Home

Omgevingswet

Geldig van 23 maart 2016 tot 1 januari 2024
Geldig van 23 maart 2016 tot 1 januari 2024

Omgevingswet

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om, mede gelet op internationaalrechtelijke verplichtingen en artikel 21 van de Grondwet, met het oog op duurzame ontwikkeling, samenhangende, doelmatige en vereenvoudigde regels te stellen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1. (begripsbepalingen) [Nog niet in werking]

De bijlage bij deze wet bevat begrippen en definities voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen.

Afdeling 1.2. Toepassingsgebied en doelen

Artikel 1.2. (fysieke leefomgeving) [Nog niet in werking]

Artikel 1.3. (maatschappelijke doelen van de wet) [Nog niet in werking]

Artikel 1.4. (verhouding tot andere wetgeving) [Nog niet in werking]

Artikel 1.5. (toepassing in de exclusieve economische zone en internationaal) [Nog niet in werking]

Afdeling 1.3. Zorg voor de fysieke leefomgeving

Artikel 1.6. (zorgplicht voor een ieder) [Nog niet in werking]

Artikel 1.7. (activiteit met nadelige gevolgen) [Nog niet in werking]

Artikel 1.8. (verhouding tot specifieke regels) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van bestuursorganen

Afdeling 2.1. Algemene bepalingen

Artikel 2.1. (uitoefening taken en bevoegdheden) [Nog niet in werking]

Artikel 2.2. (afstemming en samenwerking) [Nog niet in werking]

Artikel 2.3. (algemene criteria verdeling van taken en bevoegdheden) [Nog niet in werking]

Afdeling 2.2. Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening

Artikel 2.4. (omgevingsplan) [Nog niet in werking]

Artikel 2.5. (waterschapsverordening) [Nog niet in werking]

Artikel 2.6. (omgevingsverordening) [Nog niet in werking]

Artikel 2.7. (uitsluiten van verplichte opname) [Nog niet in werking]

Artikel 2.8. (delegatie) [Nog niet in werking]

Afdeling 2.3. Omgevingswaarden

§ 2.3.1. Algemene bepalingen

Artikel 2.9. (omgevingswaarden) [Nog niet in werking]
Artikel 2.10. (aard, termijn en locaties van omgevingswaarden en onderbouwing) [Nog niet in werking]

§ 2.3.2. Omgevingswaarden gemeente

Artikel 2.11. (omgevingswaarden gemeente) [Nog niet in werking]

§ 2.3.3. Omgevingswaarden provincie

Artikel 2.12. (omgevingswaarden provincie) [Nog niet in werking]
Artikel 2.13. (verplichte omgevingswaarden provincie voor watersystemen) [Nog niet in werking]

§ 2.3.4. Omgevingswaarden Rijk

Artikel 2.14. (omgevingswaarden Rijk) [Nog niet in werking]
Artikel 2.15. (verplichte omgevingswaarden Rijk) [Nog niet in werking]

Afdeling 2.4. Toedeling van taken en aanwijzing van locaties

§ 2.4.1. Toedeling van specifieke taken aan gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk

Artikel 2.16. (gemeentelijke taken voor de fysieke leefomgeving) [Nog niet in werking]
Artikel 2.17. (waterschapstaken voor de fysieke leefomgeving) [Nog niet in werking]
Artikel 2.18. (provinciale taken voor de fysieke leefomgeving) [Nog niet in werking]
Artikel 2.19. (rijkstaken voor de fysieke leefomgeving) [Nog niet in werking]

§ 2.4.2. Aanwijzing van locaties

Artikel 2.20. (aanwijzing van locaties) [Nog niet in werking]
Artikel 2.21. (nadere grondslag aanwijzing en begrenzing van locaties) [Nog niet in werking]

Afdeling 2.5. Instructieregels en instructies

§ 2.5.1. Doorwerking van beleid door instructieregels

Artikel 2.22. (grondslag algemene instructieregels provincie) [Nog niet in werking]
Artikel 2.23. (inhoud instructieregels provincie) [Nog niet in werking]
Artikel 2.24. (grondslag algemene instructieregels Rijk) [Nog niet in werking]
Artikel 2.25. (inhoud instructieregels Rijk) [Nog niet in werking]
Artikel 2.26. (verplichte instructieregels Rijk programma’s) [Nog niet in werking]
Artikel 2.27. (verplichte instructieregels Rijk omgevingsverordening) [Nog niet in werking]
Artikel 2.28. (verplichte instructieregels Rijk omgevingsplan en projectbesluit) [Nog niet in werking]
Artikel 2.29. (verplichte instructieregels Rijk omgevingsplan en projectbesluit voor luchthavens) [Nog niet in werking]
Artikel 2.30. (verplichte instructieregels Rijk zwemlocaties) [Nog niet in werking]
Artikel 2.31. (verplichte instructieregels Rijk stedelijk afvalwater) [Nog niet in werking]
Artikel 2.32. (ontheffing instructieregels) [Nog niet in werking]

§ 2.5.2. Doorwerking van beleid door instructies

Artikel 2.33. (grondslag instructie provincie) [Nog niet in werking]
Artikel 2.34. (grondslag instructie Rijk) [Nog niet in werking]
Artikel 2.35. (toepassing instructie) [Nog niet in werking]

§ 2.5.3. Indeplaatstreding en vernietiging waterschapsbeslissingen

Artikel 2.36. (bevoegdheid tot indeplaatstreding) [Nog niet in werking]
Artikel 2.37. (vernietiging waterschapsbeslissingen door het Rijk) [Nog niet in werking]

Afdeling 2.6. Bijzondere beheertaken en -bevoegdheden

Artikel 2.38. (zwemverbod en negatief zwemadvies) [Nog niet in werking]

Artikel 2.39. (legger) [Nog niet in werking]

Artikel 2.40. (toegangsverbod waterstaatswerken en wegen) [Nog niet in werking]

Artikel 2.41. (peilbesluit) [Nog niet in werking]

Artikel 2.42. (rangorde bij waterschaarste) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3. Omgevingsvisies en programma’s

Afdeling 3.1. Omgevingsvisies

Artikel 3.1. (vaststellen omgevingsvisie) [Nog niet in werking]

Artikel 3.2. (inhoud omgevingsvisie) [Nog niet in werking]

Artikel 3.3. (doorwerking beginselen) [Nog niet in werking]

Afdeling 3.2. Programma’s

§ 3.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 3.4. (vaststellen programma) [Nog niet in werking]
Artikel 3.5. (inhoud programma) [Nog niet in werking]

§ 3.2.2. Verplichte programma’s

Artikel 3.6. (verplichte programma’s gemeente) [Nog niet in werking]
Artikel 3.7. (verplichte programma’s waterschap) [Nog niet in werking]
Artikel 3.8. (verplichte programma’s provincie) [Nog niet in werking]
Artikel 3.9. (verplichte programma’s Rijk) [Nog niet in werking]
Artikel 3.10. (verplicht programma bij (dreigende) overschrijding van omgevingswaarde) [Nog niet in werking]
Artikel 3.11. (wijziging met oog op doelbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 3.12. (uitvoering maatregelen) [Nog niet in werking]
Artikel 3.13. (gezamenlijke vaststelling programma’s) [Nog niet in werking]

§ 3.2.3. Onverplichte programma’s

Artikel 3.14. (gemeentelijk rioleringsprogramma) [Nog niet in werking]

§ 3.2.4. Programmatische aanpak

Artikel 3.15. (toepassingsbereik programmatische aanpak) [Nog niet in werking]
Artikel 3.16. (inhoud en werking programmatische aanpak) [Nog niet in werking]
Artikel 3.17. (eisen aan programma bij programmatische aanpak) [Nog niet in werking]
Artikel 3.18. (uitvoeringsplicht bij programmatische aanpak) [Nog niet in werking]
Artikel 3.19. (wijziging programma bij programmatische aanpak) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving

Afdeling 4.1. Algemene bepalingen voor regels over activiteiten

§ 4.1.1. Algemene regels

Artikel 4.1. (decentrale regels over activiteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 4.2. (toedeling van functies aan locaties) [Nog niet in werking]
Artikel 4.3. (grondslag rijksregels) [Nog niet in werking]

§ 4.1.2. Inhoud

Artikel 4.4. (specificeren inhoud) [Nog niet in werking]
Artikel 4.5. (maatwerkvoorschriften) [Nog niet in werking]
Artikel 4.6. (maatwerkregels) [Nog niet in werking]
Artikel 4.7. (gelijkwaardigheid) [Nog niet in werking]

§ 4.1.3. Bevoegd gezag

Artikel 4.8. (bevoegd gezag voor decentrale regels) [Nog niet in werking]
Artikel 4.9. (gemeente bevoegd gezag voor rijksregels) [Nog niet in werking]
Artikel 4.10. (bevoegd gezag voor rijksregels over wateractiviteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 4.11. (provincie bevoegd gezag voor rijksregels) [Nog niet in werking]
Artikel 4.12. (rijk bevoegd gezag voor rijksregels) [Nog niet in werking]
Artikel 4.13. (bevoegd gezag rijksregels in combinatie met een omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]

Afdeling 4.2. Voorbereidingsbescherming

Artikel 4.14. (voorbereidingsbesluit omgevingsplan) [Nog niet in werking]

Artikel 4.15. (voorbereidingsbesluit omgevingsverordening) [Nog niet in werking]

Artikel 4.16. (voorbereidingsbesluit in verband met projectbesluit of instructies) [Nog niet in werking]

Afdeling 4.3. Bijzondere bepalingen voor regels over activiteiten

§ 4.3.1. Decentrale regels

Artikel 4.17. (actualisering in verband met afwijkactiviteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 4.18. (aanwijzen moderniseringslocaties) [Nog niet in werking]
Artikel 4.19. (regels over het uiterlijk van bouwwerken) [Nog niet in werking]

§ 4.3.2. Rijksregels

Artikel 4.20. (rijksregels implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen) [Nog niet in werking]
Artikel 4.21. (rijksregels bouwwerken) [Nog niet in werking]
Artikel 4.22. (rijksregels milieubelastende activiteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 4.23. (rijksregels wateractiviteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 4.24. (rijksregels mijnbouwactiviteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 4.25. (rijksregels beperkingengebiedactiviteiten wegen) [Nog niet in werking]
Artikel 4.26. (rijksregels beperkingengebiedactiviteiten installatie in een waterstaatswerk) [Nog niet in werking]
Artikel 4.27. (rijksregels gelegenheid bieden tot zwemmen en baden) [Nog niet in werking]
Artikel 4.28. (rijksregels cultureel erfgoed) [Nog niet in werking]
Artikel 4.29. (rijksregels werelderfgoed) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 5. De omgevingsvergunning en het projectbesluit

Afdeling 5.1. De omgevingsvergunning

§ 5.1.1. Verbodsbepalingen

Artikel 5.1. (omgevingsvergunningplichtige activiteiten wet) [Nog niet in werking]
Artikel 5.2. (afbakening vergunningplicht artikel 5.1 ) [Nog niet in werking]
Artikel 5.3. (omgevingsvergunningplicht waterschapsverordening) [Nog niet in werking]
Artikel 5.4. (omgevingsvergunningplicht omgevingsverordening) [Nog niet in werking]
Artikel 5.5. (verbod handelen in strijd met voorschriften omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 5.6. (verbod in stand laten zonder vergunning gebouwd bouwwerk) [Nog niet in werking]

§ 5.1.2. Reikwijdte aanvraag omgevingsvergunning en aanwijzing bevoegd gezag

Artikel 5.7. (aanvraag los of gelijktijdig) [Nog niet in werking]
Artikel 5.8. (bevoegd gezag gemeente aanvraag één activiteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.9. (bevoegd gezag aanvraag één wateractiviteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.10. (bevoegd gezag provincie aanvraag één activiteit anders dan in artikel 5.9 ) [Nog niet in werking]
Artikel 5.11. (bevoegd gezag Rijk aanvraag één activiteit anders dan in artikel 5.9 ) [Nog niet in werking]
Artikel 5.12. (bevoegd gezag aanvraag meer activiteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 5.13. (eens bevoegd gezag altijd bevoegd gezag) [Nog niet in werking]
Artikel 5.14. (bevoegd gezag grondgebiedoverstijgende aanvraag) [Nog niet in werking]
Artikel 5.15. (bevoegd gezag toepassing paragraaf 5.1.5 ) [Nog niet in werking]
Artikel 5.16. (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag) [Nog niet in werking]

§ 5.1.3. De beoordeling van de aanvraag

Artikel 5.17. (gedeeltelijke conversie aanvraag) [Nog niet in werking]
Artikel 5.18. (beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten bij algemene maatregel van bestuur) [Nog niet in werking]
Artikel 5.19. (beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten in omgevingsplan en omgevingsverordening) [Nog niet in werking]
Artikel 5.20. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag bouwactiviteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.21. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag afwijkactiviteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.22. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag rijksmonumentenactiviteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.23. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag ontgrondingsactiviteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.24. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag wateractiviteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.25. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag brandveilig gebruiksactiviteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.26. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag milieubelastende activiteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.27. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag mijnbouwactiviteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.28. ( artikel 5.18 beoordelingsregels beperkingengebiedactiviteit anders dan een wateractiviteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.29. ( artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag Natura 2000-activiteit en flora- en fauna-activiteit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.30. (beoordelingsregels artikel 5.3- en 5.4-activiteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 5.31. (weigeren vergunning vanwege Wet bibob ) [Nog niet in werking]
Artikel 5.32. (weigeren vergunning vanwege ernstige gezondheidsrisico’s) [Nog niet in werking]
Artikel 5.33. (weigeren vergunning vanwege onthouden instemming) [Nog niet in werking]

§ 5.1.4. Inhoud en werking

Artikel 5.34. (voorschriften omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 5.35. (verhouding voorschriften omgevingsvergunning en rijksregels) [Nog niet in werking]
Artikel 5.36. (termijnstelling in omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 5.37. (normadressaat omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]

§ 5.1.5. Actualisering, wijziging, intrekking en revisievergunning

Artikel 5.38. (actualisering omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 5.39. (verplichting tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 5.40. (bevoegdheid tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 5.41. (toepassing artikelen 5.39 en 5.40 op verzoek instemmingsorgaan) [Nog niet in werking]
Artikel 5.42. (invulling algemene maatregel van bestuur artikelen 5.39 en 5.40 ) [Nog niet in werking]
Artikel 5.43. (revisievergunning) [Nog niet in werking]

