Home

Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Geldig van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016
Geldig van 1 januari 2016 tot 1 juli 2016

Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2016 tot 01-07-2016]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de maatregelen bij niet betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie voor de Zorgverzekeringswet te verbeteren en de termijn in artikel 2.1.9 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet te schrappen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel Ia

[Wijzigt de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet.]

Artikel Ib [Nog niet in werking]

Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel II [Nog niet in werking]

Artikel III [Nog niet in werking]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Artikel V [Nog niet in werking]

Artikel VI [Nog niet in werking]

Artikel VII