Home

Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP

Geldig van 12 juli 2007 tot 2 september 2008
Geldig van 12 juli 2007 tot 2 september 2008

Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 12-07-2007 tot 02-09-2008]
[Regeling ingetrokken per 15-10-2012]

Aanhef

De voorzitter en de twee andere leden van het College bescherming persoonsgegevens,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 5 van het bestuursreglement van het College bescherming persoonsgegevens; Gezien artikel 2 van het Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP;

Besluiten ieder voor zich:

Artikel 1

Aan de in de bijlage bij dit Besluit genoemde functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt mandaat en machtiging verleend om namens het College besluiten te nemen of andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten ten aanzien van de aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van respectievelijk de voorzitter dan wel van een van de twee andere leden van het College.

Artikel 2

De bedoelde functionarissen hanteren de aan hen, krachtens het verstrekte mandaat of de verleende machtiging, toekomende bevoegdheden voorzover dat is vereist in het kader van de werkzaamheden, zoals die voortvloeien uit het behartigen van de tot de functie te rekenen aangelegenheden.

Artikel 3

Aan respectievelijk de voorzitter dan wel aan elk van de twee andere leden van het College blijft voorbehouden het nemen van besluiten ten aanzien van aangelegenheden die tot het werkterrein van de voorzitter of van elk van de twee andere leden van het College behoren en die vanwege het College zijn aangemerkt als een zogeheten ‘sterzaak’ of ‘sterproject’.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Bijlage , behorend bij het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP