Home

Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken

Geldig vanaf 1 juli 2013
Geldig vanaf 1 juli 2013

Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2013]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 22 juli 1999, nr. DJZ/BR/1257-99, gedaan mede namens Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken;

De Raad van State gehoord (advies van 11 november 1999, nr. W02.99.0422/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 11 februari 2005, nr. DJZ/BR/0074-05, uitgebracht mede namens Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. activiteitensubsidie: subsidie ten behoeve van activiteiten, gericht op vooraf omschreven doelstellingen en resultaten;

  2. instellingssubsidie: subsidie ten behoeve van de integrale kosten van de werkzaamheden van een instelling;

  3. verstrekking: verlening, dan wel ingeval de subsidie direct wordt vastgesteld, vaststelling.

Artikel 2

Subsidie kan worden verstrekt voor bij ministeriële regeling aangeduide activiteiten. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de in dit besluit geregelde onderwerpen en kunnen de bedragen, genoemd in dit besluit, worden gewijzigd.

Artikel 3 [Vervallen per 23-10-2010]

Paragraaf 2. Subsidieontvangers

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2013]

Paragraaf 3. Beleidsregels; subsidieplafond; verdeling

Artikel 6

Artikel 7

Paragraaf 4. Beoordeling

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Paragraaf 5. Tijdvak; begrotingsvoorbehoud

Artikel 12

Artikel 13

Paragraaf 6. Subsidiabele kosten

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16 [Vervallen per 23-10-2010]

Artikel 17 [Vervallen per 23-10-2010]

Artikel 18 [Vervallen per 23-10-2010]

Paragraaf 7. Verplichtingen voor de subsidieontvanger

Artikel 19 [Vervallen per 23-10-2010]

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 24a

Artikel 24b

Paragraaf 8. Aanvragen; termijnen

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34 [Vervallen per 23-10-2010]

Artikel 35 [Vervallen per 23-10-2010]

Artikel 36 [Vervallen per 23-10-2010]

Artikel 37 [Vervallen per 23-10-2010]

Artikel 38 [Vervallen per 23-10-2010]

Paragraaf 9. Subsidies lager dan € 25.000

Artikel 39

Artikel 40

Paragraaf 10. Subsidies tussen € 25.000 en € 125.000

Artikel 41

Paragraaf 11. Slotbepalingen

Artikel 42 [Vervallen per 23-10-2010]

Artikel 43 [Vervallen per 23-10-2010]

Artikel 44

Artikel 45