Home

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013

Geldig van 11 maart 2013 tot 1 april 2013
Geldig van 11 maart 2013 tot 1 april 2013

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-04-2013]

Aanhef

Artikel 1. : Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. ARAR: Algemeen Rijksambtenarenreglement;

  2. RWS Bestuursstaf, regionale en centrale organisatieonderdelen, programmadirecties en projectdirecties: organisatieonderdelen van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat als bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013.

Artikel 2. Mandatering plaatsvervangend directeur-generaal en chief financial officer [Nog niet in werking]

De aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat verleende bevoegdheden worden gemandateerd aan de plaatsvervangend directeur-generaal en de chief financial officer.

Artikel 3. Bevoegdheden voorbehouden aan de directeur-generaal, de plaatsvervangend directeur-generaal en de chief financial officer [Nog niet in werking]

Aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat, de plaatsvervangend directeur-generaal en de chief financial officer blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het opstellen van circulaires die een verzoek, gericht tot een groep van personen of instanties buiten de rijksoverheid, om medewerking of inlichtingen bevatten.

Artikel 4. : Mandatering RWS Bestuursstaf [Nog niet in werking]

Artikel 5. : Mandatering regionale en centrale organisatieonderdelen [Nog niet in werking]

Artikel 6. : Mandatering centrale organisatieonderdeel RWS Corporate Dienst [Nog niet in werking]

Artikel 7. : Mandatering projectdirecties en programmadirecties [Nog niet in werking]

Artikel 8. : Mandatering landelijke projecten en productspecifieke eenheden [Nog niet in werking]

Artikel 9. : Verlening volmacht en machtiging [Nog niet in werking]

Artikel 10. Bevoegdheid bij afwezigheid [Nog niet in werking]

Artikel 11. : Grensbedragen [Nog niet in werking]

Artikel 12. Voorbehouden en beperkingen [Nog niet in werking]

Artikel 13. : Instructies [Nog niet in werking]

Artikel 14. Bevoegdheid bij organisatieonderdeel overschrijdende aangelegenheden [Nog niet in werking]

Artikel 15. Slotbepalingen [Nog niet in werking]

Artikel 16. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel 17. Citeertitel [Nog niet in werking]

Bijlage bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 [Nog niet in werking]