Home

Verordening financiering projecten groothandelssector 2011

Geldig van 1 januari 2011 tot 19 oktober 2019
Geldig van 1 januari 2011 tot 19 oktober 2019

Verordening financiering projecten groothandelssector 2011

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2011 tot 19-10-2019]
[Regeling ingetrokken per 19-10-2019]

Aanhef

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Commissie groothandel en Garnalenadviescommissie;

Besluit:

Artikel 1

1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Instellingsbesluit Productschap Vis

:

Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

b.

productschap

:

het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

c.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

d.

voorzitter

:

de voorzitter van het productschap;

e.

secretaris

:

de secretaris van het productschap;

f.

Commissie groothandel

:

de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over aangelegenheden betreffende de groothandel in vis;

g.

ondernemer

:

een natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

h.

vis

:

vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren, garnalen, kokkels, spisula, zwaardscheden en mesheften, nonnetjes, mosselen en oesters;

i.

garnalen

:

garnalen van de soort Crangon crangon;

j.

mosselen

:

schelpdieren uit het geslacht Mytilus of uit het geslacht Perna;

k.

platte oesters

:

schelpdieren uit het geslacht Ostrea;

l.

creuses

:

schelpdieren uit het geslacht Crassostrea;

m.

oesters

:

platte oesters en creuses;

n.

kokkels

:

schelpdieren uit het geslacht Cerastoderma;

o.

spisula

:

schelpdieren uit het geslacht Spisula;

p.

zwaardscheden en mesheften

:

schelpdieren uit het geslacht Ensis;

q.

nonnetjes

:

schelpdieren uit het geslacht Macoma;

r.

aanvoeren

:

het als eerste eigenaar voor de eerste keer of het met behulp van de spanvisserij aan land brengen van vis of garnalen;

s.

aanvoerder

:

de ondernemer, die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig of op andere wijze vis of garnalen aanvoert;

t.

buitenlandse aanvoerder

:

degene die met een in het buitenland geregistreerde kotter in Nederland aanvoert;

u.

afslag

:

een veiling van vis of visproducten;

v.

fonds voor de groothandelssector

:

het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de groothandelssector 2007;

2.

Voor de toepassing van het bepaalde in deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

Artikel 1a

Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in artikelen 2 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.

Artikel 2

1.

Een ondernemer die vis koopt van een aanvoerder of van een buitenlandse aanvoerder is aan het productschap, ten behoeve van het fonds voor de groothandelssector, een heffing verschuldigd van 0,1 promille van het aankoopbedrag van de door de ondernemer gekochte vis.

2.

Voor de berekening van de heffing, als bedoeld in het eerste lid, geldt als aankoopbedrag de door de ondernemer voor de gekochte vis bestede koopsom.

3.

Een ondernemer die garnalen koopt van een aanvoerder is aan het productschap, ten behoeve van het fonds voor de groothandelssector, een heffing verschuldigd van € 0,0003 per kilogram garnalen.

4.

Indien de garnalen in gepelde toestand worden gekocht van een aanvoerder, al dan niet door tussenkomst van een afslag, wordt het aantal gekochte kilogrammen ter bepaling van de verschuldigde heffing(en) vermenigvuldigd met een factor 3.

Artikel 3