Home

Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

Geldig van 1 oktober 2013 tot 1 augustus 2014
Geldig van 1 oktober 2013 tot 1 augustus 2014

Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2013 tot 01-08-2014]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 18a, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 17a, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Regio-indeling samenwerkingsverbanden PO

De gebieden, bedoeld in 18a, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs worden vastgesteld als aangegeven in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2. Regio-indeling samenwerkingsverbanden VO

De gebieden, bedoeld in artikel 17a, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs worden vastgesteld als aangegeven in bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 3. Gemeentelijke herindeling en wijziging gemeentenaam

1.

Bij wijziging van een of meer gemeentenamen als gevolg van een herindeling op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling die de indeling in gebieden, bedoeld in artikel 1 en artikel 2, niet wijzigt, treedt de naam van de nieuwe gemeente dan wel treden de namen van de nieuwe gemeenten op de datum van de herindeling in de plaats van de betreffende, in bijlagen 1 en 2 van deze regeling opgenomen naam dan wel namen.

2.

Indien op grond van artikel 158, eerste lid, van de Gemeentewet de naam van een gemeente wordt gewijzigd, treedt de gewijzigde naam op het moment van de naamswijziging in de plaats van de in bijlagen 1 en 2 van deze regeling opgenomen oorspronkelijke naam.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Artikel 5. Citeertitel

Bijlage 1

Bijlage 2