Home

Besluit werkgebieden UWV 2018

Geldig van 27 november 2017 tot 1 januari 2018
Geldig van 27 november 2017 tot 1 januari 2018

Besluit werkgebieden UWV 2018

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2018]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2019]

Aanhef

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Nog niet in werking]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. Wet Suwi: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  2. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet Suwi;

  3. UWV-vestiging: een vestiging van UWV waarin de taken, bedoeld in de artikelen 30a, 30b, 30c, en 31 Wet Suwi worden uitgevoerd

  4. ontslagaanvraag: een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 671a, eerste lid jo artikel 669, derde lid, onderdeel a of b, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

  5. AJD-vestiging: een vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV.

  6. arbeidsmarktregio: een afgebakend gebied waarbinnen aan de regionale samenwerking tussen UWV en gemeenten, als bedoeld in de artikelen 10 en 10a Wet Suwi, invulling wordt gegeven. Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s.

Artikel 2. Werkgebieden van de UWV-vestigingen [Nog niet in werking]

1.

Bijlage 1 geeft per vestiging de werkgebieden van die vestiging aan.

2.

Bijlage 3 bevat de indeling in 35 arbeidsmarktregio’s.

Artikel 3. Indiening ontslagaanvraag [Nog niet in werking]

1.

Een ontslagaanvraag wordt ingediend bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV. Bijlage 2 bevat een overzicht van de AJD-vestigingen en geeft per AJD-vestiging aan welke gemeenten of provincie(s) tot haar werkgebied behoren.

2.

De ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wordt ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de betrokken werknemer zijn arbeid verricht of heeft verricht.

3.

Als de werkzaamheden van de betrokken werknemer zich uitstrekken over een werkgebied van twee of meer AJD-vestigingen, wordt de ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de standplaats van de werknemer is gelegen. Ontbreekt deze standplaats, dan wordt de aanvraag ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de vestiging van de werkgever is gelegen van waaruit de aanvraag is ingediend. Geeft dit geen uitsluitsel, dan wordt de ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen ingediend bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de woonplaats van de werknemer is gelegen.

4.

Indien een werkgever om bedrijfseconomische redenen voor meerdere werknemers een ontslagaanvraag indient en op basis van het tweede en derde lid meerdere AJD-vestigingen in aanmerking komen, dient de werkgever de ontslagaanvragen in bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de meeste van de werknemers de arbeid verrichten of hebben verricht. Ambtshalve of op verzoek van de werkgever kan UWV beslissen dat de ontslagaanvragen bij een andere AJD-vestiging worden ingediend.

5.

Een ontslagaanvraag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid wordt ingediend:

  1. bij de AJD-vestiging in het werkgebied waarbinnen de betrokken werknemer in Nederland woont.

  2. bij de AJD-vestiging Eindhoven indien de werknemer in Duitsland woonachtig is, bij de AJD-vestiging Rotterdam indien de werknemer in België woonachtig is en bij de AJD-vestiging Amsterdam indien de werknemer elders in het buitenland woonachtig is.

6.

UWV bepaalt waar de ontslagaanvraag wordt behandeld en kan deze behandeling zo nodig aan een andere AJD-vestiging overdragen.

Artikel 4. Indiening aanvraag tewerkstellingsvergunning [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Bijlage 1. De UWV-vestigingen en werkgebieden 2018 [Nog niet in werking]

Bijlage 2. De werkgebieden van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV 1 [Nog niet in werking]

Bijlage 3. Arbeidsmarktregio’s per gemeente [Nog niet in werking]