Home

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018

Geldig vanaf 21 april 2018
Geldig vanaf 21 april 2018

Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-04-2018]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 maart 2018, nr. 2018-0000029571;

Gelet op Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (PbEU 2016, L 81), alsmede op artikel 16, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 7, 7a, derde lid, 11, 12, 14 en 32b van de Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 april 2018, no. W12.18.0052/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 april 2018, nr. 2018-0000067855;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. verordening: verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (PbEU 2016, L 81);

 2. accreditatie: hetgeen artikel 3 van de verordening daaronder verstaat;

 3. conformiteitsbeoordeling: hetgeen artikel 3 van de verordening daaronder verstaat;

 4. EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie: conformiteitsbeoordelingsinstantie, genoemd in artikel 3 van de verordening;

 5. geharmoniseerde norm: hetgeen artikel 3 van de verordening daaronder verstaat;

 6. nationale accreditatie-instantie: nationale accreditatie-instantie als bedoeld in artikel 3 van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie;

 7. persoonlijk beschermingsmiddel: hetgeen artikel 3 van de verordening daaronder verstaat; en

 8. wet: Warenwet.

2.

Dit besluit en de daarop berustende bepalingen is van toepassing op een persoonlijk beschermingsmiddel waarop de verordening van toepassing is.

Artikel 2. Algemene verplichtingen

1.

Het is verboden zich te gedragen in strijd met de volgende bepalingen van de verordening:

 1. artikel 4;

 2. artikel 5;

 3. artikel 13;

 4. artikel 15;

 5. artikel 16;

 6. artikel 17, eerste tot en met vierde lid;

 7. artikel 38, eerste lid, eerste alinea, tweede volzin, en derde lid;

 8. artikel 40, tweede lid;

 9. artikel 41, eerste lid; en

 10. bijlage II.

2.

Het is verboden een persoonlijk beschermingsmiddel dat niet is voorzien van de CE-markering, bedoeld in artikel 3 van de verordening, of anderszins niet aan het bepaalde bij of krachtens dit besluit voldoet, op beurzen en exposities en bij demonstraties ten toon te stellen tenzij met inachtneming van artikel 7, tweede lid, van de verordening.

Artikel 3. Verplichtingen fabrikant

1.

Het is verboden zich te gedragen in strijd met artikel 8 van de verordening.

2.

De EU-conformiteitsverklaring, bedoeld in de artikelen 8, tweede lid, en 15, tweede lid, van de verordening, is in ieder geval gesteld in het Nederlands of Engels.

3.

De instructies en gegevens aangaande de veiligheid alsmede de eventuele etikettering, bedoeld in artikel 8, zevende lid, van de verordening, zijn in ieder geval gesteld in het Nederlands.

4.

De merktekens, indicatoren en woorden en zinnen, bedoeld in artikel 2.12 van bijlage II bij de verordening, zijn in ieder geval gesteld in het Nederlands.

Artikel 4. Verplichtingen gemachtigde van de fabrikant

Artikel 5. Verplichtingen importeur

Artikel 6. Verplichtingen distributeur

Artikel 7. Procedure EU-conformiteitsbeoordeling en verklaringen en goedkeuringen

Artikel 8. Aanwijzingsprocedure

Artikel 9. Weigering, schorsing, wijziging of intrekking aanwijzing

Artikel 10. Aanmeldende autoriteit

Artikel 11. Periodieke controle

Artikel 12. Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 13. Wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Artikel 14. Wijziging Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

Artikel 15. Overgangsbepaling

Artikel 16. Intrekking Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

Artikel 17. Inwerkingtreding

Artikel 18. Citeertitel