Home

Besluit geneeskunde BES

Geldig van 10 oktober 2010 tot 1 augustus 2018
Geldig van 10 oktober 2010 tot 1 augustus 2018

Besluit geneeskunde BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-10-2010 tot 01-08-2018]

Artikel 1

1.

Uitoefening van de geneeskunde, waaronder wordt verstaan het verlenen van genees- heel-, verlos- of tandheelkundige raad of bijstand als beroep, is alleen geoorloofd aan degenen die de bevoegdheid daartoe volgens artikel 2 bezitten.

2.

Onder het verlenen van raad of bijstand in het vorige lid bedoeld, wordt begrepen het als beroep onderzoeken van een orgaan of een deel van het menselijk lichaam, welk orgaan of welk deel in zijn werking tekort schiet of een ander gebrek vertoont, zomede het als beroep aanraden van een middel om aan een zodanig tekort of gebrek tegemoet te komen.

3.

Het toepassen van heilgymnastiek en massage op aanwijzing van en in geregeld overleg met een geneeskundige wordt, voorzover zulks volgens het eerste en het tweede lid van dit artikel wél het geval zou zijn, niet geacht te behoren tot de uitoefening van de geneeskunde, evenmin als het verstrekken van brillen en brilleglazen op voorschrift van een geneeskundige.

4.

In dit besluit wordt onder Onze Minister verstaan: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

1.

Tot de uitoefening van de geneeskunde in haar volle omvang zijn bevoegd:

  1. zij, die de hoedanigheid van arts hebben verkregen op de wijze zoals voorgeschreven in de terzake in Nederland geldende wettelijke bepalingen;

  2. zij, die beschikken over een getuigschrift genoemd in bijlage V, onder 5.1.1 van de richtlijn nr. 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties;

  3. zij, die beschikken over een getuigschrift genoemd in de bijlage bij dit besluit, voor zover het getuigschrift is behaald als gevolg van een opleiding die is begonnen na de desbetreffende daarbij genoemde referentiedatum en indien deze is afgegeven door de daartoe bevoegde opleidingsinstelling;

  4. zij, die op aanvrage van Onze Minister een verklaring hebben gekregen, inhoudende dat zij op basis van de door hen genoten opleiding vakbekwaam worden geacht om de geneeskunst uit te oefenen.

Artikel 2a

1.

Onze Minister kan zich voor het afgeven van de in artikel 2, onderdeel d, bedoelde verklaring laten adviseren door een bij ministeriële regeling aangewezen commissie.

2.

Bij de aanvrage bedoeld in artikel 2, onderdeel d, worden de bij ministeriële regeling aangewezen gegevens overgelegd.

Artikel 3

1.

Indien door onvoorziene omstandigheden een tekort aan geneeskundige hulp in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba is ontstaan, kan Onze Minister, het bestuurscollege van het betreffende openbare lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba gehoord aan geneeskundigen, hoewel niet bevoegd volgens artikel 2, doch die na afgelegd examen het recht tot uitoefening van de geneeskunde in haar volle omvang in een ander land hebben verkregen, vergunning verlenen tot die uitoefening onder bepaalde voorwaarden.

2.

Onze Minister kan aan de vergunning een bepaalde termijn verbinden.

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9

Bijlage behorende bij het Besluit geneeskunde BES