Home

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 31 mei 2017, nr. IenM/BSK-2017/135624, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom (PbEG L 13/1) en gelet op Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (PbEU 2011, L199);

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 15c, 16, eerste lid, 17, derde lid, 17a, 18a, derde lid, 21, eerste tot en met derde lid, 28, 29, eerste lid, 31, eerste lid en vierde lid jo. artikel 18a, derde lid, de artikelen 32, eerste, derde en vierde lid, 34, eerste, tweede en derde lid jo. de artikelen 16, eerste lid en 17, en achtste lid, de artikelen 37, eerste lid, 38a, eerste lid, 67, eerste lid, 68, 69, eerste, vijfde en zesde lid, 73, 74 en 75 van de Kernenergiewet;

Gelet op artikel 16 van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 37, tweede lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op de artikelen 8.40, 8.41, 8.42, 8.42a en 19.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 september 2017, nr. W14.17.0180/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 oktober 2017, nr. IenM/BSK-2017/232823, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. (doelomschrijving; werkingssfeer)

1.

Dit besluit strekt tot bescherming van de gezondheid van personen die beroepsmatige of medische blootstelling of blootstelling als lid van de bevolking ondergaan, tegen de gevaren van die blootstelling en bevat daartoe:

 1. basisveiligheidsnormen en daarmee verband houdende bepalingen;

 2. een controlestelsel met een systeem van stralingsbescherming voor alle blootstellingsituaties als bedoeld in het tweede lid, gebaseerd op de beginselen rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimitering en een graduele benadering.

2.

Dit besluit is van toepassing op iedere geplande blootstellingsituatie, bestaande blootstellingsituatie of radiologische noodsituatie waarvan het risico op blootstelling niet-verwaarloosbaar is vanuit het oogpunt van:

 1. stralingsbescherming of,

 2. milieubescherming, met het oog op de gezondheidsbescherming op lange termijn.

3.

Dit besluit is niet van toepassing op:

 1. blootstellingsituaties met blootstelling aan natuurlijke stralingsniveaus, waaronder in ieder geval wordt begrepen blootstelling:

  1. 1°.

   ten gevolge van radionucliden die van nature in het menselijk lichaam aanwezig zijn;

  2. 2°.

   aan kosmische straling ter hoogte van het aardoppervlak;

 2. blootstelling aan kosmische straling tijdens de vlucht van een luchtvaartuig of ruimtevaartuig van leden van de bevolking of werknemers die niet behoren tot de bemanning;

 3. bovengrondse blootstelling aan radionucliden in de onverstoorde aardkorst;

 4. het vervoeren van een toestel of versneller, indien niet gebruikt tijdens het vervoer en voor zover het toestel of de versneller geen radioactieve stoffen, al dan niet ten gevolge van activering, bevat;

 5. het vervoeren van radioactieve stoffen buiten een locatie en het binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen of doen brengen daarvan.

Artikel 1.2. (begripsomschrijvingen; begripsbepalingen)

De bijlagen 1 en 2 bevatten de begrippen met begripsomschrijvingen, respectievelijk de begripsomschrijvingen van grootheden en eenheden, voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen.

Hoofdstuk 2. Rechtvaardiging, optimalisatie, dosislimitering

§ 2.1. Algemene bepalingen

Artikel 2.1. (schakelbepaling)

§ 2.2. Rechtvaardiging

Artikel 2.2. (rechtvaardiging, algemeen)

Artikel 2.3. (wijze van rechtvaardiging)

Artikel 2.4. (rechtvaardiging, meervoudige en medische blootstelling)

Artikel 2.5. (rechtvaardiging handeling bij kennisgeving of autorisatie)

§ 2.3. Optimalisatie

Artikel 2.6. (optimalisatie, algemeen)

Artikel 2.7. (optimalisatie, dosisbeperkingen algemeen)

Artikel 2.8. (optimalisatie, referentieniveaus algemeen)

§ 2.4. Dosislimitering

Artikel 2.9. (dosislimitering, algemeen)

Hoofdstuk 3. Controlestelsel

Afdeling 3.1. Algemene bepalingen

§ 3.1.1. Algemene verboden

Artikel 3.1. (algemene verboden)

