Home

Wet primair onderwijs BES

Geldig van 1 augustus 2022 tot 9 juli 2023
Geldig van 1 augustus 2022 tot 9 juli 2023

Wet primair onderwijs BES

Opschrift

Aanhef

Hoofdstuk I. Basisonderwijs

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

basisregister onderwijs: een basisregister onderwijs als bedoeld in artikel 24b van de Wet op het onderwijstoezicht;

bevoegd gezag: voor wat betreft

 1. een openbare school:

  1. 1°.

   het bestuurscollege van het betreffende openbaar lichaam, voor zover de eilandsraad niet anders bepaalt, en, indien de eilandsraad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  2. 2°.

   de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 53; dan wel

  3. 3°.

   de stichting, bedoeld in artikel 54;

 2. een bijzondere school: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 60;

  bijzondere school: een door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 54, in stand gehouden school;

  expertisecentrum onderwijszorg: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 28, eerste lid;

  inspectie of inspecteur: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, voor zover belast met taken op het gebied van het basisonderwijs;

  Onderwijsraad: de Onderwijsraad, bedoeld in de Wet op de Onderwijsraad;

  Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  openbare rechtspersoon: een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 53;

  openbare school:

  1. een door een openbaar lichaam, al dan niet tezamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school;

  2. een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 53 in stand gehouden school; dan wel

  3. een door een stichting als bedoeld in artikel 54 in stand gehouden school;

  ouders: ouders, voogden of verzorgers;

  personeel:

  1. de benoemde directeur, het personeel benoemd in een functie voor het geven van onderwijs, het personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs, of het personeel dat is benoemd voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van meer dan een school, waaronder begrepen de leden van het bestuur van die scholen die zijn benoemd door een raad van toezicht als bedoeld in artikel 25, derde lid, voor zover die leden mede zijn benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst of een schriftelijke aanstelling;

  2. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 37, 39, 40, 58 en 64, voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

  persoonsgebonden nummer BES: het administratienummer van de leerling, dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 46, vierde lid;

  Rijksvertegenwoordiger: Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  school: een school waar basisonderwijs wordt gegeven;

  school voor voortgezet onderwijs: een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020, in een openbaar lichaam;

  schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend.

Artikel 2. Doelgroep

Artikel 3. Bevoegdheid schoolonderwijs

Artikel 4. Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

Artikel 5. Kosten van voeding, kleding of vervoer voor leerlingen

Artikel 6. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

Artikel 6a. Zorgplicht veiligheid op school

Artikel 7. Niet uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

Artikel 8. Uitgaven uit de openbare kas

Artikel 9. Reikwijdte wet

Titel II. Openbaar en uit de openbare kassen bekostigd bijzonder onderwijs

Afdeling 1. Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs

§ 1. Onderwijs
Artikel 10. Uitgangspunten en doelstelling onderwijs
Artikel 11. Inhoud onderwijs openbaar lichaam Bonaire
Artikel 12. Inhoud onderwijs openbare lichamen Sint Eustatius en Saba
Artikel 13. Kwaliteit onderwijs
Artikel 13a. Zeer zwak onderwijs [Nog niet in werking]
Artikel 14. Rapportage vorderingen van leerlingen
Artikel 15. Schoolplan
Artikel 16. Schoolgids
Artikel 16a. Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids
Artikel 17. Klachtenregeling
Artikel 18. Samenstelling medezeggenschapsraad
Artikel 19. Medezeggenschap
Artikel 20. Meetellen tijd op andere school; vaststellen vakanties
Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 21a. Fusies
Artikel 22. Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen
Artikel 22a. Samenwerkingsschool
Artikel 23. Scheiding toezicht en bestuur
Artikel 24. Intern toezicht
Artikel 25. Inhoud intern toezicht
§ 2. Zorgstructuur
Artikel 26. Samenwerkingsverband
Artikel 27. Eilandelijk zorgplan
Artikel 28. Expertisecentrum onderwijszorg
Artikel 29. Toezicht expertisecentrum onderwijszorg
Artikel 30. Taakverwaarlozing door expertisecentrum onderwijszorg
§ 3. Personeel
Artikel 31. Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel
Artikel 32. Overdracht taken en bevoegdheden
Artikel 33. Vaststelling managementstatuut
Artikel 34. Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel
Artikel 35. Bekwaamheidseisen
Artikel 36. Bekwaamheidsdossier
Artikel 37. Rechtspositieregeling personeel van een bijzondere school
Artikel 38. Afwijking nationaliteitsvereiste
Artikel 39. Benoeming, schorsing en ontslag
Artikel 40. Benoeming in algemene dienst
Artikel 41. Verplichting tot bieden van stagemogelijkheden
Artikel 42. Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom in het beroep [Nog niet in werking]
§ 4. Leerlingen
Artikel 43. Toelatingsleeftijd; duur onderwijs
Artikel 44. Toelating en verwijdering van leerlingen
Artikel 45. Handelingsplan [Nog niet in werking]
Artikel 46. Te verstrekken gegevens bij toelating
Artikel 47. Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs
Artikel 47a. Deelname leerlingen aan extra activiteiten
Artikel 48. Onderwijskundig rapport
§ 5. Ouders
Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2021]
Artikel 50. Tussenschoolse opvang
Artikel 51. Informeren ouders bij zeer zwakke school [Nog niet in werking]
§ 6. Toetsing basisonderwijs en doorstroom voortgezet onderwijs
Artikel 51a. Toetsen leerling- en onderwijsvolgsysteem [Nog niet in werking]
Artikel 51b. Doorstroomtoets openbaar lichaam Bonaire [Nog niet in werking]
Artikel 51c. Uitzondering deelname leerling aan doorstroomtoets openbaar lichaam Bonaire [Nog niet in werking]
Artikel 51d. Schooladvies openbaar lichaam Bonaire [Nog niet in werking]
Artikel 51e. Delegatie en voorhang [Nog niet in werking]
Artikel 51f. Calamiteitentoets [Nog niet in werking]

