Home

Tariefbeschikking DBBC FZ

Geldig van 1 januari 2013 tot 31 december 2013
Geldig van 1 januari 2013 tot 31 december 2013

Tariefbeschikking DBBC FZ

Besluit TB/FZ-0002

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2013 tot 31-12-2013]
[Regeling ingetrokken per 31-12-2013]

Aanvullende voorschriften

Tariefsoort

De in bijlage 1, behorend bij deze tariefbeschikking, weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg. Dat houdt in, dat zorgverzekeraar en FZ-aanbieder prijsafspraken kunnen maken tot ten hoogste het maximumtarief en met een ondergrens van € 0,-.

Het uitgangspunt van maximumtarieven kent binnen de kaders van deze tariefbeschikking twee uitzonderingen:

  1. voor de prestatie ‘onderlinge dienstverlening’ geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, Wmg;

  2. voor FZ-aanbieders die onder de overgangsregeling als bedoeld in de beleidsregel ‘Invoering NHC in de FZ’ vallen, is de NHC-component van de ‘Deelprestaties verblijf FZ (24 uurs)’ niet onderhandelbaar. Daarmee geldt de NHC-component voor deze categorie FZ-aanbieders gedurende de overgangsperiode (1-1-2013 t/m 31-12-2017) als een vast tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder b, Wmg.

Normatieve huisvestingscomponent (NHC)

Inwerkingtreding

Bezwaar en beroep

Bijlage 1