Afdeling 5.2. Projectprocedure

§ 5.2.1. Algemene bepalingen voor het projectbesluit

Artikel 5.44. (bevoegd gezag voor het projectbesluit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.45. (coördinatie uitvoeringsbesluiten) [Nog niet in werking]
Artikel 5.46. (projectbesluit voor hoofdinfrastructuur en primaire waterkeringen) [Nog niet in werking]

§ 5.2.2. Voornemen, verkenning en voorkeursbeslissing

Artikel 5.47. (voornemen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.48. (verkenning) [Nog niet in werking]
Artikel 5.49. (voorkeursbeslissing) [Nog niet in werking]
Artikel 5.50. (uitwerken of wijzigen projectbesluit zonder paragraaf 5.2.2 ) [Nog niet in werking]

§ 5.2.3. Projectbesluit

Artikel 5.51. (inhoud projectbesluit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.52. (integraal besluit) [Nog niet in werking]
Artikel 5.53. (beoordelingsregels) [Nog niet in werking]
Artikel 5.54. (uitwerking binnen besluit) [Nog niet in werking]

§ 5.2.4. Gemeentelijke projecten van publiek belang

Artikel 5.55. (gemeentelijk project van publiek belang) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 10. Gedoogplichten

Afdeling 10.1. Algemene bepalingen

Artikel 10.1. (begripsbepalingen) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.2. Gedoogplichten van rechtswege

Artikel 10.2. (gedoogplichten wegen en waterstaatswerken) [Nog niet in werking]

Artikel 10.3. (gedoogplichten waterbeheer) [Nog niet in werking]

Artikel 10.4. (melding werkzaamheden) [Nog niet in werking]

Artikel 10.5. (bevoegdheid tot betreden plaatsen) [Nog niet in werking]

Artikel 10.6. (gedoogplichten Wet milieubeheer ) [Nog niet in werking]

Artikel 10.7. (gedoogplicht Wet luchtvaart ) [Nog niet in werking]

Artikel 10.8. (gedoogplichten Spoorwegwet en Wet lokaal spoor ) [Nog niet in werking]

Artikel 10.9. (gedoogplicht Mijnbouwwet ) [Nog niet in werking]

Artikel 10.10. (gedoogplicht zwemwater) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.3. Bij beschikking op te leggen gedoogplichten

§ 10.3.1. Algemene bepalingen

Artikel 10.11. (toepassingscriteria) [Nog niet in werking]
Artikel 10.12. (op aanvraag en ambtshalve) [Nog niet in werking]

§ 10.3.2. Gedoogplichten

Artikel 10.13. (gedoogplichten infrastructuur en water) [Nog niet in werking]
Artikel 10.14. (gedoogplichten energie en mijnbouw) [Nog niet in werking]
Artikel 10.15. (gedoogplicht Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag ) [Nog niet in werking]
Artikel 10.16. (gedoogplichten ontgrondingen) [Nog niet in werking]
Artikel 10.17. (gedoogplichten waterstaatswerken) [Nog niet in werking]
Artikel 10.18. (gedoogplicht luchtverontreiniging) [Nog niet in werking]
Artikel 10.19. (gedoogplichten archeologisch onderzoek) [Nog niet in werking]
Artikel 10.20. (gedoogplicht vanwege het maken van een ontwerp) [Nog niet in werking]
Artikel 10.21. (gedoogplicht andere werken van algemeen belang) [Nog niet in werking]

§ 10.3.3. De gedoogplichtbeschikking

Artikel 10.22. (inhoud gedoogplichtbeschikking) [Nog niet in werking]
Artikel 10.23. (wijziging van een gedoogplichtbeschikking) [Nog niet in werking]

§ 10.3.4. Bijzondere bepalingen

Artikel 10.24. (bomen en beplantingen) [Nog niet in werking]
Artikel 10.25. (rechtsopvolging) [Nog niet in werking]
Artikel 10.26. (toegang tot de onroerende zaak) [Nog niet in werking]
Artikel 10.27. (opruimen van een werk van algemeen belang) [Nog niet in werking]
Artikel 10.28. (eigendom van een werk van algemeen belang) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.4. Schadevergoeding

Artikel 10.29. (recht op schadevergoeding) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 12. Grondexploitatie

Artikel 12.1. (verhaal van kosten, verbonden aan grondexploitatie) [Nog niet in werking]

Artikel 12.2. (exploitatiegebied en bovenwijkse voorzieningen in omgevingsplan) [Nog niet in werking]

Artikel 12.3. (vaststelling exploitatieregels of exploitatievoorschriften) [Nog niet in werking]

