Home

Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede openstelling Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water)

Geldig van 30 september 2017 tot 1 januari 2021
Geldig van 30 september 2017 tot 1 januari 2021

Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede openstelling Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-09-2017 tot 01-01-2021]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2021]

Aanhef

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening in het kader van het Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water geldt voor aanvragen bedoeld in artikel 2, derde lid, van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 juli 2016, nr. IGG-2016.380605, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water)1 voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2018 een subsidieplafond van € 20 miljoen.

Artikel 2

[Wijzigt het Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water.]

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die tijd zijn verleend.