Home

Regeling controleprotocol WNT 2016

Geldig vanaf 1 januari 2017
Geldig vanaf 1 januari 2017

Regeling controleprotocol WNT 2016

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-06-2018]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

Het protocol voor controle door de accountant over het jaar 2016 op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de daarop rustende bepalingen wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling controleprotocol WNT 2016.

Bijlage bij de Regeling Controleprotocol WNT 2016