Home

Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

Geldig vanaf 1 februari 2014
Geldig vanaf 1 februari 2014

Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2014]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg,

Na op 30 september 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2012/13, 25 424 nr. 230) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg,

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

  1. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  2. wet: Wet marktordening gezondheidszorg;

  3. zorgautoriteit: Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet;

  4. geneeskundige geestelijke gezondheidszorg: zorg als bedoeld in de wet van 2 november 2006 tot wijziging van het tijdstip waarop die zorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Stb. 2006, 630, artikel III);

  5. dyslexiezorg: zorg zoals zoals omschreven in artikel 2.5a van het besluit Zorgverzekering (Stb. 2012, 512).

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en de dyslexiezorg.

Artikel 3. macrogrens

De zorgautoriteit stelt voor zorg als bedoeld in artikel 2 voor alle zorgaanbieders gezamenlijk jaarlijks, op basis van een door de minister bij brief te verstrekken bedrag, ambtshalve een macrogrens vast, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de wet.

Artikel 4. individuele grenzen

Artikel 5. individuele aanwijzing tot afdracht

Artikel 6. informatieverstrekking