Home

Regeling Cliëntenparticipatie SVB 2019

Geldig vanaf 9 mei 2019
Geldig vanaf 9 mei 2019

Regeling Cliëntenparticipatie SVB 2019

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-05-2019]

Aanhef

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gehoord de cliëntenraad ingesteld d.d. 15 februari 2011 en zijn rechtsopvolgers;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. de SVB: de Sociale verzekeringsbank, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  2. Raad van bestuur: het met de dagelijkse leiding van de SVB belaste orgaan, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  3. klant: de meerderjarige die als pensioen- of uitkeringsgerechtigde gebruik maakt van de dienstverlening van de SVB;

  4. klantenaangelegenheden: alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van de taken van de SVB betreffen daaronder begrepen een beleidsbesluit in de zin van het vierde lid van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van klachten en bezwaarschriften die betrekking hebben op zaken van individuele klanten, tenzij het gaat om het algemene karakter van de daarbij gehanteerde procedures en regelingen;

  5. Klantenadviesraad SVB: de Klantenadviesraad bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling cliëntenparticipatie

1.

De Raad van bestuur voorziet in de instelling van een Klantenadviesraad met de in hoofdstuk 3 genoemde taken en bevoegdheden. De samenstelling van de Klantenadviesraad en de benoeming van zijn leden vinden plaats overeenkomstig de bepalingen van deze regeling.

2.

Op de wijze waarop de Klantenadviesraad zijn taken en bevoegdheden uitoefent alsmede de wijze waarop de Klantenadviesraad wordt voorzien van al hetgeen redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van zijn taken, is deze regeling van toepassing.

3.

Het lidmaatschap van de Klantenadviesraad is van generlei invloed op de behandeling van het lid door de SVB.

Hoofdstuk 2. Samenstelling en benoeming

Artikel 3. Samenstelling

Artikel 4. Benoeming

Artikel 5. Herbenoeming

Artikel 6. Vervanging

Hoofdstuk 3. Taken en bevoegdheden

Artikel 7. Overleg en advisering

Artikel 8. Overige taken

Hoofdstuk 4. Informatievoorziening en faciliteiten

Artikel 9. Informatieverstrekking

Artikel 10. Deskundigheidsbevordering

Artikel 11. Secretariaat

Artikel 12. Onkostenvergoeding

Hoofdstuk 5. Advisering en overleg

Artikel 13. Advisering

Artikel 14. Overleg Klantenadviesraad SVB met de Raad van bestuur

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17