Artikel 12.4. (overeenkomst over grondexploitatie) [Nog niet in werking]

Artikel 12.5. (inhoud exploitatieregels of -voorschriften) [Nog niet in werking]

Artikel 12.6. (exploitatieopzet) [Nog niet in werking]

Artikel 12.7. (herziening exploitatieregels) [Nog niet in werking]

Artikel 12.8. (verhaal kosten) [Nog niet in werking]

Artikel 12.9. (afrekening en intrekking exploitatieregels) [Nog niet in werking]

Artikel 12.10. (vergoeding bevoegd gezag) [Nog niet in werking]

Artikel 12.11. (sancties bij overschrijden termijn van betaling exploitatiebijdrage) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 13. Financiële bepalingen

Afdeling 13.1. Leges

Artikel 13.1. (heffen van rechten) [Nog niet in werking]

Artikel 13.2. (berekening en bedragen rechten en doelbelastingen) [Nog niet in werking]

Afdeling 13.2. Vergoeding van extra kosten van de gemeente

Artikel 13.3. (extra kosten omgevingsplan of omgevingsvergunning voor afwijkactiviteit) [Nog niet in werking]

Artikel 13.4. (andere kosten) [Nog niet in werking]

Afdeling 13.3. Financiële bepalingen vanwege omgevingsvergunningen

Artikel 13.5. (financiële zekerheidsstelling) [Nog niet in werking]

Artikel 13.6. (financiële voorschriften voor een ontgrondingsactiviteit) [Nog niet in werking]

Afdeling 13.4. Vergoeding voor adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage

Artikel 13.7. (vergoeding voor adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 16. Procedures

Afdeling 16.1. Elektronisch verkeer en gebruik van gegevens en methoden

§ 16.1.1. Elektronisch verkeer

Artikel 16.1. (elektronische aanvraag en melding) [Nog niet in werking]
Artikel 16.2. (omgevingsdocumenten en daaraan te stellen vormvereisten) [Nog niet in werking]
Artikel 16.3. (procedurele vereisten omgevingsdocumenten) [Nog niet in werking]
Artikel 16.4. (landelijke voorziening elektronisch aanvragen en melden) [Nog niet in werking]

§ 16.1.2. Gebruik van gegevens en methoden

Artikel 16.5. (houdbaarheid onderzoeksgegevens) [Nog niet in werking]
Artikel 16.6. (beoordeling van gevolgen) [Nog niet in werking]

Afdeling 16.2. Coördinatie en betrokkenheid andere bestuursorganen

§ 16.2.1. Toepassing afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 16.7. (toepassing coördinatieregeling Awb ) [Nog niet in werking]
Artikel 16.8. (koepelconcept) [Nog niet in werking]

§ 16.2.2. Aanvullende bepalingen voor coördinatie van de vergunningverlening voor een milieubelastende activiteit en lozingsactiviteit in gevallen als bedoeld in artikel 16.7, eerste lid, onder b

Artikel 16.9. (toepassingsbereik paragraaf 16.2.2) [Nog niet in werking]
Artikel 16.10. (buiten behandeling laten aanvraag) [Nog niet in werking]
Artikel 16.11. (advies) [Nog niet in werking]
Artikel 16.12. (termijn gelding omgevingsvergunningen) [Nog niet in werking]
Artikel 16.13. (instructie op initiatief algemeen bevoegd gezag) [Nog niet in werking]
Artikel 16.14. (instructie op initiatief bevoegd gezag water) [Nog niet in werking]

§ 16.2.3. Betrokkenheid van andere bestuursorganen

Artikel 16.15. (advies) [Nog niet in werking]
Artikel 16.16. (instemming) [Nog niet in werking]
Artikel 16.17. (gronden onthouden instemming) [Nog niet in werking]
Artikel 16.18. (termijn instemming; geen fictieve instemming) [Nog niet in werking]
Artikel 16.19. (advies en instemming bij ambtshalve besluiten) [Nog niet in werking]
Artikel 16.20. (advies en instemming bij projectbesluit) [Nog niet in werking]
Artikel 16.21. (bijzondere betrokkenheid provincie bij omgevingsplan) [Nog niet in werking]

Afdeling 16.3. Totstandkomingsprocedures

§ 16.3.1. Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 16.22. (toepassing paragraaf 16.3.1) [Nog niet in werking]
Artikel 16.23. (kring inspraakgerechtigden) [Nog niet in werking]
Artikel 16.24. (intrekking of wijziging) [Nog niet in werking]

§ 16.3.2. Zwemlocaties

Artikel 16.25. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ) [Nog niet in werking]

§ 16.3.3. Omgevingsvisie

Artikel 16.26. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ) [Nog niet in werking]

§ 16.3.4. Programma’s

Artikel 16.27. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ) [Nog niet in werking]
Artikel 16.28. (voorbereiding stroomgebiedsbeheerplan en overstromingsrisicoplan) [Nog niet in werking]