§ 3.1.2. Handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal

Artikel 3.2. (handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal)

Afdeling 3.2. Vergunning, registratie en kennisgeving

§ 3.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 3.3. (toepasselijkheid controlestelsel)
Artikel 3.4. (algemeen)

§ 3.2.2. Vergunning

Artikel 3.5. (vergunningplicht)
Artikel 3.6. (aanvraag)
Artikel 3.7. (weigeringsgronden)
Artikel 3.8. (categorieën van vergunningplichtige handelingen)

§ 3.2.3. Registratie

Artikel 3.9. (registratie)
Artikel 3.10. (categorieën van registratieplichtige handelingen)

§ 3.2.4. Kennisgeving

Artikel 3.11. (kennisgeving)
Artikel 3.12. (wijze van kennisgeving)
Artikel 3.13. (categorieën van kennisgevingsplichtige blootstellingsituaties, handelingen en maatregelen)

§ 3.2.5. Specifieke regels vergunningen

Artikel 3.14. (monitoring van radioactieve lozingen, vergunningen)
Artikel 3.15. (voorschriften of beperkingen vergunning hoogactieve bron)
Artikel 3.16. (vergunning hoogactieve bronnen, vervolg)

Afdeling 3.3. Vrijstelling en vrijgave controlestelsel

§ 3.3.1. Vrijstelling handelingen en bronnen

Artikel 3.17. (vrijstelling radioactieve materialen)
Artikel 3.18. (vrijstelling, algemeen; toestellen en ingekapselde bronnen)
Artikel 3.19. (vrijstelling specifieke handelingen of bronnen)

§ 3.3.2. Vrijgave bronnen

Artikel 3.20. (vrijgave, radioactieve materialen)
Artikel 3.21. (specifieke vrijgave radioactieve materialen)
Artikel 3.22. (vrijgave radioactieve materialen, vervolg)
Artikel 3.23. (vrijgave, verdunning of mengen)

§ 3.3.3. Categorieën vrijgestelde of vrijgegeven bronnen en handelingen

Artikel 3.24. (vrijgestelde en vrijgegeven bronnen en handelingen)
Artikel 3.25. (aanwijzing vrijgestelde of vrijgegeven bronnen en handelingen)

Hoofdstuk 4. Algemene regels voor bronnen en handelingen in geplande blootstellingsituaties

Afdeling 4.1. Algemene regels voor bronnen en handelingen

Artikel 4.1. (waarschuwingssignalering)

Artikel 4.2. (administratie en dossiers bronnen)

Artikel 4.3. (administratie industriële radiografie)

Artikel 4.4. (algemene verplichtingen ondernemer)

Afdeling 4.2. Toestellen en versnellers

Artikel 4.5. (verplichtingen ondernemer toestellen en versnellers)

Afdeling 4.3. Radioactieve stoffen

§ 4.3.1. Algemeen

Artikel 4.6. (bergplaats radioactieve stoffen)
Artikel 4.7. (beveiliging radioactieve stoffen)

§ 4.3.2. Ingekapselde bronnen

Artikel 4.8. (algemene eisen ingekapselde bronnen)

§ 4.3.3. Hoogactieve bronnen

Artikel 4.9. (kennisgeving overdracht hoogactieve bronnen en overige ingekapselde bronnen)
Artikel 4.10. (codering en markering hoogactieve bronnen)
Artikel 4.11. (codering en markering bronhouder)
Artikel 4.12. (verplichtingen ondernemer codering en markering)
Artikel 4.13. (controle en beheer hoogactieve bronnen)
Artikel 4.14. (voorlichting en instructie)
Artikel 4.15. (financiële zekerheid hoogactieve bronnen)
Artikel 4.16. (financiële zekerheid hoogactieve bronnen, vervolg)
Artikel 4.17. (informatie en financiële zekerheid hoogactieve bron)
Artikel 4.18. (hoogactieve bronnen, bijhouden dossier door de ondernemer)
Artikel 4.19. (hoogactieve bronnen, register)

§ 4.3.4. Open bronnen

Artikel 4.20. (besmettingscontrole ruimten; handelingen met open bronnen)

