Home

Toetsbesluit PO

Geldig van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2022
Geldig van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2022

Toetsbesluit PO

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2019 tot 01-08-2022]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 24 maart 2014, nr. WJZ/607263(2762), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 8, zevende lid, en 9b, achtste en negende lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 11, achtste lid, en 18b, achtste en negende lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 27, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 2, eerste lid, en 4, tweede lid, van de Wet overige OCW-subsidies;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 7 mei 2014, nr. W05.14.0078/1);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 mei 2014, nr. WJZ/636713(2762), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

§ 2. Centrale eindtoets en andere eindtoetsen

Artikel 2. Centrale eindtoets en andere eindtoetsen

Artikel 3. Inhoud eindtoets

Artikel 4. Kenmerken eindtoets

artikel 5. Afnamevoorschriften

artikel 6. Onregelmatigheden en onvoorziene omstandigheden

artikel 7. Toetsreglement

Artikel 8. Leerlingrapport

§ 3. Toelating andere eindtoetsen

Artikel 9. Procedure toelating andere eindtoetsen

Artikel 10. Subsidie toegelaten andere eindtoetsen

§ 4. Kwaliteit toetsen leerling- en onderwijsvolgsystemen

Artikel 11. Kwaliteit toetsen

§ 5. Wijziging andere besluiten

Artikel 12. Wijziging Besluit bekostiging WPO

Artikel 13. Wijziging Inrichtingsbesluit WVO

Artikel 14. Wijziging Toetsbesluit PO

§ 6. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 15. Overgangsbepalingen

Artikel 16. Inwerkingtreding

Artikel 17. Citeertitel