§ 16.3.5. Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening

Artikel 16.29. (kennisgeving voornemen) [Nog niet in werking]
Artikel 16.30. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ) [Nog niet in werking]
Artikel 16.31. (zienswijzen) [Nog niet in werking]
Artikel 16.32. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ) [Nog niet in werking]

§ 16.3.6. Gedoogplichtbeschikking

Artikel 16.33. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en bekendmaking) [Nog niet in werking]

Afdeling 16.4. Milieueffectrapportage

§ 16.4.1. Milieueffectrapportage voor plannen en programma’s

Artikel 16.34. (reikwijdte, bevoegd gezag plan-mer) [Nog niet in werking]
Artikel 16.35. (uitzondering plan-mer-plicht) [Nog niet in werking]
Artikel 16.36. (plan-mer-plichtige plannen of programma’s) [Nog niet in werking]
Artikel 16.37. (gebruik andere plan-MER’en) [Nog niet in werking]
Artikel 16.38. (raadpleging reikwijdte en detailniveau) [Nog niet in werking]
Artikel 16.39. (advies Commissie voor de milieueffectrapportage) [Nog niet in werking]
Artikel 16.40. (voorbereidingsprocedure plan of programma) [Nog niet in werking]
Artikel 16.41. (plan of programma grondslag in het plan-MER) [Nog niet in werking]
Artikel 16.42. (inhoud plan-MER) [Nog niet in werking]

§ 16.4.2. Milieueffectrapportage voor projecten

Artikel 16.43. (aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten en besluiten) [Nog niet in werking]
Artikel 16.44. (ontheffing voor het maken van een MER) [Nog niet in werking]
Artikel 16.45. (mededeling voornemen) [Nog niet in werking]
Artikel 16.46. (raadpleging reikwijdte en detailniveau) [Nog niet in werking]
Artikel 16.47. (advies Commissie voor de milieueffectrapportage) [Nog niet in werking]
Artikel 16.48. (één MER) [Nog niet in werking]
Artikel 16.49. (aanhouden en buiten behandeling laten aanvraag) [Nog niet in werking]
Artikel 16.50. (voorbereidingsprocedure mer-plichtig besluit) [Nog niet in werking]
Artikel 16.51. (project grondslag in het MER) [Nog niet in werking]
Artikel 16.52. (inhoud project-MER) [Nog niet in werking]
Artikel 16.53. (milieugevolgen van het besluit) [Nog niet in werking]

Afdeling 16.5. De omgevingsvergunning

§ 16.5.1. Algemeen

Artikel 16.54. (indienen aanvraag; ontvangstbevestiging) [Nog niet in werking]
Artikel 16.55. (aanvraagvereisten) [Nog niet in werking]
Artikel 16.56. (overleggen gegevens en bescheiden in verband met actualisering omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 16.57. (beslissing over kerkelijk rijksmonument) [Nog niet in werking]
Artikel 16.58. (aanhoudingsregeling vanwege voorbereidingsbesluit) [Nog niet in werking]
Artikel 16.59. (aanhoudingsregeling vanwege exploitatieregels) [Nog niet in werking]
Artikel 16.60. (mededeling van aanhouding) [Nog niet in werking]
Artikel 16.61. (begin beslistermijn) [Nog niet in werking]

§ 16.5.2. Reguliere voorbereidingsprocedure

Artikel 16.62. (toepassingsbereik reguliere voorbereidingsprocedure) [Nog niet in werking]
Artikel 16.63. (kennisgeving aanvraag) [Nog niet in werking]
Artikel 16.64. (beslistermijn) [Nog niet in werking]

§ 16.5.3. Toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 16.65. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ) [Nog niet in werking]
Artikel 16.66. (aanvullende bepalingen) [Nog niet in werking]
Artikel 16.67. (openbaarheid informatie) [Nog niet in werking]
Artikel 16.68. (uitzonderingen) [Nog niet in werking]

§ 16.5.4. Exploitatievoorschriften

Artikel 16.69. (zienswijze ontwerp exploitatievoorschriften) [Nog niet in werking]

Afdeling 16.6. Projectprocedure

§ 16.6.1. Voorkeursbeslissing

Artikel 16.70. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ) [Nog niet in werking]

§ 16.6.2. Projectbesluit

Artikel 16.71. (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ) [Nog niet in werking]
Artikel 16.72. (goedkeuring projectbesluit waterschap) [Nog niet in werking]
Artikel 16.73. (afwijzing aanvraag om projectbesluit vast te stellen) [Nog niet in werking]
Artikel 16.74. (geen belemmering projectbesluit) [Nog niet in werking]
Artikel 16.75. (toepassing onteigeningswet ) [Nog niet in werking]
Artikel 16.76. (toepassing onteigeningswet) [Nog niet in werking]

