Home

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

Geldig vanaf 1 februari 2020
Geldig vanaf 1 februari 2020

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2020]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 maart 2016, nr. 2016-0000081054;

Gelet op richtlijn nr. 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur (herschikking) (PbEU 2014, L 189; rectificatie PbEU 2015, L 157), alsmede op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 7, 7a, derde lid, 11, 12, 13, 14 en 32b van de Warenwet, artikel 49 van de Mijnbouwwet, artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, en artikel 16, eerste, tweede en derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 april 2016, nr. W12.16.0061/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juni 2016, nr. 2016-0000120386;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. richtlijn: richtlijn nr. 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur (herschikking) (PbEU 2014, L 189; rectificatie PbEU 2015, L 157);

 2. accreditatie: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 3. CE-markering: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 4. conformiteitsbeoordeling: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 5. distributeur: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 6. drukapparatuur: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 7. erkende onafhankelijke instelling: hetgeen artikel 24 van de richtlijn juncto de onderdelen 3.1.2 en 3.1.3 van bijlage I bij de richtlijn daaronder verstaat;

 8. EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie: conformiteitsbeoordelingsinstantie, genoemd in artikel 2 van de richtlijn;

 9. EU-keuringsdienst van gebruikers: keuringsdienst van gebruikers, genoemd in artikel 16 van de richtlijn;

 10. fabrikant: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 11. geharmoniseerde norm: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 12. gemachtigde: hetgeen artikel 2 van richtlijn daaronder verstaat;

 13. importeur: hetgeen artikel 2 van richtlijn daaronder verstaat;

 14. in bedrijf stellen: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 15. in de handel brengen: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 16. marktdeelnemer: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 17. nationale accreditatie-instantie: nationale accreditatie-instantie, genoemd in artikel 2 van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie;

 18. NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie: NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie, genoemd in artikel 29;

 19. NL-keuringsdienst van gebruikers: NL-keuringsdienst van gebruikers, genoemd in artikel 32;

 20. op de markt aanbieden: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 21. samenstellen: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 22. schema: het stelsel van regels, procedures en beheersaspecten voor het uitvoeren van (onderdelen van) de conformiteitsbeoordeling voor specifieke objecten waarvoor dezelfde specifieke eisen van toepassing zijn;

 23. stoffen: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat; en

 24. wet: Warenwet.

2.

Dit besluit is niet van toepassing op drukapparatuur en samenstellen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de richtlijn.

Artikel 2. Algemene verplichtingen

1.

Het is verboden drukapparatuur en samenstellen in de handel te brengen, in bedrijf te stellen, op de markt aan te bieden of te gebruiken die niet voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

2.

Het is verboden drukapparatuur en samenstellen in de handel te brengen of op de markt aan te bieden anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of aanduidingen.

3.

Het is verboden drukapparatuur en samenstellen in de handel te brengen, in bedrijf te stellen, op de markt aan te bieden of te gebruiken, indien de bij of krachtens dit besluit voorgeschreven conformiteitsbeoordelingsprocedures niet in acht zijn genomen.

4.

Het is verboden drukapparatuur en samenstellen te gebruiken anders dan met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het voorhanden zijn van documenten.

Hoofdstuk 2. EU-conformiteitsverklaring en CE-markering

Artikel 3. Reikwijdte

Artikel 4. Verplichtingen fabrikant

Artikel 5. Gemachtigde van de fabrikant

Artikel 6. Verplichtingen importeur

Artikel 7. Verplichtingen distributeur

Artikel 8. EU-conformiteit

Artikel 9. CE-markering

Artikel 10. Procedure EU-conformiteitsbeoordeling

Artikel 11. Europese materiaalgoedkeuring

Artikel 12. Intrekking verklaringen en goedkeuringen

Artikel 13. Aanwijzingsprocedure

Artikel 14. Weigering, schorsing, wijziging of intrekking aanwijzing

Artikel 15. Aanmeldende autoriteit

Artikel 16. Periodieke controle

Artikel 17. Wijziging richtlijn

Hoofdstuk 3. Verkeer en gebruik

Artikel 17a. Verplichtingen gebruiker

Artikel 18. Gebruiksaanwijzing

Artikel 19. Opstelling drukapparatuur en samenstellen

Artikel 20. Onderhoud en gebruik

Hoofdstuk 4. Gebruik en keuring van drukapparatuur

Paragraaf 1. Keuring drukapparatuur

Artikel 21. Keuring voor ingebruikneming

Artikel 22. Herkeuring

Artikel 23. Intredekeuring

Artikel 24. Aantekenblad

Artikel 25. Bewaren documenten

Paragraaf 2. Voorgenomen en uitgevoerde wijzigingen en reparaties in de gebruiksfase

Artikel 26. Wijzigingen en reparaties

Paragraaf 3. Intrekking verklaringen en goedkeuringen

Artikel 27. Intrekking

Hoofdstuk 5. NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie en NL-keuringsdienst van gebruikers

Artikel 28. Criteria voor aanwijzing als NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie

Artikel 29. Taken NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie

Artikel 30. Uitbesteden taken

Artikel 31. Criteria voor aanwijzing als NL-keuringsdienst van gebruikers

Artikel 32. Taken NL-keuringsdienst van gebruikers

Artikel 33. Aanwijzingsprocedure

Artikel 34. Weigering, schorsing, wijziging of intrekking aanwijzing

Artikel 35. Periodieke controle

Artikel 36. Inspectieafdeling van de gebruiker

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen

Artikel 37. Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 38. Wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Artikel 39. Wijziging van het Warenwetbesluit liften 2016

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 40. Overgangsbepaling

Artikel 41. Intrekking Warenwetbesluit drukapparatuur

Artikel 42. Inwerkingtreding

Artikel 43. Citeertitel