Home

Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs

Geldig van 26 juni 2018 tot 1 augustus 2022
Geldig van 26 juni 2018 tot 1 augustus 2022

Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2019 tot 01-08-2022]

Aanhef

Artikel 1. Begripsbepalingen

 1. wet: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 2. Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 3. CDHO: Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs;

 4. NVAO: Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

 5. instellingsbestuur: het college van bestuur van een bekostigde instelling voor hoger onderwijs;

 6. opleiding: initiële opleiding van een bekostigde instelling;

 7. nevenvestiging: een nevenvestiging als bedoeld in artikel 7.17, tweede lid, van de wet;

 8. verplaatsing: een verplaatsing als bedoeld in artikel 7.17, tweede lid, van de wet;

 9. bve-instelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, dan wel een andere instelling voor beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.4.1 van die wet.

Artikel 2. Reikwijdte beleidsregels

De beleidsregels uit deze regeling en de bij deze regeling behorende bijlage 1 hebben betrekking op de wijze waarop de Minister gebruik maakt van de volgende bevoegdheden:

 1. de bevoegdheid tot het verlenen van instemming met het voornemen van een instellingsbestuur voor het verzorgen van een nieuwe opleiding, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onder a, van de wet;

 2. de bevoegdheid tot het verlenen van instemming met een samenvoeging van opleidingen, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, onder b, van de wet;

 3. de bevoegdheid tot het verlenen van goedkeuring met het verzoek van een instellingsbestuur om een deel van een associate degree-opleiding te laten uitvoeren door een bve-instelling, bedoeld in artikel 7.8a, van de wet;

 4. de bevoegdheid tot het verlenen van toestemming in bijzondere gevallen, bedoeld in artikel 7.8a, tweede lid, van de wet;

 5. de bevoegdheid tot het verlenen van instemming met het voornemen van een instellingsbestuur voor een verplaatsing van een opleiding of een gedeelte daarvan, bedoeld in artikel 7.17, tweede lid, van de wet;

 6. de bevoegdheid tot het verlenen van instemming met het voornemen van een instellingsbestuur voor een nevenvestiging van een opleiding of een gedeelte daarvan, bedoeld in artikel 7.17, tweede lid, van de wet.

Artikel 3. Betekenis gedeelte van een opleiding

1.

Onder een gedeelte van een opleiding als bedoeld in artikel 7.17, tweede lid, van de wet wordt begrepen:

 1. ten minste de propedeutische fase of de eerste 60 studiepunten van een opleiding;

 2. ten minste een afstudeerrichting;

 3. het gedeelte van de opleiding dat meer dan een derde van de gehele studielast van de opleiding, inclusief stages en afstudeerprojecten, omvat;

 4. het praktijkgedeelte dat meer dan de helft van het curriculum omvat, indien het een opleiding betreft die op basis van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen wordt gesubsidieerd.

2.

De in het eerste lid, onderdelen c en d, genoemde norm heeft geen betrekking op:

 1. het beroepsuitoefeningsdeel van een duaal ingerichte opleiding dat door een student op individuele basis in een andere gemeente wordt doorlopen; of

 2. de situatie van een student die een deeltijd opleiding volgt en met wie op individuele basis een overeenkomst vergelijkbaar met die bedoeld in artikel 7.7, vijfde lid, van de wet is gesloten.

Artikel 4. Criteria voor instemming macrodoelmatigheid

Artikel 5. Aanvraagprocedure macrodoelmatigheid

Artikel 6. Inhoud aanvraag macrodoelmatigheid

Artikel 7. Vrijstelling Experiment vraagfinanciering

Artikel 8. Aanvullende criteria wo-opleidingen bij hogescholen en hbo-opleidingen bij universiteiten

Artikel 9. Vrijstelling macrodoelmatigheidstoets

Artikel 10. Instemming met samenvoeging

Artikel 11. Aanvraagprocedure samenvoeging

Artikel 12. Criteria verzorgen associate degree-opleiding door bve-instelling

Artikel 13. Aanvraagprocedure verzorgen associate degree-opleiding door bve-instelling

Artikel 14. Overgangsbepaling

Artikel 15. Inwerkingtreding

Artikel 16. Citeertitel

Bijlage 1. behorend bij de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs: beoordeling aanvragen

Bijlage 2. behorend bij de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs: aanvraagformulieren