§ 4.3.5. Handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal

Artikel 4.21. (regels m.b.t. handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal)

Afdeling 4.4. Overige algemene regels

§ 4.4.1. Algemene regels consumentenproducten

Artikel 4.22. (consumentenproducten, gegevensverstrekking)

§ 4.4.2. Algemene regels aanwijsinstrumenten

Artikel 4.23. (verbod toevoeging radionucliden – aanwijsinstrumenten)
Artikel 4.24. (specifieke vrijstelling van verbod – aanwijsinstrumenten)
Artikel 4.25. (verbod voorhanden hebben aanwijsinstrumenten; ontheffing Defensie)

§ 4.4.3. Algemene regels niet-medische beeldvorming

Artikel 4.26. (handelingen ten behoeve van niet-medische beeldvorming)
Artikel 4.27. (handelingen ten behoeve van niet-medische beeldvorming, vervolg)
Artikel 4.28. (handelingen ten behoeve van niet-medische beeldvorming, vervolg)

Afdeling 4.5. Meet- en rekenmethoden

Artikel 4.29. (meet- en rekenmethoden)

Hoofdstuk 5. Informatie en deskundigheid

§ 5.1. Informatie

Artikel 5.1. (transparantie)

Artikel 5.2. (informatie over apparaten en toestellen)

Artikel 5.3. (informatie radon in woningen en andere gebouwen)

§ 5.2. Diensten en deskundigen

Artikel 5.4. (stralingsbeschermingsdeskundige)

Artikel 5.5. (erkenning stralingsbeschermingsdeskundige)

Artikel 5.6. (inschrijving persoon als stralingsbeschermingsdeskundige bij voldoen aan erkende EU-beroepskwalificaties)

Artikel 5.7. (toezichthoudend medewerker stralingsbescherming)

Artikel 5.8. (vereisten toezichthoudend medewerker stralingsbescherming)

Artikel 5.9. (stralingsbeschermingseenheid)

Artikel 5.10. (middelen en faciliteiten)

§ 5.3. Opleiding, training en voorlichting

Artikel 5.11. (erkende instellingen)

Artikel 5.12. (informatie, advies en bijstand in verband met weesbronnen)

Artikel 5.13. (voorlichting en opleiding van hulpverleners)

Artikel 5.14. (opleiding, training en voorlichting op het gebied van medische blootstelling)

Hoofdstuk 6. Algemene bepalingen inzake blootstelling

Afdeling 6.1. Stralingsincidenten, ongevallen en radiologische noodsituaties

§ 6.1.1. Meldingen en maatregelen

Artikel 6.1. (meldplicht stralingsincidenten, ongevallen en radiologische noodsituaties)
Artikel 6.2. (uitvoering meldingen en maatregelen)
Artikel 6.3. (meldingen bronnen)

§ 6.1.2. Ongevallenbestrijding en nationale crisisplannen

Artikel 6.4. (radiologische noodsituaties)
Artikel 6.5. (ongevallenbestrijding en nationale crisisplannen)
Artikel 6.6. (internationale samenwerking)

§ 6.1.3. Bedrijfsnoodplannen en interventies ondernemer

Artikel 6.7. (bedrijfsnoodplannen)
Artikel 6.8. (interventies ondernemer)
Artikel 6.9. (individuele monitoring)

§ 6.1.4. Interventies overheid bij ongevallen en bij radiologische noodsituaties

Artikel 6.10. (regels met betrekking tot interventies en beschermingsmaatregelen)
Artikel 6.11. (uitvoering interventie)
Artikel 6.12. (voorzieningen interventie)
Artikel 6.13. (uitvoering interventies)
Artikel 6.14. (interventie bij langdurige blootstelling)

Afdeling 6.2. Bestaande blootstellingsituaties

§ 6.2.1. Bestaande blootstellingsituaties

Artikel 6.15. (inventarisatie bestaande blootstellingsituaties)
Artikel 6.16. (beoordeling bestaande blootstellingsituaties)
Artikel 6.17. (bestaande blootstellingsituaties waarop regels geplande blootstellingsituatie van toepassing zijn)
Artikel 6.18. (strategie voor overige bestaande blootstellingsituaties)
Artikel 6.19. (uitvoering strategie)

