Home

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden

Geldig van 15 oktober 2016 tot 24 maart 2018
Geldig van 15 oktober 2016 tot 24 maart 2018

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden

Besluit DGbel2016/165243M

Voorafgaande besluiten
DGBel2016/3128M
Opvolgende besluiten
DGBel/2016/48
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-10-2016 tot 24-03-2018]
[Regeling ingetrokken per 24-03-2018]

Dit besluit vervangt het Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/3128M, Stcrt. 2016, nr. 35881

Dit besluit bevat een aanwijzing van de deelnemende rechtsgebieden waarmee Nederland een overeenkomst heeft op grond waarvan dat rechtsgebied informatie als bedoeld in de artikelen 10b en 10c van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen zal verstrekken.

Daarnaast bevat dit besluit een aanwijzing van de landen die voor de toepassing van de doorkijkverplichting uit de Common Reporting Standard beschouwd kunnen worden als deelnemende rechtsgebieden.

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Inleiding

Nederland gaat in 2017 voor de eerste keer financiële gegevens uitwisselen onder de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (CRS). Inmiddels is bekend met welke rechtsgebieden de uitwisseling van financiële informatie gestart zal worden. De CRS is in Nederland geïmplementeerd in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB) en het Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportage voorschriften CRS. Voor de BES-eilanden zijn de desbetreffende bepalingen van de WIB en de daarop gebaseerde regelgeving van overeenkomstige toepassing verklaard in de Belastingwet BES. Hierna zijn vier lijsten opgenomen met in lijst 1 de deelnemende rechtsgebieden als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel f, onder 2° van de WIB met betrekking tot Nederland, in lijst 2 de deelnemende rechtsgebieden als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, onderdeel f, onder 2° van de WIB met betrekking tot de BES-eilanden, in lijst 3 de landen waarvoor de ‘doorkijkverplichting’ niet geldt per 1 oktober 2016 met betrekking tot Nederland en in lijst 4 de landen waarvoor de ‘doorkijkverplichting’ niet geldt per 1 oktober 2016 met betrekking tot de BES-eilanden.

Daarnaast gaat Nederland in 2017 ook voor de eerste keer gegevens uitwisselen onder de Richtlijn 2014/107/EU (DAC 2)1, waarin de EU de CRS heeft opgenomen. Ook de DAC 2 is in Nederland geïmplementeerd in de WIB. Op grond van de DAC 22 is een lidstaat verplicht een lijst te publiceren van de rechtsgebieden waarmee een lidstaat een overeenkomst heeft op grond waarvan dat rechtsgebied de CRS-informatie zal verstrekken. Met dit besluit kom ik tevens deze verplichting na.

2. Goedkeuring

3. Toelichting

Deelnemend rechtsgebied – uitwisseling in 2017

Deelnemend rechtsgebied – doorkijkverplichting

Als geen CRS-overeenkomst tot stand komt

4. Intrekking vorige besluit

5. Inwerkingtreding