Home

Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012

Geldig van 1 april 2012 tot 24 april 2012
Geldig van 1 april 2012 tot 24 april 2012

Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2012 tot 24-04-2012]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 januari, nr. 2012-0000022317, CZW;

Gelet op artikel 16, eerste en tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 2.1, eerste lid, onder d, en derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.4, eerste lid, van de Crisis- en Herstelwet, artikel 10 van de Drank- en Horecawet, artikel 28, eerste lid, van de Drinkwaterwet, artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, de artikelen 108, 110, 114a, 130 en 174 van de Wet geluidhinder, de artikelen 8.1a en 10.12, eerste en tweede lid, van de Wet luchtvaart, de artikelen 8.40 en 8.42 van de Wet milieubeheer en de artikelen 8, achtste lid, 120 en 120a van de Woningwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 januari 2012, nr. W04.12.0020/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 maart 2012, nr. 2012-0000141642, CZW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1 [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Besluit energieprestatie gebouwen.]

Artikel 2

[Wijzigt het Besluit huurprijzen woonruimte.]

Artikel 3

Hoofdstuk 2. Ministerie van Defensie

Enig artikel

Hoofdstuk 3. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Artikel 1

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Enig artikel

Hoofdstuk 5. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Enig artikel

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 1

Artikel 2