Home

Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2017

Geldig van 21 mei 2019 tot 1 juli 2021
Geldig van 21 mei 2019 tot 1 juli 2021

Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2017

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-05-2019 tot 01-07-2021]

Aanhef

De Minister van Defensie;

Besluit:

Artikel 1. Definities

 1. Minister: de Minister van Defensie;

 2. Secretaris-Generaal: de Secretaris-Generaal van het ministerie, waaronder mede begrepen de functionaris die door de Secretaris-Generaal schriftelijk is aangewezen om bij afwezigheid van de Secretaris-Generaal diens functie waar te nemen;

 3. Commandant operationeel commando: de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Luchtstrijdkrachten, de Commandant Koninklijke Marechaussee, voor het desbetreffende commando;

 4. Hoofd defensieonderdeel: zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel i van het AMAR respectievelijk artikel 3, eerste lid onderdeel b van het BARD;

 5. Commandant: voor de uitvoering van het AMAR, BARD, het BDD, het IBBAD, het IBM en de Verplaatsingskostenregeling defensie wordt onder commandant verstaan de commandant in de bijlagen bij deze regeling, ieder voor de militairen en ambtenaren van zijn bevoegdhedenressort. In afwijking hiervan wordt onder commandant verstaan:

  • de Commandant van het dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie voor:

   1. defensiepersoneel geplaatst op een arbeidsplaats behorend tot het internationaal functiebestand;

   2. defensiepersoneel geplaatst op een arbeidsplaats behorende tot de Homogene Groep Internationale Samenwerking;

   3. defensiepersoneel, niet genoemd in de onderdelen 1° en 2°, dat voor meer dan 30 dagen in het buitenland werkzaam is voor zover tussen het defensieonderdeel en de Commandant van het dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie is overeengekomen dat het administratief commando wordt uitgevoerd door dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie;

  • de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied voor defensiepersoneel geplaatst in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba met uitzondering van defensiepersoneel geplaatst bij het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden van de Koninklijke Marechaussee.

 6. Tweede beoordelaar: de functionele chef van de eerste beoordelaar;

 7. Functionele chef: de functionaris die is geplaatst op een arbeidsplaats, zoals vastgelegd in het personeelsinformatie-systeem, waaraan leidinggevende bevoegdheden zijn verbonden. Wanneer deze bevoegdheden zelfstandig worden uitgeoefend door de functionele chef is dit, in de bijlagen als benoemd in artikel 3, verwerkt in de kolom ‘Attributie’. Wanneer de functionele chef een handeling verricht in de selfservice namens de commandant is dit, in de bijlagen als benoemd in artikel 3, verwerkt in de kolom ‘Opmerkingen’.

 8. Defensiepersoneel: de militair in werkelijke dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel c van het AMAR en de ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van het BARD;

 9. Geplaatst bij: het als gevolg van het toewijzen of opdragen van een andere functie deel uitmaken van een bepaalde eenheid onder de verantwoordelijkheid van een van de defensieonderdelen;

 10. Attributie: de rechtstreekse toekenning van een bevoegdheid aan het bevoegd gezag;

 11. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het bevoegd gezag besluiten te nemen;

 12. Mandaatgever: de functionaris die de aan hem toegekende bevoegdheid mandateert;

 13. Gemandateerde: de functionaris aan wie een bevoegdheid is gemandateerd.

Artikel 2. Aanwijzing commandant

1.

In de bijlagen A tot en met G zijn de commandanten aangewezen.

2.

Een aangewezen commandant oefent een bevoegdheid slechts uit ten aanzien van onder hem ressorterend personeel voor zover dit personeel niet ressorteert onder een tevens in de betreffende bijlage opgenomen commandant.

3.

Indien een te nemen rechtspositioneel besluit betrekking heeft op een militair en een werking heeft die de periode buiten het zendend operationeel commando overschrijdt, dient afstemming plaats te vinden met de personeelsdienst van het zendend operationeel commando alvorens het besluit wordt genomen.

Artikel 3. Mandaatverlening

1.

Bijlage 1 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen het Commando Zeestrijdkrachten in mandaat zijn verleend.

2.

Bijlage 2 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen het Commando Landstrijdkrachten in mandaat zijn verleend.

3.

Bijlage 3 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen het Commando Luchtstrijdkrachten in mandaat zijn verleend.

4.

Bijlage 4 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen de Koninklijke Marechaussee in mandaat zijn verleend.

5.

Bijlage 5 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen de Defensie Materieel Organisatie in mandaat zijn verleend.

6.

Bijlage 6 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen het Commando Dienstencentra in mandaat zijn verleend.

7.

Bijlage 7 bevat een overzicht van de personele bevoegdheden die binnen de Bestuursstaf in mandaat zijn verleend.

Artikel 3a. Wijzigen bijlagen A tot en met G en bijlagen 1 tot en met 7

Artikel 4. Plaatsvervanging

Artikel 5. Ondermandaat

Artikel 6. Bijzondere gevallen

Artikel 7. Afdoening bezwaarschriften

Artikel 8. Uitoefening bevoegdheid jegens zichzelf

Artikel 9. Ondertekening

Artikel 10. Intrekking mandaatbesluiten

Artikel 11. Inwerkingtreding

Artikel 12. Citeertitel

Bijlage A. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Bijlage B. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Bijlage C. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Bijlage D. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Bijlage E. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Bijlage F. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Bijlage G. behorende bij artikel 2 van dit besluit

Bijlage H. behorende bij artikel 10 van dit besluit

Bijlage 1. behorende bij artikel 3 van dit besluit

Bijlage 2. behorende bij artikel 3 van dit besluit

Bijlage 3. behorende bij artikel 3 van dit besluit

Bijlage 4. behorende bij artikel 3 van dit besluit

Bijlage 5. behorende bij artikel 3 van dit besluit

Bijlage 6. behorende bij artikel 3 van dit besluit

Bijlage 7. behorende bij artikel 3 van dit besluit