Home

Besluit veiligheidsregio’s

Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024

Besluit veiligheidsregio’s

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 april 2010, nr. 2010-0000286048, CZW/WVOB;

Gelet op richtlijn nr. 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 (PbEG 1997 L 10) betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso-II), laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1137/2008 (PbEU L 311), richtlijn nr. 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 maart 2006 betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën (PbEU L 102), de artikelen 17, eerste en tweede lid, 18, eerste lid, 31, vierde lid, 33, vierde lid, en 55, vijfde lid, van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 45, eerste lid, van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 3 juni 2010, nr. W04.10.0063/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 juni 2010, nr. 2010-0000398200;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 1.2 [Nog niet in werking]

Een wijziging van de Seveso-richtlijn geldt voor de toepassing van dit besluit met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Hoofdstuk 2. Eisen rampenbestrijding en crisisbeheersing

§ 1. Organisatie

Artikel 2.1.1

Artikel 2.1.2

Artikel 2.1.3

Artikel 2.1.4

Artikel 2.1.5

§ 2. Alarmering

Artikel 2.2.1

Artikel 2.2.2

Artikel 2.2.3

Artikel 2.2.4

Artikel 2.2.5

§ 3. Opschaling

Artikel 2.3.1

Artikel 2.3.2

§ 4. Informatiemanagement

Artikel 2.4.1

Artikel 2.4.2

Artikel 2.4.3

Artikel 2.4.4

§ 5. Eisen voor oefening

Artikel 2.5.1

Hoofdstuk 3. Eisen brandweerzorg

§ 1. Organisatie

Artikel 3.1.1

Artikel 3.1.2

Artikel 3.1.3

Artikel 3.1.4

Artikel 3.1.5

§ 2. Opkomsttijden

Artikel 3.2.1

Artikel 3.2.2

Artikel 3.2.3

§ 3. Materieel en uitrusting

Artikel 3.3.1

Hoofdstuk 4. Eisen bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen

§ 1. Organisatie

Artikel 4.1.1

Artikel 4.1.2

Artikel 4.1.3

Artikel 4.1.4 [Vervallen per 01-12-2017]

Artikel 4.1.5

Artikel 4.1.6

§ 2. Opkomsttijden

Artikel 4.2.1

Artikel 4.2.2

Artikel 4.2.3

§ 3. Materieel en uitrusting

Artikel 4.3.1

Hoofdstuk 5. Eisen afspraken geneeskundige hulpverlening

Artikel 5.1

Hoofdstuk 6. Rampbestrijdingsplannen

§ 1. Rampbestrijdingsplannen voor inrichtingen

Artikel 6.1.1

Artikel 6.1.2

Artikel 6.1.3

Artikel 6.1.4

Artikel 6.1.5

Artikel 6.1.6

Artikel 6.1.7

Artikel 6.1.8

§ 2. Rampbestrijdingsplannen voor luchthavens

Artikel 6.2.1

Artikel 6.2.2

Artikel 6.2.3

§ 3. Rampbestrijdingsplannen voor afvalvoorzieningen categorie A

Artikel 6.3.1

Artikel 6.3.2

Artikel 6.3.3

Hoofdstuk 7. Bedrijfsbrandweer

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.5

Artikel 7.6

Hoofdstuk 8. Financiën

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Artikel 8.4

Artikel 8.5

Artikel 8.6

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 9.1

Artikel 9.2

Artikel 9.3

Artikel 9.4

Bijlage 1. behorende bij artikel 4.1.6, eerste lid

Bijlage 2. behorende bij artikel 8.1, eerste lid , van het Besluit veiligheidsregio’s