Afdeling 2. Overige regelen voor het openbaar onderwijs

Artikel 52. Karakter openbaar onderwijs
Artikel 53. Instandhouding openbare school door een openbare rechtspersoon
Artikel 54. Instandhouding openbare school door een stichting
Artikel 55. Bestuursoverdracht openbare scholen
Artikel 56. Mogelijkheid godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
Artikel 57. Leraren godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
Artikel 58. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Rijksvertegenwoordiger
Artikel 59. Horen bij aanstelling personeel, directeuren en adjunct-directeuren

Afdeling 3. Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kassen van het bijzonder onderwijs

Artikel 60. Instandhouding bijzondere school door rechtspersoon
Artikel 61. Bestuursoverdracht
Artikel 62. Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
Artikel 63. Geen weigering toelating op grond van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing
Artikel 64. Akte van benoeming
Artikel 65. Beslissingen bijzonder onderwijs inzake toelating en verwijdering en bezwaarprocedure

Titel III. Bekostiging

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 66. Algemene bepalingen bekostiging scholen
Artikel 67. Aanvullende middelen
Artikel 68. Grondslag bekostiging zorg leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte
Artikel 69. Subsidie expertisecentrum onderwijszorg
Artikel 70. Beroep
Artikel 71. Instandhouding openbare scholen door een stichting of een openbare rechtspersoon

Afdeling 2. Aanvang van de bekostiging

§ 1. Scholen
Artikel 72. Aanvang bekostiging
Artikel 72a. Belangstellingsmeting
Artikel 73. Voldoende openbaar onderwijs
Artikel 74 [Vervallen per 01-02-2021]
Artikel 75. Aanvraagprocedure nieuwe school
Artikel 76. Omzetting, verhuizing en verplaatsing
§ 2. Nadere voorschriften voor de uitvoering van afdeling 2
Artikel 77. Nadere voorschriften voor de uitvoering van afdeling 2

Afdeling 3. Voorziening in de huisvesting

Artikel 78. Voorziening in huisvesting door het openbaar lichaam
Artikel 79. Voorzieningen in de huisvesting
Artikel 80. Vaststelling door bestuurscollege van bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting
Artikel 81. Indiening aanvraag
Artikel 82. Beschikkingen op aanvragen
Artikel 83. Beschikkingen op aanvragen met een spoedeisend karakter
Artikel 84. Weigeringsgronden
Artikel 85. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging
Artikel 86. Toetsing i.v.m. wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden
Artikel 87. Bouwheerschap
Artikel 88. Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school
Artikel 89. Totstandbrenging voorziening voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school
Artikel 90. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring
Artikel 91. Vorderingsrecht
Artikel 92. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein
Artikel 93. Voorziening niet ten laste van het openbaar lichaam
Artikel 94. Einde gebruik gebouw of terrein door een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school
Artikel 95. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school
Artikel 96. Informatieverstrekking aan eilandsraad en bestuurscollege
Artikel 97. Exploitatie schoolgebouw
Artikel 98. Bekostiging voor belastingen ter zake van onroerende zaken

Afdeling 4. Grondslag bekostiging

Artikel 99. Bekostiging scholen
Artikel 100. Hoogte bekostiging scholen
Artikel 101. Bekostiging bij samenvoeging
Artikel 102. Teldatum aantal leerlingen
Artikel 103. Aanvullende bekostiging bij bijzondere ontwikkelingen
Artikel 104. Aanvullende bekostiging bij bijzondere omstandigheden

