Home

Circulaire wapens en munitie 2018

Geldig van 15 juni 2018 tot 1 februari 2020
Geldig van 15 juni 2018 tot 1 februari 2020

Circulaire wapens en munitie 2018

Besluit BWBR0041029-20180615

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-06-2018 tot 01-02-2020]
[Regeling ingetrokken per 01-02-2020]

A. Algemeen deel

1. Hoofdlijnen van de wapenwetgeving

De nationale regelgeving met betrekking tot wapens en munitie wordt gevormd door:

  1. de Wet wapens en munitie (Stb. 1997, 292), hierna: WWM, en

  2. de Regeling wapens en munitie (Stcrt. 1997, nr. 129), hierna: RWM.

Voor de thans geldende teksten van deze regelgeving wordt verwezen naar: www.overheid.nl

Naast dit formele kader is voor de uitvoering van de wapenwetgeving van belang de Circulaire wapens en munitie. De circulaire heeft een tweetal functies:

  • algemene informatie over de uitvoering van de WWM en de RWM (Algemeen deel ‘A’)

  • aanwijzingen van de Minister van Justitie en Veiligheid1 aan de korpschef en de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer over het te voeren beleid bij de uitvoering van de WWM en RWM (Bijzonder deel ‘B’)

In onderdeel ‘C’ is een aantal bijlagen opgenomen.

1.1. Inleiding

1.2. Categorieën wapens en munitie

1.2.1. Wapens
1.2.2. Munitie
1.2.3. Onderdelen en hulpstukken van wapens
1.2.4. Onderdelen van munitie
1.2.5. Beperkingen bevoegdheid munitie
1.2.6. Samenhang tussen Wwm en Wecg

1.3. Verboden, vrijstellingen en uitzonderingen

1.3.1. Verboden
1.3.2. Vrijstellingen
1.3.3. Uitzonderingen
1.3.4. Overheidsfunctionarissen
1.3.4.1. Krijgsmacht
1.3.4.2. Politie
1.3.4.3. Buitengewoon opsporingsambtenaren
1.3.4.4. Overige overheidsfunctionarissen

1.4. Vergunningen

1.4.1. Algemeen
1.4.2. Ontheffingen
1.4.2.1. Verlening en verlenging
1.4.2.2. Weigering en intrekking
1.4.3. Erkenningen
1.4.3.1. Verlening en verlenging
1.4.3.2. Weigering en intrekking
1.4.3.3. Register
1.4.3.4. Vervoer door of namens de erkenninghouder
1.4.4. Verloven
1.4.4.1. Verlening en verlenging
1.4.4.2. Verlof tot voorhanden hebben van wapens en munitie
1.4.4.3. Verlof tot dragen van wapens en munitie
1.4.4.4. Verlof tot vervoer van wapens en munitie
1.4.4.5. Verlof tot verkrijging van wapens en munitie
1.4.4.6. Weigering en intrekking
1.4.4.7. Melding aan verenigingsbestuur bij intrekking of weigering
1.4.5. In- en uitvoer van wapens en munitie
1.4.5.1. In- en uitvoer op grond van de Wet wapens en munitie
1.4.5.2. In- en uitvoer op grond van de Algemene Douanewet
1.4.5.3. Europese vuurwapenpas
1.4.5.4. Gevolgen inwerkingtreding EU verordening 258/2012

2. Uitvoering en Toezicht

2.1. Uitvoering van de WWM

2.1.1. Algemeen
2.1.2. Administratieve voorschriften
2.1.3. Administratieve voorschriften inzake registervoering

2.2. Toezicht op de WWM

B. Bijzonder deel (B)

1. Geen vrees voor misbruik

1.1. Algemeen

1.2. Invulling van het ‘vrees voor misbruik’ criterium

2. Schietsport

2.1. Algemeen

2.2. Schietverenigingen

2.2.1. Verenigingsverlof
2.2.2. Gebruik van verenigingswapens binnen de schietvereniging
2.2.3. Gebruik van verenigingswapens buiten de schietvereniging
2.2.4. Door de krijgsmacht ter beschikking gestelde wapens aan studentenweerbaarheidsverenigingen
2.2.5. Promotieactiviteiten en introducés

2.3. Schietcentra

2.4. Privé-wapens

2.4.1. Voorwaarden privé verlof schietsport
2.4.2. Schietbeurten
2.4.3. Buitenlandse schietverenigingen
2.4.4. Maximum aantal wapens en beginnende sportschutters
2.4.5. Schieten met vrijgestelde wapens
2.4.6. Tijdelijk en incidenteel in gebruik afstaan van een privé-wapen
2.4.7. Schieten op overheidsbanen door leden van bij de KNSA aangesloten schietverenigingen
2.4.8. Voorschriften en beperkingen