§ 6.2.2. Nationaal actieprogramma radon; gammastraling bouwmaterialen

Artikel 6.20. (nationaal actieprogramma radon)
Artikel 6.21. (gammastraling van bouwmaterialen)

Afdeling 6.3. Besmette gebieden

Artikel 6.22. (besmette gebieden)

Artikel 6.23. (besmette gebieden, vervolg)

Afdeling 6.4. Monitoring

Artikel 6.24. (milieumonitoring)

Hoofdstuk 7. Beroepsmatige blootstelling

Afdeling 7.1. Algemene bepalingen voor beroepsmatige blootstelling

§ 7.1.1. Verplichtingen ondernemer

Artikel 7.1. (toezicht door en raadpleging van de stralingsbeschermingsdeskundige)
Artikel 7.2. (uitvoering taken en toezicht door de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming)
Artikel 7.3. (blootstelling werknemers, algemeen)
Artikel 7.4. (blootstelling jeugdige werknemers)
Artikel 7.5. (vliegtuigbemanning)
Artikel 7.6. (nadere eisen risico-inventarisatie en -evaluatie)
Artikel 7.7. (zones)
Artikel 7.8. (gecontroleerde zone)
Artikel 7.9. (bewaakte zone)
Artikel 7.10. (metingen in zones)
Artikel 7.11. (indeling blootgestelde werknemers in categorie A en B)

§ 7.1.2. Bepaling van blootstelling

Artikel 7.12. (persoonlijk dosiscontrolemiddel (PDC))
Artikel 7.13. (ontheffing PDC)
Artikel 7.14. (overmatige blootstelling, een stralingsincident, of een radiologische noodsituatie)
Artikel 7.15. (dosimetrische dienst)

§ 7.1.3. Registreren gegevens blootgestelde werknemers

Artikel 7.16. (gegevens dosisregistratie)
Artikel 7.17. (registratie gegevens)
Artikel 7.18. (stralingsbeschermingseenheid)
Artikel 7.19. (aanvullende voorschriften individuele monitoring en registratie)
Artikel 7.20. (verstrekking gegevens individuele monitoring)

§ 7.1.4. Gezondheidskundig toezicht op blootgestelde werknemers

Artikel 7.21. (gezondheidskundig toezicht arbodienst en stralingsarts)
Artikel 7.22. (stralingsarts)
Artikel 7.23. (inschrijving persoon als stralingsarts bij voldoen aan erkende EU-beroepskwalificaties)
Artikel 7.24. (indeling A-werknemers op basis van gezondheidskundig onderzoek)
Artikel 7.25. (geschiktheid A-werknemer)
Artikel 7.26. (medisch dossier)
Artikel 7.27. (externe werknemer)

§ 7.1.5. Onderricht

Artikel 7.28. (voorlichting en instructies)
Artikel 7.29. (voorlichting vrouwelijke werknemers)
Artikel 7.30. (voorlichting en opleiding van werknemers die aan weesbronnen kunnen worden blootgesteld)

§ 7.1.6. Bijzondere situaties

Artikel 7.31. (ontheffing dosislimieten uitzonderlijke omstandigheden)
Artikel 7.32. (verrichten arbeid na ontheffing)

Afdeling 7.2. Beroepsmatige blootstelling in geplande blootstellingsituaties

Artikel 7.33. (dosisbeperkingen werknemers)

Artikel 7.34. (dosislimieten blootgestelde werknemer)

Artikel 7.35. (dosislimieten leerlingen en studerenden)

Artikel 7.36. (zwangere en borstvoedinggevende werknemers)

Afdeling 7.3. Beroepsmatige blootstelling in radiologische noodsituaties

Artikel 7.37. (beroepsmatige blootstelling in radiologische noodsituaties)

Afdeling 7.4. Beroepsmatige blootstelling in bestaande situaties

Artikel 7.38. (radon op het werk)

Hoofdstuk 8. Medische blootstelling

§ 8.1. Algemene bepalingen

Artikel 8.1. (delegatiebepalingen)

