionaris met de opdracht om een pedagogisch sportklimaat te stimuleren bij een sport- en beweegaanbieder;

 • functionaris: iemand die een dienstverband heeft bij een organisatie in het kader van sport en bewegen;

 • living lab: (een) door lokale partijen vastgestelde plaats(en) in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar lokale partijen innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen bedenken en testen.

 • lokaal sportakkoord: akkoord waarin door ten minste vier lokale partijen, waaronder ten minste één gemeente en drie sportaanbieders, afspraken zijn gemaakt over het beleid op het gebied van sport en beweging en dat is gebaseerd op het Nationale Sportakkoord;

 • lokale partijen: actoren in het lokale speelveld die een bijdrage leveren aan het lokale sport- en beweegbeleid zoals gemeenten, niet-commerciële sportaanbieders zoals sportverenigingen, commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra, zorgaanbieders zoals fysiotherapeuten en toeleveranciers van sport en beweegmaterialen;

 • minister: Minister voor Langdurige Zorg en Sport;

 • Nationaal Sportakkoord: Nationaal Sportakkoord van 26 juni 2018, Stcrt. 2018, 57536;

 • sportformateur: een door lokale partijen in gezamenlijkheid aangesteld onafhankelijk persoon die het proces om te komen tot een lokaal sportakkoord faciliteert;

 • sportparkmanager: functionaris met als opdracht om de gemeenschappelijke wens van meerdere sport- en beweegaanbieders op een sportpark te coördineren en het organiseren van gezamenlijke activiteiten ten behoeve van het binden van nieuwe doelgroepen, het versterken van sport- en beweegaanbieders en het vergroten van de toeloop op en rond het sportveld;

 • uitkering: een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 15a in de Financiële-verhoudingswet

 • verenigingsmanager: functionaris met opdracht om bij een sport- en beweegaanbieder de bedrijfsvoering goed te laten verlopen en het bestuur en commissies procesmatig te ondersteunen;

 • versterken van sport- en beweegaanbieders: verbeteren van de kwaliteit van de organisatie en het sportaanbod, de veiligheid en de toegankelijkheid van de sport- of beweegaanbieder.

Artikel 2. Activiteiten die in aanmerking komen voor een uitkering

1.

De minister kan aan een gemeente jaarlijks een uitkering verstrekken voor de kosten van de uitvoering van een lokaal sportakkoord, de uitvoering van een living lab of de inzet van een clubkadercoach, sportparkmanager of verenigingsmanager voor het versterken van sport- en beweegaanbieders.

2.

Indien er sprake is van een aanvraag als bedoeld in artikel 9 kan de minister uitsluitend voor het jaar 2020 ook een uitkering verstrekken voor het aanstellen van een sportformateur.

3.

De minister verstrekt aan de gemeenten, genoemd in Bijlage V, in 2021 en 2022 ambtshalve een uitkering voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl.

Artikel 3. Toepasselijkheid Kaderregeling en Awb

1.

Op deze regeling is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS niet van toepassing, met uitzondering van hoofdstuk 5.

2.

Op deze regeling zijn de artikelen 4:35, 4:48 tot en met 4:50, 4:56 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Hoogte van de uitkering

Artikel 4a. Hoogte van de uitkering voor leefstijlinterventies

Artikel 5. Aanvraag tot verlening

Artikel 6. Verlening en bevoorschotting

Artikel 7. Eindrapportage/verantwoording

Artikel 8. Vaststelling van de uitkering

Artikel 9. Overgangsrecht

Artikel 10. Inwerkingtreding en vervaldatum

Artikel 11. Citeertitel

Bijlage I. Standaardmodel intentieverklaring

Bijlage II. Model intentieverklaring voor reeds ingediende aanvragen onder voormalige decentralisatieuitkering

Bijlage III. Model intentieverklaring voor grote 5 gemeenten

Bijlage IV. Lijst van maximale uitkeringsbedragen per gemeente voor het jaar 2021–2022

Bijlage V. Lijst van maximale uitkeringsbedragen per gemeente voor gezonde leefstijlinterventies in 2021