Home

Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet

Geldig vanaf 19 maart 2020
Geldig vanaf 19 maart 2020

Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-03-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Zorgverzekeringswet en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van de Ziekenfondswet, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden en onder aanpassing van diverse andere wetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 2. Zorginstituut: het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

 3. [vervallen;]

 4. [vervallen;]

 5. [vervallen;]

 6. [vervallen;]

 7. verzekeraar: een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet;

 8. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet;

 9. zorgverzekering: de verzekering, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet;

 10. verzekeringsplichtige: de verzekeringsplichtige, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Zorgverzekeringswet;

 11. inhoudingsplichtige: de inhoudingsplichtige, bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Zorgverzekeringswet;

 12. Ziekenfondswet: de Ziekenfondswet zoals die luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding van deze wet;

 13. Algemene Kas: de Algemene Kas, bedoeld in artikel 1q van de Ziekenfondswet;

 14. ziekenfonds: de rechtspersoon die onmiddellijk voor de inwerkingtreding van deze wet krachtens artikel 34 van de Ziekenfondswet was toegelaten om als ziekenfonds werkzaam te zijn;

 15. zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, bedoeld in artikel 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Hoofdstuk 2. Invoering van de Zorgverzekeringswet

Paragraaf 2.1. Overgangsrecht Ziekenfondswet

Artikel 2.1.1

Artikel 2.1.2

Artikel 2.1.3 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 2.1.4 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 2.1.5

Artikel 2.1.6

Artikel 2.1.7

Artikel 2.1.7a

Artikel 2.1.7b

Artikel 2.1.8 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 2.1.9

Artikel 2.1.10

Artikel 2.1.11

Artikel 2.1.12

Artikel 2.1.13

Paragraaf 2.2. Overgangsrecht Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998

Artikel 2.2.1

Artikel 2.2.2

Artikel 2.2.2a

Artikel 2.2.2b

Artikel 2.2.3

Artikel 2.2.4

Artikel 2.2.5

Artikel 2.2.6

Paragraaf 2.3. Overgangsrecht Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden

Artikel 2.3.1

Artikel 2.3.2

Paragraaf 2.4. [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 2.4.1 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 2.4.2 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 2.4.3 [Vervallen per 01-08-2016]

Paragraaf 2.5. Invoering Zorgverzekeringswet

Artikel 2.5.1

Artikel 2.5.1a

Artikel 2.5.2

Artikel 2.5.3

Artikel 2.5.4

Artikel 2.5.5 [Vervallen per 19-03-2020]

Artikel 2.5.6

Artikel 2.5.7

Artikel 2.5.8 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.5.9 [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 3. Wijziging van andere wetten

Paragraaf 3.1. Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Artikel 3.1.1 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.1.2

Artikel 3.1.3

Artikel 3.1.4

Artikel 3.1.5

Artikel 3.1.6

Artikel 3.1.7 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3.1.8 [Vervallen per 01-01-2015]

Paragraaf 3.2. [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.1 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.2 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.3 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.4 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.5 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.6 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.7 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.8 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.9 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.10 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.11 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.12 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.13 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.14 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.15 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.16 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.17 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.18 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.19 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.20 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.21 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.22 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.23 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.24 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.25 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.26 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.27 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.28 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.29 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.30 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.31 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.2.32 [Vervallen per 01-08-2016]

Paragraaf 3.3. [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.3.1 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.3.2 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.3.3 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.3.4 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.3.5 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.3.6 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.3.7 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.3.8 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.3.9 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.3.10 [Vervallen per 01-08-2016]

Paragraaf 3.4. [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.4.1 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.4.2 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.4.3 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.4.4 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.4.5 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.4.6 [Vervallen per 01-08-2016]

Paragraaf 3.5. [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.5.1 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.5.2 [Vervallen per 01-08-2016]

Paragraaf 3.6. Financiën

Artikel 3.6.1 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.6.2 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.6.3 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.6.4 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.6.5

Artikel 3.6.6 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.6.7

Artikel 3.6.8 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.6.9 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.6.10

Artikel 3.6.11

Paragraaf 3.7. [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.7.1 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.7.2 [Vervallen per 01-08-2016]

Paragraaf 3.8. [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.1 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.2 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.3 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.4 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.5 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.6 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.7 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.8 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.9 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.10 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.11 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.12 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.13 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.14 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.15 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.16 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.17 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.18 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.19 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.20 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.21 [Vervallen per 01-08-2016]

Artikel 3.8.22 [Vervallen per 01-08-2016]

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

Artikel 4.1 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4.2 [Vervallen per 01-01-2009]

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4 [Vervallen per 01-01-2015]