Home

Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Geldig vanaf 10 oktober 2010
Geldig vanaf 10 oktober 2010

Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-10-2010]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2010, nr. 2010-0000160250, CZW, in overeenstemming met de regering van de Nederlandse Antillen en de bestuurscolleges van de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten;

Gelet op artikel 38, eerste en tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden;

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 29 april 2010, nr. W04.10.0085/I/K);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juli 2010, nr. 2010-0000473843, CZW, in overeenstemming met de regering van de Nederlandse Antillen en de bestuurscolleges van de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in acht genomen zijnde;

Overwegende, dat het wenselijk is dat er in samenwerking tussen Curaçao, Sint Maarten en Nederland, met toepassing van Paragraaf 3 van het Statuut voor het Koninkrijk (Onderlinge bijstand, overleg en samenwerking) voorzieningen worden getroffen die waarborgen dat landstaken die op de datum dat Curaçao en Sint Maarten land worden binnen het Koninkrijk nog niet door Curaçao dan wel Sint Maarten kunnen worden uitgevoerd overeenkomstig de overeengekomen toetsingscriteria, vanaf de datum van transitie op een voldoende niveau worden uitgevoerd en dat Curaçao dan wel Sint Maarten op termijn deze taken wel overeenkomstig de criteria kunnen uitvoeren;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. Land: het land Curaçao of het land Sint Maarten;

  2. ministerieel overleg: het ministerieel overleg plannen van aanpak Curaçao of het ministerieel overleg plannen van aanpak Sint Maarten, bedoeld in artikel 10;

  3. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  4. Onze Minister-President van het Land: Onze Minister-President van het land Curaçao of Onze Minister-President van het land Sint Maarten;

  5. Onze Minister van het Land: Onze Minister van het Land die verantwoordelijk is voor de uitoefening van een taak waarvoor een plan van aanpak is opgesteld;

  6. plan van aanpak: een plan van aanpak als bedoeld in artikel 2 zoals bekrachtigd door de Slot Ronde Tafel Conferentie of zoals nadien gewijzigd en bekrachtigd door het ministerieel overleg;

  7. toetsingscriteria: de criteria zoals deze zijn neergelegd in de brief d.d. 7 maart 2006 van de voorbereidingscommissie Ronde Tafel Conferentie aan de Voorzitter van de Ronde Tafel Conferentie waarover overeenstemming bestaat, de Slotverklaring van 2 november 2006 en de overige vervolgafspraken hierover;

  8. voortgangscommissie: de voortgangscommissie Curaçao of de voortgangscommissie Sint Maarten, bedoeld in artikel 3.

Hoofdstuk 2. Plannen van aanpak

Artikel 2. Plannen van aanpak

Hoofdstuk 3. De instelling en inrichting van de voortgangscommissies

Artikel 3. De instelling van de voortgangscommissie

Artikel 4. De benoeming en het ontslag van de leden van de voortgangscommissie

Artikel 5. Incompatibiliteiten en verboden nevenfuncties

Artikel 6. Uitvoeringsapparaat

Artikel 7. Besluitvorming

Artikel 8. Toelating

Artikel 9. Bekostiging

Hoofdstuk 4. Het ministerieel overleg

Artikel 10. Instelling ministerieel overleg

Artikel 11. De ondersteuning

Artikel 12. De wijze van besluitvorming

Artikel 13. De bijeenkomsten

Hoofdstuk 5. De taken van en medewerking door Onze Minister van het Land

Artikel 14. De taken van Onze Minister van het Land

Artikel 15. De uitvoeringsrapportage

Artikel 16. Het verlenen van medewerking

Hoofdstuk 6. De taken van de voortgangscommissie

Artikel 17. De taken van de voortgangscommissie

Artikel 18. De voortgangsrapportage

Artikel 19. De verantwoording door de voortgangscommissie

Artikel 20. Aanwijzingen

Artikel 21. Onvoldoende taakuitoefening

Artikel 22. Geheimhouding

Hoofdstuk 7. De taken van het ministerieel overleg

Artikel 23. De taken van het ministerieel overleg

Hoofdstuk 8. De wijziging van een plan van aanpak

Artikel 24. De wijziging van het plan van aanpak

Artikel 25. De aanbeveling van de voortgangscommissie tot wijziging

Artikel 26. De reactie van Onze Minister van het Land

Artikel 27. De aanbeveling van het ministerieel overleg tot wijziging

Artikel 28. De reactie van Onze Minister van het Land

Artikel 29. Advies bij wijziging uit eigen beweging

Artikel 30. De bekrachtiging van een gewijzigd plan van aanpak

Hoofdstuk 9. De wijziging van de uitvoering van een plan van aanpak

Artikel 31. De wijziging van de uitvoering van een plan van aanpak

Artikel 32. De aanbeveling van de voortgangscommissie tot wijziging

Artikel 33. De reactie van Onze Minister van het Land

Artikel 34. De aanbeveling van het ministerieel overleg tot wijziging

Artikel 35. De reactie van Onze Minister van het Land

Artikel 36. Advies over de uitvoering van een plan van aanpak

Artikel 37. Voltooiing uitvoering plan van aanpak

Hoofdstuk 10. De raad van ministers van het Koninkrijk

Artikel 38. Het treffen van een voorziening

Hoofdstuk 11. Beroep

Artikel 39. Kroonberoep

Artikel 40. Verzoek om voorlopige voorziening

Hoofdstuk 12. Slotbepalingen

Artikel 41. Beheer bescheiden

Artikel 42. Inwerkingtreding, intrekking en verlenging

Artikel 43. Citeertitel

Bijlage bedoeld in artikel 2, vijfde lid