Home

Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016

Geldig vanaf 19 februari 2016
Geldig vanaf 19 februari 2016

Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2016

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-02-2016]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2016 € 148,687 miljoen.

Artikel 2

Van het in artikel 1 genoemde bedrag is € 71,203 miljoen beschikbaar voor de taken, bedoeld in artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wet langdurige zorg en € 77,484 miljoen voor de overige bij of krachtens die wet geregelde taken.

Artikel 3

Uit het bedrag, bedoeld in artikel 2, voor de overige bij of krachtens de Wlz geregelde taken wordt structureel per jaar in totaal maximaal een bedrag van € 7,500 miljoen beschikbaar gesteld voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

De kosten worden naar werkelijke kosten en na goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vergoed. Indien niet alle kosten uit het bedrag kunnen worden vergoed, worden de kosten naar evenredigheid van de in aanmerking komende en goedgekeurde kosten per zorgkantoor vergoed.

Artikel 4

Artikel 5