§ 8.2. Algemene bepalingen over bescherming bij medische blootstellingen

Artikel 8.2. (rechtvaardiging medische blootstelling)

Artikel 8.3. (optimalisatie medische blootstelling)

Artikel 8.4. (verantwoordelijkheid)

§ 8.3. Bijzondere bepalingen over bescherming bij medische blootstellingen

Artikel 8.5. (rechtvaardiging bij individuele medische blootstellingen)

Artikel 8.6. (rechtvaardiging medisch-radiologische procedure bij asymptomatische personen)

Artikel 8.7. (rechtvaardiging en blootstelling van verzorgers en van proefpersonen bij wetenschappelijk onderzoek)

Artikel 8.8. (klinisch fysicus)

Artikel 8.9. (optimalisatie in bijzondere omstandigheden)

Artikel 8.10. (dosisbeperking bij wetenschappelijk onderzoek)

Artikel 8.11. (medische blootstelling van vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven)

Artikel 8.12. (toevallige of onbedoelde blootstellingen en significante gebeurtenissen)

Artikel 8.13. (individuele dosisschattingen)

§ 8.4. Eisen aan procedures en apparatuur

Artikel 8.14. (procedures)

Artikel 8.15. (apparatuur)

Artikel 8.16. (apparatuur in bijzondere gevallen)

Artikel 8.17. (verspreiding medisch-radiologische apparatuur)

Hoofdstuk 9. Blootstelling van leden van de bevolking

Afdeling 9.1. Blootstelling van leden van de bevolking in geplande blootstellingsituaties

§ 9.1.1. Dosislimieten

Artikel 9.1. (dosislimieten leden van de bevolking)
Artikel 9.2. (verplichtingen ondernemer, dosislimiet leden van de bevolking)

§ 9.1.2. Dosisbeperkingen

Artikel 9.3. (dosisbeperkingen geplande blootstelling leden van de bevolking, algemeen)
Artikel 9.4. (optimalisatie, dosisbeperkingen buiten een locatie)
Artikel 9.5. (blootstelling leden van de bevolking, dosisbeperkingen in specifieke gevallen)

§ 9.1.3. Bescherming onder normale omstandigheden

Artikel 9.6. (algemene zorgplichten ondernemer t.a.v. de bevolking en het milieu en advisering door de stralingsbeschermingsdeskundige)
Artikel 9.7. (raming van de door leden van de bevolking ontvangen doses)

Afdeling 9.2. Blootstelling van de leden van de bevolking in radiologische noodsituaties

Artikel 9.8. (referentieniveaus in een radiologische noodsituatie en in een transitie van een radiologische noodsituatie naar een bestaande blootstellingsituatie)

Artikel 9.9. (dosislimieten en referentieniveaus blootstelling hulpverleners, niet zijnde werknemers, bij interventie in een radiologische noodsituatie)

Afdeling 9.3. Blootstelling van leden van de bevolking in bestaande blootstellingsituaties

Artikel 9.10. (referentieniveaus in bestaande blootstellingsituaties)

Hoofdstuk 10. Het beheer en het zich ontdoen van radioactieve afvalstoffen

§ 10.1. Nationaal programma beheer radioactieve afvalstoffen

Artikel 10.1. (nationaal programma beheer radioactieve afvalstoffen)

§ 10.2. Zich ontdoen van radioactieve afvalstoffen

Artikel 10.2. (zorgplicht ondernemer)

Artikel 10.3. (vrijstelling verbod lozingen)

Artikel 10.4. (vrijstelling verbod lozingen)

Artikel 10.5. (lozingsverbod bodem)

Artikel 10.6. (vrijstellingen verbod zich te ontdoen, overigens)

Artikel 10.7. (aanmerken radioactieve stof als afvalstof)

§ 10.3. Zich ontdoen van bronnen

Artikel 10.8. (zich ontdoen van bronnen)

Artikel 10.9. (zich ontdoen van hoogactieve bronnen)

§ 10.4. Kosten beheer radioactieve afvalstoffen

Artikel 10.10. (kosten beheer radioactieve afvalstoffen)

Hoofdstuk 11. Procedures, nadere eisen en ontheffingen

§ 11.1. Openbare voorbereidingsprocedure

Artikel 11.1. (voorbereidingsprocedure vergunningplichtige handelingen met versnellers)

