Home

Wet windenergie op zee

Geldig van 11 november 2021 tot 1 januari 2024
Geldig van 11 november 2021 tot 1 januari 2024

Wet windenergie op zee

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 11-11-2021 tot 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het realiseren van meer windenergie op zee bijdraagt aan het verwezenlijken van de hernieuwbare energiedoelstellingen, dat op zee meerdere activiteiten plaatsvinden waar windparken op zee ingepast moeten worden, dat het aansluiten van windparken op het elektriciteitsnet tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten moet plaatsvinden waardoor het wenselijk is om coördinatie van de ruimtelijke inpassing van windenergie op zee te versterken;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en werkingssfeer

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • aansluitpunt: punt waarop een aansluitverbinding wordt aangesloten op een net of op een installatie;

  • kavel: locatie voor een windpark;

  • kavelbesluit: besluit waarin een kavel en een tracé voor een aansluitverbinding zijn aangewezen;

  • net: een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Elektriciteitswet 1998;

  • Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

  • vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 12;

  • windenergie: energiedrager die ontstaat na omzetting van wind;

  • windpark: een samenstel van voorzieningen waarmee windenergie wordt geproduceerd, waarbij onder een samenstel van voorzieningen wordt verstaan alle aanwezige middelen die onderling met elkaar zijn verbonden voor de productie van windenergie.

Artikel 2

Deze wet is mede van toepassing in de Nederlandse exclusieve economische zone.

Hoofdstuk 2. Kavelbesluit

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Hoofdstuk 3. Vergunning

§ 3.1. Algemene bepalingen

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

§ 3.2. Procedure met subsidie

Artikel 19 [Vervallen per 11-11-2021]

Artikel 20

Artikel 21

§ 3.3. Procedure van een vergelijkende toets

Artikel 22 [Vervallen per 11-11-2021]

Artikel 23 [Vervallen per 11-11-2021]

Artikel 24

Artikel 25

§ 3.4. Procedure van een vergelijkende toets met financieel bod

Artikel 25a

Artikel 25b

Artikel 25c

§ 3.5. Procedure van een veiling

Artikel 25d

Artikel 25e

Artikel 25f

Hoofdstuk 4. Toezicht en handhaving

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Hoofdstuk 5. Wijziging andere wetten

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36