Afdeling 16.7. Beslistermijn, inwerkingtreding en beroep

§ 16.7.1. Beslistermijn

Artikel 16.77. (opschorting beslistermijn) [Nog niet in werking]

§ 16.7.2. Inwerkingtreding

Artikel 16.78. (inwerkingtreding omgevingsplan en projectbesluit) [Nog niet in werking]
Artikel 16.79. (inwerkingtreding omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 16.80. (aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege Kernenergiewet ) [Nog niet in werking]
Artikel 16.81. (aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege bodemverontreiniging) [Nog niet in werking]
Artikel 16.82. (aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege doelmatige uitvoering en handhaving) [Nog niet in werking]

§ 16.7.3. Beroep

Artikel 16.83. (ondergeschikte wijzigingen aangevochten besluit) [Nog niet in werking]
Artikel 16.84. (reikwijdte beroep na toepassing artikel 16.7, eerste lid, aanhef en onder b) [Nog niet in werking]
Artikel 16.85. (bundeling beroep) [Nog niet in werking]
Artikel 16.86. (beroepsgronden bij uitvoeringsbesluit van projectbesluit) [Nog niet in werking]
Artikel 16.87. (rechterlijke beslistermijn bij projectprocedure) [Nog niet in werking]

Afdeling 16.8. Algemene delegatiegrondslagen procedurele en vormvereisten

Artikel 16.88. (delegatiegrondslag procedurele en vormvereisten) [Nog niet in werking]

Artikel 16.89. (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 17. Adviesorganen en adviseurs

Afdeling 17.1. Adviesorganen op rijksniveau

§ 17.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 17.1. (toepassing) [Nog niet in werking]
Artikel 17.2. (samenstelling, benoeming leden, werkwijze en ondersteuning adviesorganen) [Nog niet in werking]
Artikel 17.3. (nadere regels) [Nog niet in werking]
Artikel 17.4. (reglement van orde) [Nog niet in werking]

§ 17.1.2. Adviesorganen

Artikel 17.5. (instelling Commissie voor de milieueffectrapportage) [Nog niet in werking]
Artikel 17.6. (grondslag voor instelling overige adviesorganen) [Nog niet in werking]

Afdeling 17.2. Adviesorganen op gemeentelijk niveau

§ 17.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 17.7. (leden adviesorgaan) [Nog niet in werking]
Artikel 17.8. (eisen aan leden) [Nog niet in werking]

§ 17.2.2. Verplichte gemeentelijke adviesorganen

Artikel 17.9. (gemeentelijke adviescommissie) [Nog niet in werking]

Afdeling 17.3. Adviseurs

Artikel 17.10. (advisering over beroepen door StAB) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 18. Handhaving en uitvoering

Afdeling 18.1. Bestuursrechtelijke handhaving

§ 18.1.1. Bestuursrechtelijke handhavingstaak en handhavingsbevoegdheid

Artikel 18.1. (inhoud handhavingstaak) [Nog niet in werking]
Artikel 18.2. (toedeling handhavingstaak) [Nog niet in werking]
Artikel 18.3. (bestuursdwangbevoegdheid instemmend bestuursorgaan) [Nog niet in werking]
Artikel 18.4. (bestuursdwangbevoegdheid Minister) [Nog niet in werking]
Artikel 18.5. (niet overgaan van bevoegdheid tot handhaving) [Nog niet in werking]

§ 18.1.2. Aanwijzing en bevoegdheid toezichthouders

Artikel 18.6. (aanwijzing toezichthouder) [Nog niet in werking]
Artikel 18.7. (bevoegdheid binnentreden woning) [Nog niet in werking]
Artikel 18.8. (bevoegdheid rijksbelastingdienst) [Nog niet in werking]
Artikel 18.9. (inachtneming VN-Zeerechtverdrag) [Nog niet in werking]

§ 18.1.3. Intrekking begunstigende beschikking

Artikel 18.10. (bevoegdheid intrekken begunstigende beschikking) [Nog niet in werking]

§ 18.1.4. Bestuurlijke boete

Afdeling 18.2. Strafrechtelijke handhaving

Artikel 18.11. (toepasselijkheid Nederlandse strafwet) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 19. Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden

Afdeling 19.1. Ongewoon voorval

Artikel 19.1. (begripsbepalingen afdeling 19.1) [Nog niet in werking]

Artikel 19.2. (aanwijzing en afstemming bevoegd gezag) [Nog niet in werking]

Artikel 19.3. (doormeldings- en informatieplicht bevoegd gezag) [Nog niet in werking]

Artikel 19.4. (veroorzaker verplichten tot treffen van maatregelen) [Nog niet in werking]

Artikel 19.5. (bevoegdheid tot treffen van maatregelen) [Nog niet in werking]

Artikel 19.6. (kostenverhaal getroffen maatregelen) [Nog niet in werking]

Artikel 19.7. (onderzoek oorzaak en voorkomen herhaling) [Nog niet in werking]