Artikel 11.2. (uitzonderingen voor bepaalde handelingen)

Artikel 11.3. (voorbereidingsprocedure)

§ 11.2. Reguliere voorbereidingsprocedure

Artikel 11.4. (registratie)

§ 11.3. Geen positieve fictieve beschikking

Artikel 11.5. (geen positieve fictieve beschikking)

§ 11.4. Nadere eisen en ontheffingen

Artikel 11.6. (nadere eisen)

Artikel 11.7. (ontheffing)

Hoofdstuk 12. Intrekking en overgangsbepalingen Besluit stralingsbescherming

Afdeling 12.1. Intrekking

Artikel 12.1

Afdeling 12.2. Overgangsbepalingen

Artikel 12.2. (overgangsrecht hoofdstuk 2 Besluit stralingsbescherming )

Artikel 12.3. (overgangsrecht hoofdstuk 3 Besluit stralingsbescherming )

Artikel 12.4. (overgangsrecht hoofdstuk 3a Besluit stralingsbescherming )

Artikel 12.5. (overgangsrecht hoofdstuk 4 Besluit stralingsbescherming )

Artikel 12.6. (overgangsrecht hoofdstuk 6 Besluit stralingsbescherming )

Artikel 12.7. (overgangsrecht hoofdstuk 7 Besluit stralingsbescherming )

Artikel 12.8. (overgangsrecht hoofdstuk 8 Besluit stralingsbescherming )

Artikel 12.9. (overgangsrecht hoofdstuk 9 Besluit stralingsbescherming )

Artikel 12.10. (overgangsrecht hoofdstuk 10 Besluit stralingsbescherming )

Artikel 12.11. (overig overgangsrecht Besluit stralingsbescherming )

Hoofdstuk 13. Wijziging en overgangsbepalingen overige besluiten

Afdeling 13.1. Wijziging overige besluiten

Artikel 13.1. (wijziging Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen )

Artikel 13.2. (wijziging Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen )

Artikel 13.3. (wijziging Besluit in- uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen )

Artikel 13.4. (wijziging Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet )

Artikel 13.5. (wijziging Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen )

Artikel 13.6. (wijziging Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet )

Artikel 13.7. (wijziging Besluit vergoedingen Kernenergiewet )

Artikel 13.8. (wijziging Besluit OM afdoening )

Artikel 13.9. (wijziging Besluit detectie radioactief besmet schroot )

Afdeling 13.2. Overgangsbepalingen overige besluiten

Artikel 13.10. (overgangsbepalingen Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen )

Artikel 13.11. (overgangsbepalingen Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen )

Artikel 13.12. (overgangsbepalingen Besluit in- uit- en doorvoer van radioactieve stoffen en bestraalde splijtstoffen )

Artikel 13.13. (overgangsbepalingen Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet )

Artikel 13.14. (overgangsbepalingen Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen )

Artikel 13.15. (overgangsbepalingen Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet )

Artikel 13.16. (overgangsbepalingen Besluit vergoedingen Kernenergiewet )

Artikel 13.17. (overgangsbepalingen Besluit OM afdoening )

Artikel 13.18. (overgangsbepalingen Besluit detectie radioactief besmet schroot )

Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

Artikel 14.1. (tijdelijke regeling)

Artikel 14.2. (wijzigingsbepaling)

Artikel 14.3. (inwerkingtreding)

Artikel 14.4. (citeertitel)

Bijlage 1. behorend bij artikel 1.2 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (algemene begripsomschrijvingen)

Bijlage 2. behorend bij artikel 1.2 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage 3. behorend bij afdeling 3.3 (vrijstellings- en vrijgavecriteria) van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage 4. behorend bij paragraaf 4.3.3 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en de definitie van «hoogactieve bron» zoals opgenomen in bijlage 1 van dat besluit

Bijlage 5. behorend bij artikel 4.18 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage 6. behorend bij de artikelen 6.5 en 6.7 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage 7. behorend bij artikel 6.15 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage 8. behorend bij artikel 6.20 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage 9. behorend bij artikel 6.21, eerste lid van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Bijlage 10