Home

Warmtewet

Geldig van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2024

Warmtewet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2022 tot 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, omwille van de bescherming van de verbruikers, met inachtneming van het belang van een betrouwbaar, duurzaam, milieuhygiënisch verantwoord en een doelmatig functioneren van de warmtevoorziening een regeling tot stand te brengen met betrekking tot de levering van warmte aan verbruikers;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • aansluiting: een individuele of centrale aansluiting;

 • afleverset voor warmte: installatie waarmee ten behoeve van warmtelevering aan een verbruiker energieoverdracht plaatsvindt tussen een warmtenet en een binneninstallatie of een inpandig leidingstelsel;

 • Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 • bindende gedragslijn: een zelfstandige last die niet wegens een overtreding wordt opgelegd;

 • binneninstallatie: leidingen, installaties en hulpmiddelen, niet zijnde de afleverset voor warmte of de meetinrichting, die zijn gelegen in een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a en c tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken van een verbruiker en bestemd voor toe- en afvoer van warmte ten behoeve van die onroerende zaak, met uitzondering van leidingen, installaties en hulpmiddelen die strekken tot doorlevering van warmte naar een andere onroerende zaak, waarbij de binneninstallatie aan de zijde van het warmtenet of het inpandig leidingstelsel is afgegrensd door:

  1. de hoofdafsluiters waar de individuele afleverset gekoppeld is aan het warmtenet of het inpandig leidingstelsel, of

  2. indien er geen hoofdafsluiters aanwezig zijn, een in de warmteleveringsovereenkomst overeen te komen fysiek aanwijsbaar punt;

 • centrale aansluiting: leidingen bestemd voor het transport van warmte bestemd voor verbruikers aangesloten op het inpandig leidingstelsel, gelegen tussen het warmtenet en het inpandig leidingstelsel, waarbij de centrale aansluiting:

  1. aan de zijde van het inpandig leidingstelsel is afgegrensd door:

   • de hoofdafsluiters waaraan de collectieve afleverset voor warmte of het inpandig leidingstelsel gekoppeld is, of

   • indien er geen hoofdafsluiters aanwezig zijn, een in de warmteleveringsovereenkomst overeen te komen fysiek aanwijsbaar punt, en

  2. aan de zijde van het warmtenet is afgegrensd door:

   • de aftakking van het warmtenet, waarna de leidingen en daaraan verbonden hulpmiddelen bestemd zijn voor het transport van warmte naar het inpandig leidingstelsel, of

   • indien er geen aftakking aanwezig is, een in de warmteleveringsovereenkomst overeen te komen fysiek aanwijsbaar punt.

 • collectieve afleverset voor warmte: een afleverset voor warmte waarmee ten behoeve van warmtelevering aan verbruikers energieoverdracht plaatsvindt tussen een warmtenet en een inpandig leidingstelsel;

 • garantie van oorsprong voor thermische energie uit hernieuwbare bronnen: gegevens op een rekening die betrekking hebben op thermische energie uit hernieuwbare bronnen en waarmee wordt aangetoond dat een producent met zijn installatie een hoeveelheid thermische energie uit hernieuwbare bronnen heeft opgewekt;

 • gebouweigenaar: de eigenaar van een gebouw of, in het geval van gedeeld eigendom, de eigenaars verenigd in een vereniging van eigenaars of een daarmee vergelijkbare rechtsvorm;

 • handelaar: natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich bezighoudt met het verhandelen van garanties van oorsprong;

 • hernieuwbare bronnen: hernieuwbare niet-fossiele bronnen waarmee hernieuwbare energie als bedoeld in artikel 2, eerste onderdeel, van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PbEU 2018, L 328) kan worden opgewekt;

 • individuele aansluiting: één of meer leidingen en daarmee verbonden hulpmiddelen bestemd voor transport van warmte tussen een binneninstallatie van een individuele verbruiker en een warmtenet of een inpandig leidingstelsel, waarbij de individuele aansluiting:

  1. aan de zijde van de binneninstallatie is afgegrensd door:

   • de hoofdafsluiters waaraan de individuele afleverset voor warmte of de binneninstallatie gekoppeld is, of

   • indien er geen hoofdafsluiters aanwezig zijn, een of meerdere in de warmteleveringsovereenkomst overeen te komen fysiek aanwijsbare punten, en

  2. aan de zijde van het warmtenet of het inpandig leidingstelsel is afgegrensd door:

   • de aftakking van het warmtenet of het inpandig leidingstelsel, waarna de leidingen en daaraan verbonden hulpmiddelen bestemd zijn voor de warmtelevering aan de individuele verbruiker, of

   • indien er geen aftakking aanwezig is, een in de warmteleveringsovereenkomst overeen te komen fysiek aanwijsbaar punt.

 • individuele afleverset voor warmte: afleverset voor warmte waarmee ten behoeve van warmtelevering aan een verbruiker energieoverdracht plaatsvindt tussen een warmtenet en een binneninstallatie;

 • inpandig leidingstelsel: één of meer van een gebouw deel uitmakende leidingen en daarmee verbonden hulpmiddelen ten behoeve van transport van warmte tussen een centrale aansluiting van een gebouw op een warmtenet of een productie-installatie en de individuele aansluiting van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdeel c, van de Wet waardering onroerende zaken;

 • meetbedrijf: een organisatorische eenheid die zich bezig houdt met het collecteren, valideren en vaststellen van meetgegevens betreffende warmte;

 • leverancier: een persoon die zich bezighoudt met de levering van warmte;

 • levering van warmte: de aflevering van warmte aan verbruikers;

 • net voor thermische energie: het geheel van tot elkaar behorende, met elkaar verbonden leidingen, bijbehorende installaties en overige hulpmiddelen dienstbaar aan het transport van thermische energie uit hernieuwbare bronnen, behoudens voor zover deze leidingen, installaties en hulpmiddelen zijn gelegen in een inpandig leidingstelsel, een binneninstallatie of een gebouw of werk van een producent en strekken tot toe- of afvoer van thermische energie uit hernieuwbare bronnen ten behoeve van dat inpandig leidingstelsel, die binneninstallatie of dat gebouw of werk van een producent;

 • netbeheerder: degene die een warmtenet beheert;

 • Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken;

 • producent: een persoon die zich bezighoudt met de productie van warmte;

 • rekening voor garanties van oorsprong: staat waarop een tegoed van garanties van oorsprong kan worden geboekt in het elektronische systeem voor het uitgeven en innemen van garanties van oorsprong voor thermische energie uit hernieuwbare bronnen;

 • representatieve organisatie: een rechtspersoon die de belangen vertegenwoordigt van producenten, leveranciers of verbruikers in de warmtesector;

 • thermische energie uit hernieuwbare bronnen: thermische energie die ten behoeve van verwarming of verkoeling van ruimten of processen wordt geleverd door middel van het transport van water of een andere vloeistof en die:

  • is opgewekt in een productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van hernieuwbare bronnen, of

  • is opgewekt met gebruik van hernieuwbare bronnen in een hybride productie-installatie die ook gebruik maakt van energie uit fossiele bronnen;

 • verbruiker: een persoon die warmte afneemt van een warmtenet of een inpandig leidingstelsel en:

  1. een individuele aansluiting heeft van maximaal 100 kilowatt, of

  2. een centrale aansluiting heeft, warmte levert aan een verbruiker als bedoeld onder i en tevens:

   1. optreedt als verhuurder voor een verbruiker als bedoeld onder i, of

   2. een vereniging van eigenaars of een daarmee vergelijkbare rechtsvorm is waarbij een verbruiker als bedoeld onder i is aangesloten;

 • vergunninghouder: de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 9;

 • verhuurder: een eigenaar van een voor verhuur bestemde woonruimte of bedrijfsruimte in Nederland, of degene die door die eigenaar gevolmachtigd is namens hem op te treden;

 • warmte: thermische energie die ten behoeve van ruimteverwarming of verwarming van tapwater wordt geleverd door middel van transport van water;

 • warmtenet: het geheel van tot elkaar behorende, met elkaar verbonden leidingen, bijbehorende installaties en overige hulpmiddelen dienstbaar aan het transport van warmte, behoudens voor zover deze leidingen, installaties en hulpmiddelen zijn gelegen in een inpandig leidingstelsel, een binneninstallatie of een gebouw of werk van een producent en strekken tot toe- of afvoer van warmte ten behoeve van dat inpandig leidingstelsel, die binneninstallatie of dat gebouw of werk van een producent;

 • zelfstandige last: de enkele last tot het verrichten van bepaalde handelingen, bedoeld in artikel 5:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, ter bevordering van de naleving van wettelijke voorschriften.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen soorten installaties worden aangewezen die niet worden aangemerkt als een «afleverset voor warmte».

§ 1.2. Reikwijdte

Artikel 1a

§ 1.3. Experimenten

Artikel 1b [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 2. Levering van warmte

§ 2.1. Algemene bepalingen ten aanzien van de levering van warmte

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 3c

Artikel 3d

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 8b

§ 2.2. Bijzondere bepalingen ten aanzien van vergunninghouders

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

§ 2.3. Noodvoorziening

Artikel 12b

Artikel 12c

Artikel 12d

Hoofdstuk 3. Informatieverstrekking

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 01-08-2014]

Hoofdstuk 4. Handhaving

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19 [Vervallen per 01-07-2019]

Hoofdstuk 5. Bijdragen

Artikel 20

Hoofdstuk 6. Overleg over toegang voor producenten tot warmtenetten

Artikel 21

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk 7. Beroep

Artikel 23

Artikel 24

Hoofdstuk 8. Garanties van oorsprong

Artikel 24a

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 28b

Artikel 29

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2014]

Hoofdstuk 9. Wijziging van andere wetten

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 36

Artikel 37

Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 42a

Artikel 43

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 45

Artikel 45a

Artikel 45b

Artikel 46