Home

Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015

Geldig van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016
Geldig van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2015 tot 01-01-2016]

Aanhef

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze beleidsregel worden de begripsbepalingen van de Regeling voertuigen overgenomen.

Voorts wordt verstaan onder:

  1. autonome beslisruimte: de actuele, door de wegbeheerder voor een weg of weggedeelte opgegeven afmetingen en massa's tot welke de RDW zonder toestemming als bedoeld in artikel 149b, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 4 van het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten ontheffing mag verlenen onder de daarbij van toepassing zijnde beperkingen en voorschriften;

  2. begeleidingsvoertuig: voertuigen als bedoeld in artikel 1, onder a, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

  3. digitale wegenkaart: elektronische weergave van de wegen of weggedeelten waar de autonome beslisruimte voor langlopende basis ontheffingen op van toepassing is en die door de Dienst Wegverkeer ten behoeve van de ontheffing houders ter beschikking wordt gesteld;

  4. gedwongen besturing: gelede stuurinrichting volgens ECE R79, waarbij de besturingsoverbrenging zuiver mechanisch of zuiver hydraulisch is uitgevoerd;

  5. hulpbesturing: inrichting waarmee de besturing van een getrokken voertuig anders dan door verdraaiing van het stuurwiel van het motorrijtuig met de hand kan worden beïnvloed;

  6. konvooi: een samenstel van exceptionele transporten dat als één geheel wordt begeleid door transportbegeleiders;

  7. transportbegeleider: persoon als bedoeld in artikel 1, onder h, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

  8. voertuigdocumenten: de documenten bedoeld in artikel 1, onder g en h van de Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten;

  9. zelfsturende besturing: zelfsturende stuurinrichting als bedoeld in ECE R79, waarbij de stuurkrachten geleverd worden door een verandering van richting van het trekkende voertuig en waarbij de beweging van de bestuurde wielen van het getrokken voertuig is gekoppeld aan de hoek tussen de lengteas van het aanhangwagenchassis of de last die deze vervangt en de lengteas van het onderstel waaraan de as(sen) bevestigd is (zijn);

  10. VIN: voertuigidentificatienummer als bedoeld in verordening nr. 19/2011/EU.

Artikel 2. Toepassingsgebied

Deze beleidsregel is van toepassing op de behandeling van aanvragen voor ontheffingen voor een exceptioneel transport op basis van artikel 149a, tweede lid Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 3. Soorten ontheffingen

Artikel 4. Langlopende ontheffing

Artikel 5. Incidentele ontheffing

Artikel 6. Ontheffingen voor lengte bij onbeladen voertuigen

Artikel 7. Ontheffingen voor lengte bij beladen voertuigen

Artikel 8. Ontheffingsdocument met bijlagen

§ 2. Aanvragen ontheffingen

Artikel 9. Aanvraagformulier Ontheffing

Artikel 10. Wijze van indienen van de aanvraag

Artikel 11. Intrekken van de aanvraag

Artikel 12. Duur van de behandeling van de ontheffingsaanvraag

Artikel 13. Beoordeling route aanvraag

Artikel 14. Beoordeling beperking rijtijden en voorschrift transportbegeleiding wegbeheerder Rijk

Artikel 15. Beoordeling beperking rijtijden en voorschrift transportbegeleiding overige wegbeheerders en wegbeheerder Rijk voor N-wegen

Artikel 16. Nadere gegevens ontheffingsaanvraag

§ 3. Voorschriften verbonden aan ontheffingen

Artikel 17. Voorschriften verbonden aan de ontheffing

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 18. Overgangsbepaling

Artikel 19. Intrekking

Artikel 20. Inwerkingtreding

Artikel 21. Citeertitel

Bijlage A. Bij artikel 17, eerste en tweede lid