Home

Crisis- en herstelwet

Geldig van 1 juli 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 juli 2023 tot 1 januari 2024

Crisis- en herstelwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2023 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bijzondere wettelijke voorzieningen te treffen voor een versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten, teneinde bij te dragen aan de bestrijding van de economische crisis alsmede met dat doel diverse wettelijke bepalingen te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Bijzondere bepalingen voor projecten

Afdeling 1. Toepassingsbereik van dit hoofdstuk

Artikel 1.1

1.

Afdeling 2 is van toepassing op:

  1. alle besluiten die krachtens enig wettelijk voorschrift zijn vereist voor de ontwikkeling of verwezenlijking van de in bijlage I bij deze wet bedoelde categorieën ruimtelijke en infrastructurele projecten dan wel voor de in bijlage II bij deze wet bedoelde ruimtelijke en infrastructurele projecten;

  2. bestemmingsplannen als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, alsmede de voor de uitvoering van de projecten waarop die bestemmingsplannen betrekking hebben vereiste besluiten en de voor de uitvoering van maatregelen of werken als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onderdelen b en c, vereiste besluiten, en

  3. projectuitvoeringsbesluiten als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid.

2.

Afdeling 3 is van toepassing op de in bijlage II bij deze wet bedoelde ruimtelijke en infrastructurele projecten en op krachtens artikel 2.18 aangewezen projecten.

Artikel 1.2

Afdeling 2. Procedures

§ 2.1. Voorbereiding besluiten

Artikel 1.3

§ 2.2. Beperking beroepsrecht

Artikel 1.4

§ 2.3. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1.5 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 2.4. Beroep en hoger beroep

Artikel 1.6
Artikel 1.6a
Artikel 1.7
Artikel 1.8
Artikel 1.9 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 1.9a

§ 2.5. Na vernietiging

Artikel 1.10

Afdeling 3. Milieueffectrapport

Artikel 1.11

Afdeling 4. [Vervallen per 25-04-2013]

Artikel 1.12 [Vervallen per 25-04-2013]

Hoofdstuk 2. Bijzondere voorzieningen

Afdeling 1. Ontwikkelingsgebieden

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.3a

Afdeling 2. Innovatie

Artikel 2.4

Afdeling 3. [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 2.5 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 2.6 [Vervallen per 01-10-2012]

Afdeling 4

Artikel 2.7

Afdeling 5. Tijdelijke verhuur te koop staande woningen

Artikel 2.8 [Vervallen per 01-07-2013]

Afdeling 6. Versnelde uitvoering van bouwprojecten

Artikel 2.9

Artikel 2.10

Artikel 2.10a

Artikel 2.11

Artikel 2.12

Artikel 2.13 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.14

Artikel 2.15

Artikel 2.16

Artikel 2.17

Afdeling 7. Versnelde uitvoering van lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis

Artikel 2.18

Artikel 2.19

Artikel 2.19a

Artikel 2.20

Artikel 2.21

Artikel 2.22

Artikel 2.23

Hoofdstuk 3. Wijziging van diverse wetten

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 3.8

Artikel 3.9

Artikel 3.9a

Artikel 3.10

Artikel 3.11

Artikel 3.12

Artikel 3.13

Artikel 3.14

Artikel 3.15

Artikel 3.16

Artikel 3.16a

Artikel 3.17

Artikel 3.18

Artikel 3.19

Artikel 3.20

Artikel 3.21

Artikel 3.22

Artikel 3.23

Artikel 3.24

Artikel 3.24a

Artikel 3.25

Artikel 3.26

Hoofdstuk 4. Wijziging van lagere regelgeving

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.2a

Afdeling 2. Overgangsrecht

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Artikel 5.5a

Artikel 5.5b

Afdeling 3. Slotbepalingen

Artikel 5.6

Artikel 5.7

Artikel 5.8

Artikel 5.9 [Vervallen per 28-04-2011]

Artikel 5.9a

Artikel 5.10

Artikel 5.11

Bijlage I. Categorieën ruimtelijke en infrastructurele projecten als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid

Bijlage II. Ruimtelijke en infrastructurele projecten als bedoeld in artikel 1.1, eerste en tweede lid

Bijlage III [Vervallen per 25-04-2013]