Afdeling 19.2. Archeologische toevalsvondst van algemeen belang

Artikel 19.8. (aanwijzing en afstemming bevoegd gezag) [Nog niet in werking]

Artikel 19.9. (bevoegdheden bij een archeologische toevalsvondst van algemeen belang) [Nog niet in werking]

Afdeling 19.3. Alarmeringswaarden

Artikel 19.10. (vaststelling van alarmeringswaarden) [Nog niet in werking]

Artikel 19.11. (informatieverstrekking bij overschrijding alarmeringswaarden) [Nog niet in werking]

Artikel 19.12. (tijdelijke regels bij luchtverontreiniging) [Nog niet in werking]

Afdeling 19.4. Gevaar voor waterstaatswerken

Artikel 19.13. (begripsbepaling en reikwijdte afdeling 19.4) [Nog niet in werking]

Artikel 19.14. (calamiteitenplan beheer waterstaatswerken) [Nog niet in werking]

Artikel 19.15. (maatregelen beheerder bij gevaar voor waterstaatswerken) [Nog niet in werking]

Artikel 19.16. (instructiebesluit bij gevaar voor waterstaatswerken) [Nog niet in werking]

Afdeling 19.5. Buitengewone omstandigheden

Artikel 19.17. (in- en buitenwerkingstelling regulering bij schaarste) [Nog niet in werking]

Artikel 19.18. (regulering prioritering uitvoering projecten bij schaarste) [Nog niet in werking]

Artikel 19.19. (landsverdediging) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 20. Monitoring en informatie

Afdeling 20.1. Monitoring en verzameling van gegevens

Artikel 20.1. (monitoringsplicht) [Nog niet in werking]

Artikel 20.2. (aanwijzing methode en bestuursorgaan) [Nog niet in werking]

Artikel 20.3. (regels over de uitvoering) [Nog niet in werking]

Artikel 20.4. (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen) [Nog niet in werking]

Artikel 20.5. (toetsing en correctie methoden door Minister) [Nog niet in werking]

Artikel 20.6. (gegevensverzameling anders dan monitoring) [Nog niet in werking]

Artikel 20.7. (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen) [Nog niet in werking]

Afdeling 20.2. Gegevensbeheer en toegang tot gegevens

Artikel 20.8. (verstrekking van informatie aan het publiek) [Nog niet in werking]

Artikel 20.9. (implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen) [Nog niet in werking]

Artikel 20.10. (grondslag registers) [Nog niet in werking]

Artikel 20.11. (verplichte registers) [Nog niet in werking]

Artikel 20.12. (landelijke voorziening omgevingsdocumenten) [Nog niet in werking]

Artikel 20.13. (ter plaatse verstrekken van informatie aan het publiek) [Nog niet in werking]

Afdeling 20.3. Verslagen en kaarten

Artikel 20.14. (verslaglegging) [Nog niet in werking]

Artikel 20.15. (verslag veiligheid primaire waterkeringen) [Nog niet in werking]

Artikel 20.16. (kaarten) [Nog niet in werking]

Artikel 20.17. (verplichte kaarten) [Nog niet in werking]

Afdeling 20.4. Evaluatie

Artikel 20.18. (wetenschappelijk onderzoek van de fysieke leefomgeving) [Nog niet in werking]

Artikel 20.19. (effecten omgevingswaarden veiligheid primaire waterkeringen) [Nog niet in werking]

Afdeling 20.5. Digitaal stelsel van informatievoorziening

Artikel 20.20. (digitaal stelsel) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 23. Overige en slotbepalingen

Afdeling 23.1. Implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen

Artikel 23.1. (implementatie) [Nog niet in werking]

Artikel 23.2. (doorwerking wijzigingen Europese richtlijnen in Nederlands recht) [Nog niet in werking]

Afdeling 23.2. Experimenteerbepaling

Artikel 23.3. (experimenten) [Nog niet in werking]

Afdeling 23.3. Publieksparticipatie, betrokkenheid parlement, totstandkomingsvereisten uitvoeringsregelgeving en overige bepalingen

Artikel 23.4. (internetpublicatie) [Nog niet in werking]

Artikel 23.5. (voorhangprocedure) [Nog niet in werking]

Artikel 23.6. (doorwerking beginselen) [Nog niet in werking]

Artikel 23.7. (verhouding publiek- en privaatrecht) [Nog niet in werking]

Artikel 23.8. (Staat is eigenaar vaste stoffen EEZ) [Nog niet in werking]

Afdeling 23.4. Evaluatie- en slotbepalingen

Artikel 23.9. (evaluatie) [Nog niet in werking]

Artikel 23.10. (inwerkingtreding) [Nog niet in werking]

Artikel 23.11. (citeertitel) [Nog niet in werking]

Bijlage bij artikel 1.1 van deze wet [Nog niet in werking]