Afdeling 5. Lichamelijke oefening en eilandelijk beleid

§ 1. Lichamelijke oefening
Artikel 105. Grondslag bekostiging lichamelijke oefening
Artikel 106. Bekostiging door openbaar lichaam aan bevoegd gezag
§ 2. Eilandelijk beleid
Artikel 107. Eilandelijk beleid als openbaar lichaam zelf geen openbare scholen in stand houdt of als openbare scholen ontbreken
Artikel 108. Eilandelijk beleid als openbaar lichaam zelf openbare scholen in stand houdt

Afdeling 6. Overschrijding en betaling

§ 1. Overschrijdingsregeling
Artikel 109. Overschrijdingsbedrag
Artikel 110. Voorschot overschrijding
Artikel 111. Vaststelling overschrijdingsbedrag
Artikel 112. Vaststelling overschrijdingsbedrag voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school
Artikel 113. Mededeling en beroep
§ 2. Betaling
Artikel 114. Betaling bekostiging door voorschotten
Artikel 115. Verrekening van vorderingen

Afdeling 7. Beëindiging van de bekostiging

§ 1. Scholen
Artikel 116. Einde bekostiging bijzondere school en opheffing openbare school
Artikel 117. Discretionaire bevoegdheid minister
Artikel 118. Vermindering aantal openbare scholen
Artikel 119. Bekendmaking over beëindiging bekostiging school en opheffing school
§ 2. Overige bepalingen
Artikel 120. Overdracht gebouwen, terreinen en roerende zaken
Artikel 121. Terugstorting
Artikel 122. Aanwijzing
Artikel 123. Inhouding bekostiging
Artikel 124. Maatregelen

Afdeling 8. Verslaglegging en informatieverstrekking

Artikel 125. Jaarverslag
Artikel 126. Informatie over bekostiging
Artikel 127. Beleidsinhoudelijke informatie
Artikel 128. Reikwijdte voorschriften
Artikel 129. Onderzoek vanwege de minister en correctie bekostiging

Afdeling 10. Zij-instroom in het beroep

Artikel 136. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]
Artikel 137. Geschiktheidsverklaring [Nog niet in werking]
Artikel 138. Geschiktheidsonderzoek [Nog niet in werking]
Artikel 139. Uitvoering scholing en begeleiding [Nog niet in werking]
Artikel 140. Uitvoeren geschiktheidsonderzoek [Nog niet in werking]
Artikel 141. Bekwaamheidsonderzoek [Nog niet in werking]
Artikel 142. Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek [Nog niet in werking]
Artikel 143. Kwaliteitsbewaking; sancties [Nog niet in werking]
Artikel 144. Uitvoeringsvoorschriften zij-instroom [Nog niet in werking]
Artikel 145. Inlichtingenplicht [Nog niet in werking]

Afdeling 10. Experimenten

Artikel 140. Ruimte voor innovatie

Afdeling 11. Overige bepalingen

Artikel 141. Vermindering bekostiging i.v.m. schuld of nalatigheid
Artikel 147. Gebruik persoonsgebonden nummer BES door bevoegd gezag [Nog niet in werking]
Artikel 150. Gebruik persoonsgebonden nummer BES door het openbaar lichaam [Nog niet in werking]
Artikel 144. Schadevergoeding bij termijnoverschrijding
Artikel 145. Gebruik ontvangen gelden overeenkomstig bestemming; boekhoudvoorschriften

Hoofdstuk II. Slotbepalingen

Artikel 146. Toepasselijkheid Wet administratieve rechtspraak BES

Artikel 147. Bevoegde leraren

Artikel 148. Onbevoegde leraren

Artikel 149. Toekomstige leraren

Artikel 150. Bevoegdheid in de onderwijsactiviteit zintuiglijke en lichamelijke oefening

Artikel 151. Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

Artikel 152. Onbevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

Artikel 153. Overgangsrecht openbaar orgaan

Artikel 154. Aanspraak op bekostiging

Artikel 155. Begroting

Artikel 156. Aanvraag omzetting; uitbreiding met openbaar of bijzonder onderwijs; verplaatsing

Artikel 157. Opgave aantal leerlingen

Artikel 158. Voorziening in de huisvesting voor het jaar 2011 tot en met een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Artikel 159 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 160. Wijziging overeenkomst inzake ouderbijdrage

Artikel 161. Inwerkingtreding

Artikel 162. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

Artikel 163. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

Artikel 164. Evaluatie in verband met nieuwe stichtingssystematiek

Artikel 166. Citeertitel