Home

Wijzigingsregeling Regeling LNV-subsidies, enz. (garantstelling aquacultuur en vermindering fijn stof)

Geldig vanaf 1 april 2013
Geldig vanaf 1 april 2013

Wijzigingsregeling Regeling LNV-subsidies, enz. (garantstelling aquacultuur en vermindering fijn stof)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Aanhef

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op

  • verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PbEU L 358);

  • verordening (EG) nr. 736/2008 van de Commissie van 22 juli 2008 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die visserijproducten produceren, verwerken en afzetten (PbEU L 201);

  • de artikelen 2, 4 en 7 van de Kaderwet LNV-subsidies;

  • artikel 1:3 van de Regeling LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling LNV-subsidies.]

Artikel II

[Wijzigt het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013.]

Artikel III

De Regeling LNV-subsidies zoals deze luidde voor inwerkingtreding van deze regeling blijft van toepassing op aanvragen die voor 21 juli 2012 zijn ingediend op grond van hoofdstuk 4, titel 4, paragraaf 4, van de Regeling LNV-subsidies.

Artikel IV