Home

Regeling aanwijzing geschillencommissie ex artikel 22 Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Geldig van 20 juni 2013 tot 1 juli 2013
Geldig van 20 juni 2013 tot 1 juli 2013

Regeling aanwijzing geschillencommissie ex artikel 22 Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-07-2013]
[Regeling ingetrokken per 01-04-2022]

Aanhef

Artikel 1 [Nog niet in werking]

De Geschillencommissie Auteursrechten, die in stand wordt gehouden door de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf, wordt aangewezen als geschillencommissie in de zin van artikel 22 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Onverminderd het bepaalde in dit besluit worden de samenstelling, de inrichting, de procedures en de werkwijze van de geschillencommissie geregeld in het Reglement Geschillencommissie Auteursrechten, zoals opgenomen in bijlage 1 van deze regeling.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

Degene die een geschil voorlegt, is de geschillencommissie een bedrag aan klachtengeld verschuldigd zoals vastgesteld in bijlage 2 van deze regeling.

2.

De zaaksgerelateerde kosten van de geschillencommissie worden, met uitzondering van de klachtengelden die de geschillencommissie overeenkomstig het eerste lid in rekening brengt aan de klagers en onverminderd hetgeen ten aanzien van het instellen van onderzoek is bepaald in artikel 14 lid 2 van het Reglement Geschillencommissie Auteursrechten, gedragen door de collectieve beheersorganisaties als bedoeld in artikel 17 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

3.

Onder zaaksgerelateerde kosten worden in het tweede lid verstaan alle kosten van de geschillencommissie die zijn toe te rekenen aan het behandelen van een geschil als bedoeld in artikel 22 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, met uitzondering van kosten die worden gemaakt in het kader van een advies aan de rechter als bedoeld in artikel 24 van die wet.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Bijlage 1 [Nog niet in werking]

Bijlage 2 [Nog niet in werking]