2.5. Onderdelen, hulpstukken en munitie

2.5.1. Wissellopen en andere essentiële onderdelen
2.5.2. Munitie

2.6. Schietsportdisciplines

2.7. Verboden en ongewenste wapens

2.7.1. Verboden wapens
2.7.2. Ongewenste wapens

2.8. Overgangsmaatregelen

2.8.1. Ongewenste wapens
2.8.2. Herintredende verlofhouders

2.9. Airsoft sport

2.9.1. Regels ten aanzien van de airsoft sportvereniging
2.9.2. Regels voor niet-ingezetenen van Nederland
2.9.3. Regels voor de handel in airsoft apparaten
2.9.4. Overige regels
2.9.5. Richtlijnen voor handhavers

3. Verzamelaars

3.1. Verzamelaars van vuurwapens

3.1.1. Categorie III vuurwapens
3.1.2. Categorie II vuurwapens
3.1.3. Verzamelplan
3.1.4. Verlenging van verloven en ontheffingen
3.1.5. Voorschriften en beperkingen

3.2. Verzamelaars van munitie

3.2.1. Categorie III munitie
3.2.2. Categorie II munitie
3.2.3. Explosieven en nabootsingen van explosieven
3.2.4. Voorschriften en beperkingen

3.3. Verzamelaars van patroonmagazijnen

3.4. Verzamelaars van messen

3.4.1. Voorschriften en beperkingen

3.5. Retentie

3.6. Musea

3.6.1. Verlofaanvraag musea
3.6.2. Uitleen van wapens aan musea

3.7. Erkenning van wapenverzamelaarsverenigingen

3.7.1. Wapenverzamelaarsverenigingen

3.8. Overgangsmaatregel

4. Re-enactment en historisch militair materieel

4.1. Re-enactment

4.1.1. Categorie III vuurwapens
4.1.2. Categorie II vuurwapens
4.1.3. Het dragen van wapens tijdens re-enactment uitvoeringen
4.1.4. Buitenlandse deelnemers aan re-enactment uitvoeringen
4.1.5. Voorwaarden voor de verlening van een verlof/ontheffing
4.1.6. Voorschriften en beperkingen
4.1.7. Verenigingsverloven en het gebruik van verenigingswapens

4.2. Historisch militair materieel

4.2.1. Categorie III vuurwapens
4.2.2. Categorie II vuurwapens
4.2.2.1. Buitenlandse deelnemers aan activiteiten van historisch militair materieel
4.2.3. Voorwaarden voor de verlening van een verlof/ontheffing
4.2.4. Voorschriften en beperkingen
4.2.5. Tijdelijk en incidenteel in gebruik afstaan van historisch militair materieel

5. Alarmwapens, noodsignaalmiddelen en toestellen voor beroepsdoeleinden

5.1. Startschoten bij sportwedstrijden

5.2. Trainen van honden op schotvastheid

5.3. Noodsignaalmiddelen

5.4. Dummy launchers en lijnwerptoestellen

5.5. Schiethamers en Schietmaskers

5.6. Verdovingsgeweren

5.7. Doden van losgebroken en/of gewond vee/wild

5.8. Doden van gekweekt grofwild

5.9. Jagen/beheer en bestrijding van schade

6. Zelfverdediging

6.1. Algemeen

6.2. Wapens aan boord van schepen

6.2.1. Piraterij
6.2.2. Voorschriften en beperkingen

7. Tijdelijk verhuur van wapens

8. Opbergen en het gemeenschappelijk gebruik van wapens

8.1. Deugdelijke bergplaats

8.2. Opslag van wapens en munitie bij schietverenigingen

8.3. Vuurwapens op een tijdelijk adres

8.4. Gemeenschappelijk gebruik van wapens

9. Toezicht op de naleving

9.1. Toezicht op verlofhouders en jachtaktehouders

9.2. Toezicht op schietverenigingen

9.3. Toezicht op ontheffing houders

9.4. Toezicht op erkenninghouders

9.5. Toezicht op consenten

C. Bijlagen

Bijlage C1. Beslissingsschema: vrijstelling op grond van artikel/18 RWM

Bijlage C2. Omgebouwde stormgeweren die zijn toegestaan voor de schietsport

Bijlage C3. Invulinstructie Europese Vuurwapenpas

Bijlage C4. Model wapenuitgifteregister

Bijlage C5. Model wapenuitleenregister van verenigingswapens

Bijlage C6. Model munitie-uitgifteregister

Bijlage C7. Model introducéregister